Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 37
FUSIONSINDSTIK - Hovedorganisation - Valget faldt på LO

Af: B&U
Hvilken hovedorganisation skal Pædagogisk Forbund slutte sig til? FTF, som BUPL er medlem af sammen med blandt andre lærerne og sygeplejerskerne, eller LO, hvor PMF og de øvrige pædagogiske forbund hører til?
Spørgsmålet har været vendt og drejet mange gange i forbund og fagforeninger. Nogen har også talt for en model, hvor de to nuværende forbund i en perioden efter fusion bliver, hvor de er. Og andre har ment, at det var bedst at holde sig helt uden for hovedorganisationerne.
Efter at have vurderet hovedorganisationerne ud fra de 14 krav, du kan se under overskriften "En hovedorganisation skal...", har et fælles hovedbestyrelsesmøde mellem PMF og BUPL besluttet at satse på LO. Siden har forbundenes forretningsudvalg ført drøftelser med LO om de konkrete vilkår for et fusioneret forbunds tilslutning til LO.

LO betaler noget af regningen. En del af drøftelserne har drejet sig om formelle og økonomiske forhold, som knytter sig til BUPLs nuværende FTF-medlemskab. LO og FTF har nemlig forpligtet sig til ikke at forhandle om optagelse af organisationer eller grupper, der er organiseret under den anden hovedorganisation, uden at tage denne i ed.
Men da der vil blive tale om, at de to nuværende forbund opløser sig selv og danner en ny organisation, er det vurderingen, at LOs hovedbestyrelse vil kunne træffe beslutning om optagelse af Pædagogisk Forbund i LO i januar 2002. Optagelse vil i givet fald have virkning med det samme.
Et fælles forbund vil imidlertid ikke umiddelbart kunne frigøre sig fra BUPLs økonomiske forpligtelser i forhold til FTF, fordi udmeldelse af FTF skal ske med tre måneders varsel op til en 1. januar. Altså senest den 30. september. Og på det tidspunkt har hverken medlemmerne eller de to forbunds kongresser taget endelig stilling til fusionen. Det betyder, at Pædagogisk Forbund vil være forpligtet til at betale kontingent på 6 millioner kroner til FTF for 2002.
Det beløb er LO parat til at modregne, så det nye forbund ikke bliver belastet af dobbelt kontingent i et år.
Til gengæld er LOs årlige kontingent på 262 kroner pr. medlem. FTFs kontingent er på 100 kroner pr. medlem. Det betyder, at der skal findes et beløb på godt 8 millioner kroner i det nye forbunds årsbudget. LO stiler dog mod at sætte kontingentet ned til 200 kroner fra årsskiftet 2004, så den årlige regningen på længere sigt skulle blive noget lavere.

Bred repræsentation. I kraft af sin størrelse vil Pædagogisk Forbund blive repræsenteret med to pladser i LOs hovedbestyrelse. Og da det er så godt som sikkert, at Dansk Metal og El-forbundet slår sig sammen til ét forbund januar næste år, vil der desuden blive en ledig plads i forretningsudvalget. Som LOs sjette største forbund kan Pædagogisk Forbund »med rimelighed forvente« at overtage den plads umiddelbart efter sin optagelse, lyder vurderingen fra LO. I lighed med alle de øvrige forbund, vil Pædagogisk Forbund også få sæde i de udvalg, der er nedsat af LOs hovedbestyrelse.
I LOs lokale tværfaglige samarbejde vil der være udsigt til, at forbundet bliver bredt repræsenteret. I LO-amterne og LO-sektionerne er alle fagforeninger i udgangspunktet med, og også her vil Pædagogisk Forbunds tyngde og størrelse få betydning.
Endelig er LO positiv over for et ønske om, at det nye forbund bliver repræsenteret i MVU-rådet, som beskæftiger sig med de mellemlange videregående uddannelser.

Øget indsats for lederne.
LO er i de senere år blevet mere opmærksom på ledergrupperne i de forskellige forbund og påtænker at styrke arbejdet på lederområdet på tre fronter:
* Der etableres et juridisk konsulentområde, som særligt skal støtte organisationer med store ledergrupper.
* Gennem det nyetablerede Fagbevægelsens Kompetence Center (FKC) bliver LOs arbejde med at udbyde lederkurser intensiveret som et særligt indsatsområde.
* LO styrker arbejdet med ledelsespolitik og lederudvikling.

LO og Socialdemokratiet. Pædagogisk Forbund er partipolitisk uafhængig, slår §2 i forslaget til love fast. Derfor har BUPL og PMF bedt LO gøre rede for sit konkrete samarbejde med Socialdemokratiet. Til det siger LO, at organisationen har en bred kontakt og konstruktiv dialog med de politiske partier.
Og at LO og Socialdemokratiet har ophævet det formelle samarbejde i 1995/1996 og i stedet indgået en samarbejdsaftale om, at de to organisationer er gæster ved hinandens kongresser og årsmøder. At der kan inviteres repræsentanter til møder i LOs forretningsudvalg, hovedbestyrelse og udvalg i forbindelse med løbende samarbejde om politiske interesseområder. Og at der jævnligt holdes kontaktudvalgsmøder med repræsentanter fra de to organisationers ledelser.
LO og Socialdemokratiets ledelser har desuden godkendt et fælles oplæg om projekter til temaer, der skal arbejdes med i den kommende periode. Endelig sidder LO og Socialdemokratiet i en række bestyrelser inden for arbejderbevægelsens organisationer og institutioner.

Pædagoger i LO-toppen
Et pædagogisk fællesforbund med over 80.000 medlemmer er alene på grund af sin størrelse selvskreven til at indtage en plads i LOs forretningsudvalg. Og der er udsigt til, at det kan ske allerede i januar 2002. I LOs forretningsudvalg sidder fra pædagogområdet i forvejen Kirsten Nissen, formand for Socialpædagogernes Landsforbund, og Poul Winckler fra Forbundet af Offentligt Ansatte, som i sin pædagogiske sektion organiserer 30.000 pædagoger, pædagogmedhjælpere og dagplejere. LOs næstformand, Tine Brøndum, har desuden en fortid som pædagogmedhjælper og faglig sekretær i PMF.
Medlemmerne af forretningsudvalg er for tiden:
LO-formand Hans Jensen, næstformand Tine Brøndum, LO-sekretærerne Harald Børsting og Ib Wistisen samt forbundsrepræsentanterne Arne Johansen, Træ-Industri-Byg, Erik Andersson, Dansk El-Forbund, Henry Jochumsen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, Kirsten Nissen, SL, Lillian Knudsen, Kvindeligt Arbejder Forbund, Max Bæhring, Dansk Metal, Ole Skals Pedersen, Teknisk Landsforbund, Per Frederiksen, Blik og Rør, Peter Waldroff, Statsansattes Kartel, Poul Erik Skov Christensen, SiD og Poul Winckler, FOA.

En hovedorganisation skal...

Hvem skal Pædagogisk Forbund vælge som sin hovedorganisation - LO eller FTF ? Det skal være den hovedorganisation, som bedst lever op til disse 14 krav, besluttede et fælles hovedbestyrelsesmøde i april.
1. En hovedorganisation skal udvikle sammenhængende politiske strategier.
2. En hovedorganisation skal kunne indgå brede alliancer.
3. En hovedorganisation skal være aktiv på alle politikområder.
4. En hovedorganisation skal udvikle strategier for den offentlige sektor med udgangspunkt i de offentligt ansattes ressourcer.
5. En hovedorganisation skal prioritere det internationale perspektiv.
6. En hovedorganisation skal have stærke lokale netværk og politiske indflydelsesmuligheder.
7. En hovedorganisation skal være "katalysator" for organisationsudvikling.
8. En hovedorganisation skal være gennemsyret af en demokratisk udvikling.
9. En hovedorganisation skal være ressourcebevidst.
10. En hovedorganisation skal kunne medvirke til at fremme den nødvendige udvikling til at samle det pædagogiske område.
11. En hovedorganisation skal kunne give indflydelse i forhandlingsystemet.
12. En hovedorganisation skal kunne understøtte lederne.
13. En hovedorganisation skal arbejde for at samle fagbevægelsen.
14. En hovedorganisation skal have indflydelse på "arbejdsmarkedets grundlov".

Fusionsindstik: Her er fusionen
Kære medlem
Grunden er lagt - svarene kan gives
Beslutningerne rykker tættere på
Her er din fagforening
Personalepolitik i egen baghave
Løn- og arbejdsforhold
Faglighed og uddannelse
Nyt fagblad: Navnet er ukendt
Politikerne har ordet
Kontingentet stiger ikke
Valget faldt på LO
Fælles A-kasse
Plan B findes ikke - endnu
Overordnet grundlag for et fælles pædagogisk forbund
Et godt og solidt grundlag