Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 37
FUSIONSINDSTIK - Konsekvens - Grunden er lagt, svarene kan gives
...og barnets navn
Det første forslag lød: Danmarks Pædagogiske Landsforbund (DPLF). For langt, for svært, for opstyltet. Dur ikke, lød dommen i både BUIPL og PMFs hovedbestyrelser. Enden på komedien er blevet, at den nye forbundsdannelse kommer til at hedde Pædagogisk Forbund (PF). I forhold til de lokale lokale fagforeninger er der også en navnepolitik. I henhold til den kommer for eksempel fagforeningen på Fyn til at hedde Pædagogisk Forbund Fyns Amt (PF Fyns Amt).
Af: B&U
Hvordan kommer jeg til at mærke det, hvis BUPL og PMF slår sig sammen i Pædagogisk Forbund?
Relevant spørgsmål, som ofte er blevet stillet af pædagoger og pædagogmedhjælpere undervejs i fusionsprocessen - men som indtil for nylig ikke kunne besvares fyldestgørende. Simpelthen fordi grunden under Pædagogisk Forbund ikke var støbt færdig. Det er den nu, efter at hovedbestyrelserne i BUPL og PMF i sidste uge godkendte fusionspakken. Svarene kan altså omsider gives, men dog er det sådan, at de i nogen grad afhænger af, hvem der har stillet spørgsmålet. Det, der for en BUPLer udgør en forandring, gør det ikke altid for en PMFer - og omvendt.
De mest håndfaste ændringer fremgår af forslaget til forbundslove og standardvedtægt for de lokale fagforeninger.

Sådan mærker BUPLs medlemmer forandringen
- De faglige sekretærer i fagforeningen vælges af medlemmerne på den årlige generalforsamling. I dag er det sådan, at de faglige sekretærer bliver konstitueret blandt medlemmerne af fagforeningens bestyrelse.
- Et hvilket som helst medlem kan vælges som delegeret til kongressen. I dag kan kun medlemmer af fagforeningens bestyrelse og suppleanter for disse vælges som kongresdelegerede.
- Pædagogisk Forbund bliver medlem af Landsorganisation i Danmark (LO). BUPL er i dag medlem af Fællesrådet for Funktionærer og Tjenestemænd (FTF).
- Medlemmerne i Nordjylland bliver fordelt på to fagforeninger - én for Vendsyssel og én for Himmerland

Sådan mærker PMFs medlemmer forandringen
Formænd og kasserer i de lokale fagforeninger vil ikke mere kunne vælges til til hovedbestyrelsen. Den regel er ikke ny for BUPL, men nyt er det dog, at formænd og kasserer heller ikke må beklæde posten som suppleanter til hovedbestyrelsen.
- Pædagogisk Forbunds kongres vælger formand og næstformand, ligesom de lokale generalforsamlinger vælger en fagforeningsformand. PMF har i dag hverken et formandsskab i forbund eller formænd for fagforeningerne.
- Pædagogmedhjælperne skal de næste fire år mindst have en tredjedel af pladserne i fagforeningsbestyrelserne, hovedbestyrelsen og på kongressen, mens tre af syv pladser i forretningsudvalget de næste to år er pædagogmedhjælpernes. Med garanti.
- Medlemmerne på Fyn og i Århus Amt. som har været fordelt på to fagforeninger, samles begge steder i én fagforening.
- Pædagogmedhjælperne, som i dag betaler 1059 kroner i månedligt kontingent, slipper i Pædagogisk Forbund med 1025 kroner. For medlemmer af BUPL vil kontingentet for en fuldtidsforsikret, som tillige betaler efterlønsbidrag, uforandret være på 1025 kroner.

Fælles nyheder
- Det lokale arbejde i den enkelte kommune skal lægges i nogle rammer - nogle kalder det kommuneklubber. Rammerne besluttes af Pædagogisk Forbunds fagforeninger på deres generalforsamlinger. Det er også her det afgøres, hvilke kompetencer kommuneklubben skal have.
- Ændringer i lovene for Pædagogisk Forbund kan på 1. ordinære kongres og de første generalforsamlinger efter forbundets dannelse vedtages med almindeligt flertal. Derefter kræves kvalificeret flertal, det vil sige 2/3 flertal.
- Pædagoger og medhjælperne, som i dag har hver deres arbejdsløshedskasse, får med Pædagogisk Forbunds dannelse også fælles a-kasse.
- Pædagogisk Forbund lancerer et helt nyt fagblad, som skal erstatte de to nuværende, Børn&Unge og JOB OG BØRN. Endnu er navnet på det nye blad ikke besluttet, men det vil blive et ugeblad med 20-24 redaktionelle sider.

Og så håber vi...
Var det så det? Ja, så langt det handler om det, man med sikkerhed kan sige. Men hertil kan føjes de mål, flertallet i de to forbunds hovedbestyrelser har sat sig, og alle de forhåbninger, man nærer til Pædagogisk Forbund.
Et af målene er bedre uddannede tillidsfolk og så mange af dem, at hver eneste institution har en tillidsrepræsentant. Sådan er det ikke i dag. BUPL har i henhold til den seneste opgørelse 4826 tillidsrepræsentanter, mens PMF har 1782. Da der indenfor området er 8000 arbejdspladser, er det stykke vej til fuld TR-dækning.
Et andet mål er en større indflydelse, både på det centrale og på det lokale plan. Antagelsen er, at en organisation med 80.000 medlemmer sammenlagt vil blive stærkere end BUPL og PMF er hver for sig. 1 + 1 bliver så at sige til 3.
Et generelt uddannelsesløft er en tredje målsætning. Vejen hertil går over systematisk uddannelsesplanlægning i kommunerne og på den enkelte arbejdsplads, større kapacitet på de pædagogiske uddannelser og sammenhæng mellem dem.
Bedre udnyttelse af ressourcerne, så der bliver råd til mere og især mere kvalificeret fagligt arbejde, uden at det fører til et højere kontingent, er også sat på programmet. Sammen med forstærkede bestræbelser på at skaffe pædagoger, klubfolk og medhjælpere bedre løn- og arbejdsvilkår, sikre arbejdsløse medlemmer en fair og ligeværdig behandling, højne fagområdernes anseelse og fastholde daginstitutionerne som et offentligt velfærdsgode af høj kvalitet.
Fusionen mellem BUPL og PMF betragtes i øvrigt kun som anden etape på vejen mod det store mål: Samling af alle pædagogsike organisationer i ét forbund. Første etape blev tilendebargt, da BUPL og Landsforeningen Danske Klubfolk i 1991 slog sig sammen.
Det var nogle af målene og forhåbningerne. Der er mange flere, og dem vil man kunne læse om i dette blad.

Fusionsindstik: Her er fusionen
Kære medlem
Grunden er lagt - svarene kan gives
Beslutningerne rykker tættere på
Her er din fagforening
Personalepolitik i egen baghave
Løn- og arbejdsforhold
Faglighed og uddannelse
Nyt fagblad: Navnet er ukendt
Politikerne har ordet
Kontingentet stiger ikke
Valget faldt på LO
Fælles A-kasse
Plan B findes ikke - endnu
Overordnet grundlag for et fælles pædagogisk forbund
Et godt og solidt grundlag