Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 37
FUSIONSINDSTIK - Synspunkt - Politikerne har ordet...
»Da hele grundlaget for et nyt fællesforbund nu er kendt, er det blevet tid at spørge hver enkelt af jer: Hvad vil du stemme til fusionen? Og hvad er din hovedbegrundelse for at stemme, som du vil gøre?«

Svarene fra 38 medlemmer af
BUPLs hovedbestyrelse kan læses på
de næste syv sider.
Af: B&U
Allan Baumann
BUPL Københavns Kommune
»Fagbevægelsens historiske formål er gennem organiseret optræden at udfordre de eksisterende magtstrukurer. En fagforening bygger på erkendelsen af, at vi individuelt ikke står særligt stærkt, og at det er fællesskabet, der giver os styrken og de individuelle muligheder. Ved at udvide vores nuværende BUPL-fællesskab gennem en fusion med PMF tror jeg, vi kommer til at stå langt stærkere både centralt og lokalt overfor arbejdsgiverne, så vi kan sikre bedre løn- og arbejdsforhold til pædagoger og medhjælpere.
Alle institutionens ansatte bidrager til den pædagogiske praksis i institutionen. De bidrager forskelligt, men alle bidrager. Fagligheden finder sit udtryk i forholdet mellem pædagogisk teori, pædagogisk praksis og den enkeltes personlighed og øvrige livserfaringer, samt diskussioner og refleksioner over alle elementer i hele personalegruppen. Derfor skal det nye Pædagogisk Forbund på alle punkter medvirke til at styrke den pædagogiske faglighed gennem bedre uddannelsesmuligheder og bedre muligheder på institutionernes for at kunne reflektere, diskutere og udvikle den pædagogiske praksis.
Jeg mener, fusionsgrundlaget opfylder begge forudsætninger, derfor anbefaler jeg et ja til fusionen.«

Annette Bisgaard
BUPL Frederiksborg Amt
»BUPL Frederiksborg har fra starten anbefalet en fusion med PMF. Det er min holdning, at alle medlemmer ikke alene skal kunne se sig selv, men også kunne se en styrkelse af deres fagforening. Ellers giver det ikke mening. Efter nøje overvejelse har jeg i samråd med bestyrelsen og min hovedbestyrelseskollega valgt at stille en række ændringsforslag til grundlaget. Desværre blev de væsentligte af dem ikke stemt igennem. Det betyder, at jeg har stemt nej til at anbefale en fusion. Med den markante fokusering, der er på arbejdspladsvinklen, varetages BUPL-medlemmers interesser ikke, hverken i forhold til status af faget eller i forhold til vores mulighed for at forfølge vores hidtidige strategi indenfor efter- og videreuddannelse. Fundamentet i et nyt forbund skal være solidt, præcist og indeholde visioner for fremtiden, som medlemmerne kan forholde sig til, men det gør det endelige grundlag for fusionen med PMF ikke. Derfor stemte jeg nej til at anbefale det samlede grundlag. Ærgerligt, for jeg mener, at vi kunne have gjort det bedre.«

Astrid Jensen
BUPL Ringkøbing Amt
»Jeg stemmer ja til fusionen, fordi jeg er overbevist om, at den vil være til gavn for alle medlemmer i de to forbund. Fremtiden er ikke til organisationer, der kun har snævre egne interesser at varetage. Indflydelsen ligger i at kunne favne bredt.
Jeg tror, vi lokalt vil komme til at stå stærkere i forhandlinger med kommunerne, da vi vil komme til at tale med "én tunge". Med tiden kan vi få et rigtigt stærkt tillidsmandssystem, med en TRer på hver institution. Vi kan koncentrere uddannelsen, hvilket vil være nødvendigt, hvis vi skal overveje at uddelegere kompetence til tillidsrepræsentanterne i institutionerne.
På centralt hold - i forhold til f.eks. ministerier og ved overenskomstsforhandlingerne - er jeg sikker på, vi også vil få langt større gennemslagskraft. Igen fordi vi kommer til at tale med "én tunge".«

Jane B. Petersen
Medlem af forretningsudvalget
»Jeg er for en fusion med PMF. Pædagoger og pædagogmedhjælpere er hver dag tæt sammen i det konkrete arbejde med børnene i institutionerne. De er altså fælles om at udfylde den ramme, som samfundet har besluttet. Og de gør det godt på trods af, at der ikke alle steder er givet de bedste betingelser. Tværtimod.
Når kampen skal tages om at forbedre rammerne, så går vi i dag hver til sin faglige klub, fagforening eller forbund. Det må være smartere, at vi i stedet samler kræfterne og sammen kæmper for bedre betingelser for børn, forældre og personale.«

Christian Haubuff
BUPL Århus Amt
»Nej til fusionen. Fusioner skaber illusion om storhed og fremgang, men betyder oftere kaos, ineffektivitet og demoralisering.
Ved en fusion skal der bruges mange års energi på at få to kulturer med hver sine faglige kompetencer til at spille sammen. Jeg mener, BUPL i stedet skal bruge al energi på at skabe de bedste løn- og arbejdsvilkår for sine medlemmer. Gerne gennem et udvidet samarbejde med andre organisationer.
Metoden er ikke at iværksætte omorganisering og nye planer hver gang, vi er godt på vej. Lad os bruge energien på at styrke de svage områder, vi har, i forhold til løn- og ansættelsesvilkår.«

Lars Udengaard
Medlem af forretningsudvalget
»Fra starten var jeg "naturlig skeptisk" over for, om en fusion med PMF ville være det strategiske rigtige valg for BUPL. Men jeg er nået frem til, at vi som fusioneret forbund kan opretholde den nødvendige styrke til, i en ikke så fjern fremtid, at kunne matche vores kommunale arbejdsgivermodpart. Fusionen vil også være første skridt frem mod at få samlet hele det pædagogiske område i en organisation.
En større organisation vil have flere ressourcer til at gennemføre aktiviteter for medlemmerne, herunder ikke mindst ledergruppen. Og vi vil bedre kunne samle kræfterne i kampen for et bedre psykisk- og fysisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne, øve større indflydelse på udviklingen af velfærdssamfundet og sikre, at institutionerne fortsat er placeret i offentlig regi.«

Else Marie Møller
BUPL Århus amt
»Jeg stemmer ja til fusionen. Et forbunds landsledelse, som hovedbestyrelsen jo er, må engang imellem tage nogle chancer og kikke lidt længere ud i fremtiden og se på organisationens muligheder også mere end to-tre år frem. Det har vi turdet gøre i BUPL. Det har ikke været nogen nem opgave, den har ikke været specielt velset blandt medlemmerne, men vi har taget den, fordi det var vigtigt.
Det, der nu ligger, er et godt grundlag for et nyt fælles Pædagogisk Forbund. Der er knaster i det, men de gode elementer er for mig at se i overtal. Bemærk i øvrigt, at vi taler om et fusionsgrundlag og ikke om, hvordan den nye organisation skal udvikle sig i al fremtid. Og for mig er visionen et fælles forbund for hele det pædagogiske område. Hvornår vi så får mulighed for at tage det næste skridt sammen med SL, LFS og/eller DL, ja, det vil tiden vise.«

Lars Søgaard Jensen
BUPL Fyns amt
»Tiden er ikke inde til en fusion med PMF.
På trods af de fine ord i principerklæringen er der ikke reel enighed om væsentlige områder som uddannelsespolitik, pædagogernes rolle i indskolingen m.m. Ved en fusion skaber vi politisk uenighed internt i organisationen. Det vil betyde, at vi skal gå på flere kompromisser internt, hvilket igen betyder, at vi bliver utydelige i det, vi skal melde ud i omverden. Det er det modsatte, der er brug for.
En evt. fusion vil tage lang tid og tappe mange kræfter fra organisationen. Hvis det var afgørende nødvendigt for BUPL med en organisationsændring, var det selvfølgelig i orden. Det er det ikke, vi er stadig en stærk organisation med en sund økonomi. Vi skal i stedet bruge kræfterne til at sikre pædagogerne bedre løn og ansættelsesforhold. Derfor Nej til fusionen.«

Carsten Eriksson
BUPL Frederiksborg Amt
»Principielt er jeg for en fusion. Jeg mener, det er tiden, hvis vi skal kunne magte de kommende års store opgaver på det fagpolitiske område. Men min endelige beslutning om en fusion har jeg gjort afhængig af, hvordan det fælles "fusionspapir" kom til at se ud. Nu kender vi det, og min vurdering er, at det har meget PMF-snit over sig og for lidt BUPL-politik. Det er et stykke "virkelighedspapir" og ikke et visionspapir for et kommende fælles forbund. Derfor har jeg stemt nej til at anbefale fusionen.
Personligt bryder jeg mig ikke om kvoteordninger ved besættelse af poster i vores fagforening/ forbund. Bedste mand/kvinde på posten, uanset tidligere tilhørsforhold, er min indgangsvinkel. Afsnittet om fagligheden er ikke markant nok. Desuden kan jeg som leder være noget usikker på ledernes placering i et fusioneret forbund, hvis det overgår til LO.«

Kaj Frandsen
BUPL Vejle Amt
»Det er nu lidt over et år siden, jeg først hørte og læste om BUPLs planer om at fusionere med PMF. Jeg var overrasket og yderst skeptisk. Det udgangspunkt, der på daværende tidspunkt fandtes, kunne kun styrke mig i, at en fusion var forkert. På vor lokale generalforsamling stillede jeg op til hovedbestyrelsesposten med det formål at få projektet skudt ned hurtigst muligt. Jeg kom i hovedbestyrelsen, men det lykkedes ikke at skyde ideen ned på kongressen. Siden kongressen er der lagt utrolig mange penge, kræfter og ressourcer ind på at udarbejde et grundlag for en fusion, og det ligger nu klar.
Det færdige materiale har ikke flyttet på mit syn på en fusion, jeg er stadig imod, og kan kun anbefale, at projektet stemmes ned af medlemmerne.«

Gertrud Klein
BUPL Roskilde Amt
»Jeg stemmer ja til fusion med PMF. Vores organisation skal geares til fremtiden. Og i et fælles forbund kan vi udnytte ressourcerne bedre og ad den vej styrke det faglige arbejde.
Vi har brug for at manifestere os ved at repræsentere en stor og bred medlemsgruppe. Det vil give os større muligheder for at få fælles politikker sat på dagsordenen, både når det handler om velfærdspolitik, familiepolitik samt hele uddannelsesområdet. Vi har også brug for at stå sammen om de bedste løn- og ansættelsesforhold for de ansatte og de bedste opvækstbetingelser for børn og unge. Hvad vi ikke har brug for, er at slås indbyrdes om procentdele af uddannet og ikke uddannet arbejdskraft i vores institutioner.
En fusion med PMF er det andet led i rækken. Den første fusion var mellem BUPL og LDK. Jeg håber, at vi fortsætter med at fusionere til, vi har fået samlet de pædagogiske fagforeninger under èn hat. Jeg går også ind for et medlemsskab af LO, da de andre pædagogiske fagforeninger i forvejen er der. Vi må ikke lade denne historiske chanche gå til spilde.«

Lars Schønning
BUPL Ribe Amt
»Jeg vil stemme ja ved en urafstemning om fusionen mellem BUPL og PMF, selv om jeg er enig i noget af kritikken mod grundlaget for det nye fælles Pædagogisk Forbund. Det er ikke rigtig skarpt og klart i sin politiske profil, og gevinsterne i fusionen er ikke helt tydelige. Grundlaget er udtryk for et kompromis. Og sådan må det også være. En fusion er et kompromis, et kompromis opstået i en forhandling.
At jeg alligevel stemmer ja, skyldes min vision for det nye forbund. Pædagogisk Forbund bliver et stærkt forbund. Stærkt på grund af dets ekspertise, dets ressourcer og størrelse samt dets lokale struktur. Jeg tror på, at vi som pædagoger vil få mere fagforening, med mere ekspertise, mere plads til ledelse, mere handlekraft og gennemslag for de samme kontingentpenge - eller færre De lokale fagforeninger vil få ressourcer til i højere grad at kunne løse de opgaver, som medlemmerne allerede efterspørger idag. Vores kollega-forbund vil følge Pædagogisk Forbunds udvikling og vise deres interesse...og deltagelse.«

Ib Marquardsen
BUPL Vestsjælland:
»Jeg stemmer ja til fusionen med PMF, fordi:
- vor fælles styrke kan sikre vore medlemmer bedre løn-, ansættelses- og arbejdsvilkår,
- fusionen er det første skridt mod samling af alle de pædagogiske organisationer,
- fusionen vil skabe mulighed for en samlet og målrettet uddannelsespolitik for alle institutionsansatte,
- fusionen sikrer mulighed for større TR-dækning.
- Og fordi der ikke er én eneste grund til at lade være. Det er nu, at muligheden er der.«

Bente Sorgenfrey
Forbundsformand
»Jeg siger ja til en fusion med PMF, fordi vi med stor afgang fra faget på grund af alder samt udsigten til små ungdomsårgange kan få svært ved at fylde stillinger og seminariepladser op. Det vil give rekrutteringsproblemer med kvalitetsforringelser til følge. En uddannelsepolitik, hvor vi kan tilbyde uddannelse til de ufaglærte på området, er et alternativ, som bedst realiseres i et fusioneret forbund, hvor der ikke skal kæmpes om medlemmerne. Nogle mener, at en fusion vil går ud over fagligheden, men min holdning er, at fagligheden vil kunne styrkes gennem en målrette uddannelsesindsats over for områdets store ufaglærte gruppe. En fusion er for mig også en nødvendighed, hvis vi skal løfte de mange nye opgaver, der til stadighed kommer til. Vi har brug for en stærk politisk organisation, der kan være dagsordensættende både lokalt og centralt. Ved en fusion kan nuværende dobbeltfunktioner desuden omsættes til større faglig aktivitet - uden af kontingentet forhøjes.«

Per Wøssner
BUPL Sønderjyllands Amt
»Ja til fusionen. Jeg tror på, at BUPL og PMF i en ny organisation vil kunne præge udviklingen af daginstitutionerne i højre grad, end vi kan hver for sig.
En fusion vil give mulighed for valg af tillidsrepræsentanter i stort set alle institutioner, og det er vejen til indflydelse i disse tider, hvor mange kommuner lægger forhandlingerne ud i den enkelte institution. I dag forhandler BUPL og PMF de samme områder, og en ny fælles fagforening vil betyde en samling af de fælles ressourcer, hvilket samlet set vil give mulighed for en bedre medlemsservice.«

Jan Hoby
Faglig sekretær i Pædagogstuderendes LandsSammensslutning (PLS) og
medlem af BUPLs hovedbestyrelse
»PLS har hele tiden været 100 procent tilhænger af fusionen mellem BUPL og PMF, fordi vi er overbeviste om, at den vil lægge det afgørende grundlag for en samling af hele det pædagogiske område. Fusionsgrundlaget er desuden politisk progressivt, sætter den pædagogiske faglighed og ledelsepolitik i centrum og har et meget fremadrettet uddannelsesperspektiv.
Jeg tror, at det fælles nye fagforbund vil komme til at stå stærkere i kampen mod markedsgørelsen af velfærdsstaten, i kampen mod udlicitering og privatisering. Og det er altafgørende, hvis det pædagogiske områder skal sikres en fortsat høj faglighed. PLS opfordrer alle til at stemme ja til fusionen. For alle med hjertet til venstre og fornuften i behold kan der ikke være tvivl: Jaet er et must. Kun fagchauvinister stemmer nej.«

Tonny Andersen
BUPL Nordjyllands Amt
»Jeg er imod fusion med PMF, da jeg mener, at vi satser på de forkerte. Det ville for mig være mere naturligt at fusionere med andre uddannede fagforbund så som Socialpædagogernes Landsforbund eller Danmarks Lærerforening. Et fusioneret forbund tvinges til at tage meget brede hensyn, hvorfor jeg frygter, at den pædagogiske faglighed og uddannelse vil få trangere kår end i BUPL. Selvom jeg er modstander af en fusion med PMF, vil jeg gerne betone, at jeg er varm tilhænger af et tæt samarbejde på en lang række områder.«

Connie F. Nielsen
Medlem af forretningsudvalget
»Jeg siger ja til fusion. Først og fremmest ser jeg den som det første skridt på vejen mod opfyldelse af visionen om at samle alle de pædagogiske organisationer i ét forbund. Der er for mig heller ingen tvivl om, at et fusioneret forbund vil stå langt stærkere i forhandlingerne med arbejdsgiverne, både centralt og lokalt. Et fusioneret forbund vil give mulighed for, at der vælges tillidsrepræsentanter på langt de fleste institutioner, og med decentraliseringen af forhandlingskompetencen ud til den enkelte institution er det et vigtigt mål at forfølge. Jeg ser også store fordele i, at vi i samme forbund i langt højere grad vil få mulighed for at lave sammenhængende løn-, personale- og uddannelsespolitik, der omfatter hele medarbejdergruppen.«

Erik Jespersen
BUPL Århus Kommune
»Jeg stemmer nej til en fusion og ja til et godt samarbejde med andre på min arbejdsplads og i den øvrige fagbevægelse. Vi har i det daglige arbejde som pædagoger faget som udgangspunkt, både på arbejdspladsen og i fagforeningen.
Vi har brug for fagligheden i udviklingen af pædagogikken og institutionerne, og vi har brug for fagligheden i udviklingen af ledelsen og arbejdspladskulturen.
Vi har ikke brug for, at fagbevægelsen bliver mere utydelig for den enkelte i det daglige arbejde.
Vi har i Århus et godt og velfungerende samarbejde med PMF, Århus Lærerforening og den øvrige fagbevægelse. Det udbygger vi i tiden, men vi beholder hver vores egen identitet.
Jeg ønsker selvstændige, solidariske og samarbejdsvillige fagforeninger og forbund.«

Kirsten Bech,
BUPL Vejle Amt
»Jeg er undervejs i debatten blevet omvendt fra tvivler til tilhænger af fusion med PMF. Jeg er overbevist om, at et fælles pædagogisk forbund vil stå stærkt i forholdet til de øvrige organisationer, og for mig er arbejdspladsfællesskab et oplagt udgangspunkt for et fælles forbund.
Jeg tror, at en samlet organisation vil have langt bedre muligheder for at fastholde de kommunale arbejdsgivere på, at de pædagogiske tilbud skal være af høj kvalitet. Hvad angår fremtidens uddannelsespolitik er jeg også overbevist om, at et fælles forbund vil stå som garant for en kontinuerlig højnelse af de pædagogiske uddannelser. Som leder af en daginstitution ser jeg også forbundsfællesskabet som en fordel, ikke mindst når fremtiden byder på lønsumsstyring.
Jeg frygter ikke at miste min faglighed ved en fusion, min pædagogiske praksis vil være uændret, min faglighed vil fortsat udvikle sig i trit med udviklingen på daginstitutionsområdet.«

Margit Dam
BUPL afd. 5, Københavns Amt
»Mit synspunkt har hele tiden været, at en fusion mellem BUPL og PMF er en god idè, men min endelige stillingtagen ville afhænge af, hvordan et evt. nyt fælles forbund konkret kom til at se ud. Sådan som det nu tegner sig, kan jeg anbefale fusionen.
Ideén om et fælles forbund på det pædagogiske område er ikke ny. Det er der flere gode grunde til. Blandt dem er de fælles arbejdspladser, arbejdsgivere og en del fælles synspunkter, som gør det oplagt at kæmpe sammen for bedre arbejdsforhold, løn og uddannelse. På alle områder vil vi stå stærkere, hvis vi samler kræfterne. Tab af faglighed i et fælles forbund tror jeg ikke på. Faglighed kan man ikke tage fra nogen, tværtimod er der mulighed for sammen at gøre den endnu stærkere. Uddannelse til alle bliver således et must. Også lokalt vil vi komme til at stå stærkere, fordi vi vil have flere ressourcer til at uddanne og styrke tillidsfolkene.«

Ulla Jensen
BUPL Fyns Amt
»Jeg oplever i mit arbejde som pædagog i en børnehave og under snakke med TR-kolleger, at der er behov for øgede ressourcer til børne- og ungeområdet, for at vi blandt kan leve op til forældrenes krav og forventninger samt til formålsbestemmelserne i lov om social service. For at kunne komme igennem med det krav overfor vores arbejdsgivere har vi i BUPL brug for gennemslagskraft. Gennemslagskraften bliver, mener jeg, øget ved en fusion.«

Majbrit Michelsen
BUPL Nordjyllands Amt
»Fusion med PMF? Nej, nej og atter nej. Da vi i sin tid gik ind i diskussionen om fusion med PMF, var vi allesammen i den politiske ledelse meget optagede af at definere BUPLs umistelige krav, blandt andet pædagogfagligheden med udgangspunkt i den 31/2 årige uddannelse, ledernes placering og rolle, og pædagoger i folkeskolen. De var ikke til salg, og vi var enige om, at for os var fusionen ikke bare et mål i sig selv. Med det alt for svagt formulerede politiske oplæg, oplægget til love og struktur samt skift af hovedorganisation har vi gjort kraftigt knæfald for PMF. Jeg mener, at grundlaget for fusionen vil svække pædagogernes fagpolitiske position væsentlig. Vi kommer til at skulle bruge en masse tid på fagpolitiske og strukturelle uenigheder internt, og det vil svække vores position udadtil. Med det grundlag, der ligger, mener jeg, at BUPL ledelse uformelt har besluttet, at fusionen med PMF går forud for pædagogernes særlige interesser, og det kan og vil jeg ikke være en del af.«

Ulla Nygaard
BUPL Århus Kommune
Nej til fusionen. BUPL har fra sin start opbygget et stærkt fagligt fælleskab blandt uddannede pædagoger med det formål at styrke professionen og det pædagogiske fag. Heri ligger en identitet og en fælles samhørighed, som har stor betydning for den faglige organisering og vores muligheder for via organisationen at kunne markere os som faggruppe. Det udelukker på ingen måde et tæt samspil med andre organisationer. Der er behov for, at vi både lokalt og centralt afsætter flere kræfter til samarbejdet med pædagogmedhjælperne og lærerne, som vi deler arbejdspladser med, og til samarbejdet med den øvrige fagbevægelse.
BUPL bør blive i FTF og arbejde for, at LO og FTF sammenlægges til en hovedorganisation, der kan gøre forsvaret og udviklingen af den offentlige sektor til et fælles anliggende for hele fagbevægelsen.«

Hanne Glad Gregersen
BUPL afd. 6, Københavns Amt
«Jeg stemmer ja. Det er oplagt at fusionere. Medlemmerne af BUPL og PMF har jo fælles arbejdsplads og dermed en masse fælles problemer og fælles behov. Når vi er flere sammen, kan vi lægge et større pres for at skabe fælles løsninger.
Derfor: Én arbejdsplads, én fagforening, ét fælles forbund«

Annette Trads Hansen
Forbundsnæstformand
»Fusionen er for mig et helt naturligt skridt i den rigtige retning for BUPL. En retning, som stiller os stærkere, som skaber de rigtige fællesskaber, og som baner vejen for det "store fælles pædagogiske forbund". Fusionen mellem PMF og BUPL vil skabe større overenstemmelse på mange politikområder, specielt på uddannelseområdet vil vi vinde på sigt med en fælles uddannelspolitik, hvor vi sammen regulerer arbejdskraften fremfor at udradere hinanden. Så et ja til fusionen er også et ja til en udfordrende fremtid, hvor vi endnu stærkere formår at være en kvalitativ med- og modspiller på alle arenaer.«

Jeanette Drewsen,
BUPL afd. 4 i Københavns Amt
»Jeg stemmer NEJ med hjertet og forstanden. Nej, fordi fusionen er tænkt som en regulær sammenlægning uden visioner og perspektiver. Nej, fordi vi er stærkest i faglig enighed, fordi lederne skal blive i BUPL og fordi en seminarieuddannelse gør en forskel. Nej, fordi mange af os samarbejder tættere med lærerne end med medhjælperne, og fordi vi ved, at arbejdspladsfællesskab ikke nødvendigvis kræver samme fagforening. Nej, fordi BUPL har mange interne arbejdsopgaver, som skal løses, før vi retter opmærksomheden udad. Nej, fordi viden, høj troværdighed og faglig ekpertise skaber flere medieoverskrifter end antallet af foreningens medlemmer, og fordi en videnstung organisation sætter samfundsdagsordner. Nej, fordi en vellykket fusion kræver ekstraordinært engagement og stor tro på sagen, og det bærer processen jo ikke specielt præg af. Og så endelig: nej, fordi jeg nemt kan finde andre langt mere konstruktive projekter at bruge 75 millioner kroner på.«

Jonna Uhre
BUPL Ringkøbing Amt
»Selv om dialogen om fusionen har været bred og givende, er jeg stadig imod en fusion. Ideen kommer fra toppen i BUPL. Selvfølgelig er det vigtig, at ledelsen nytænker og ser fremad. Men nye målsætninger skulle gerne afspejles i medlemmernes ønsker, og det er bestemt ikke et krav fra medlemmerne, at vi skal fusionere. Nedskæringerne gennem de sidste 10 år har gjort pædagogerne til en meget selvbevidst faggruppe, der ved, hvad den vil, og som er blevet bedre til at markerer sig opad i systemet. Jeg mener, at BUPL fortsat skal arbejde for de seminarieuddannede pædagoger, og frygten for, at vi skulle blive overhalet indenom, tror jeg ikke på.«

Peer Iversen,
BUPL afd. 3 i Københavns Amt
»Jeg vil give fusionsprojekt den anbefaling, at vi i et fælles, fusioneret forbund vil kunne forbedre uddannelsesindsatsen for den enkelte institution/det enkelte medlem og dermed få pustet liv i kravet om flere uddannede i stillingerne og bedre efter- og videreuddannelsesmuligheder, som gerne skulle føre til en fortsat styrkelse af fagligheden og forbedring af kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Resten af projektet kan jeg altså ikke rigtigt få jubel-anfald af.«

Bertha Langhoff Hansen
BUPL Vestsjællands Amt
»Jeg er helt klart for fusionen og har været det hele tiden. Fusionen er for mig den historiske chance for på sigt at kunne samle hele det pædagogiske område.
Hvis jeg skal nævne tre vigtige områder, hvor fusionen gør en forskel, så er det den fælles udddannelsespolitik, en bedre TR-dækning og sidst med ikke mindst det, at vi kommer til at stå langt, langt stærkere over for arbejdsgiverne. Og det er der med den decentrale udvikling, som er i gang, virkelig brug for.«

Randi Tielbo
BUPL afd. 2 i Københavns Amt
»Hvis målet helliger midlet, kunne man nok sige, at denne fusion var en god ide. Målet skulle i givet fald være at presse først SL og LFS og i sidste ende lærerne til at indgå i en større fusion i løbet af en årrække. Men for det første er jeg ikke sikker på, at målet opnås ad denne vej. En anden udgang kunne være, at SL valgte at nærme sig social- og sundhedsområdet med samme argumentation, som bruges i forbindelse med BUPL/PMF fusionen, nemlig arbejdspladsfællesskabet. Sker det, vil der ikke ligge noget særligt pres på lærerne, og hele øvelsen vil være uden mening.
Tilbage til målet: Udsigten til at samle alle organisationerne under en hat har for mig at se et tidsperspektiv, der ligner 10 år. Det er en overordentligt bekostelig affære og vil muligvis sætte det faglige arbejde voldsomt i stå i en lang periode fremover. Har vi råd til det? Har vore medlemmer råd til det? Jeg tror det ikke.«

Lennart Troelsen
BUPL Frederiksberg
»Valget af LO som hovedorganisation er i mine øjne en stor fejltagelse. I FTF har vi et fællesskab med en lang række forbund, hvis uddannelser ligner vores. Det er også en fordel, at FTF er politisk uafhængig, og at det er langt billigere at være medlem. Der ydes ikke støtte til enkelte partier i FTF. Jeg synes ligeledes, at det er problematisk at skifte hovedorganisation umiddelbart før OK 2002. Det vil næppe gavne vores indflydelse på det færdige resultat.
Det koster penge at fusionere. Sådan cirka 75 millioner. Dem har vi kun, hvis vi tager dem fra aktionsfonden, og det synes jeg er en rigtig dårlig ide. Aktionsfonden skal bruges til aktioner i forbindelse med overenskomstforhandlinger og intet andet.
Jeg stemmer nej til fusion.«

Mette Gerdøe,
BUPL Storstrøms Amt
»Jeg stemmer nej. Hertil er der mange årsager, men i forhold til principerklæringen er der primært to ting. For det første er uddannelsesprofilen ikke tydelig nok. For mig er det afgørende, at pædagoguddannelsen kommer til at fremstå som mere betydningsfuld for det pædagogiske arbejde, end den er kommet til. Rent strategisk burde vi have en målsætning om uddannede i alle stillinger, men det kan blive svært i et fusioneret forbund, som i sagens natur skal sikre arbejde til alle medlemmer. For det andet mangler der en tydelig markering af, at arbejdet i indskoling og hermed samarbejdet med lærerne er et anliggende for pædagoger og ikke for medhjælpere.
At det nye forbund skal være medlem af LO er med til at forstærke mit nej. Jeg er af den opfattelse, at pædagogernes interesser for såvidt angår uddannelse, løn og vilkår for ledere bedst varetages i FTF, idet vi her er omgivet af "ligesindede".«

Anni Tribe
BUPL Roskilde Amt
»Jeg stemmer ja til fusionen. Hovedbegrundelsen er, at det er det første skridt på vejen til at få samlet hele det pædagogiske område. Jeg ser fusionen som en nødvendig oprustning og styrkelse af vores område.
Vi skal være en stor organisation for at have den nødvendig pondus og det gennemslag, der skal til for også i fremtiden at blive hørt. Fremtiden stiller krav til os på alle niveauer. I kommunerne med stadig øget decentralisering ser jeg som institutionsleder det som en lettelse af flere arbejdopgaver, at området bliver samlet i én organisation. Her tænker jeg på løn- og personalepolitik og udvikling af det pædagogiske arbejde.«

Mogens Brinch Dinesen,
BUPL Viborg Amt
»Ja til fusion. Fordi den betyder, at vi samlet vil stå stærkere i forhold til arbejdsgiverne. Eksempelvis i forhold til Ny Løn, nedskæringer, indførelse af lønssumstyring og udlicitering.
I en tid, hvor stadig flere opgaver decentraliseres, er det vigtigt, at vi får mere lokale indflydelse og kommer tættere på den enkelte kommune og institution. Det tror jeg på, at en fusioneret ressourcestærk organisation kan medvirke til.
I det nye forbund skal tillidsrepræsentanterne styrkes, ligesom det for mig er en selvfølgelighed, at lederne hører med til fællesskabet.
En fusion mellem BUPL og PMF ser jeg som et skridt på vejen i forhold til at fusionere med andre. Vi må og skal respektere, at SL via formand Kirsten Nissen har meldt ud, at fusion ikke for tiden står på SLñs dagsorden. Fusionsperspekivet er at se på fremtiden, ikke på fortiden. Stem og stem gerne ja.«

Henning Pedersen
Hovedkasserer og medlem af forretningsudvalget
»Jeg siger ja til fusionen, fordi et fælles forbund i højere grad end de to enkeltforbund vil kunne støtte institutionernes arbejde med løn- og personalepolitik, kompetence- og uddannelsesplanlægning og udvikling af kvaliteten i det pædagogiske arbejde.
Et fælles forbund kan gennem vedtagelsen af fælles politikker, uddannelse af tillidsrepræsentanter og faglig vejledning af lederne understøtte den samlede personalegruppes udvikling og dermed medvirke til et kvalitets- og uddannelsesløft i institutionerne. Samtidig vil et fælles forbund med større styrke kunne præge den samfundsmæssige debat om børns liv og om institutionernes betydning for børns udvikling.«

Ove Bendix Larsen
Medlem af forretningsudvalget
»Ja til fusionen på grund af sund fornuft: Arbejdsgiverne er samlet, uanset politisk observans, derfor er det sund fornuft at organisationerne på daginstitutionsområdet også samler sig Klar logik: En fusion vil åbne helt nye muligheder for uddannelse, kvalitetsudvikling og lønpolitikken på den enkelte institution, både for ledere og tillidsrepræsentanter. Fremtidsrettet: En fusion vil åbne helt nye muligheder for at fastholde og udvikle den "danske institutionsmodel" mod privatiseringer og markedsgørelse. Visonært: BUPL blev i sin tid dannet ved en fusion af tre organsiationer, linien fortsatte i 1991 ved fusion med LDK. En fusion med PMF er et godt skridt videre mod at samle hele det pædagogiske område.«

John Saunders
BUPL afd. 1 i Københavns Amt
»Jeg er fortsat for en fusion med PMF. Begrundelsen er den samme, som da vi startede processen: Vi har brug for en større organisation, hvis vi skal kunne matche decentraliseringen. Ved en fusion vil vi kunne opbygge et mere effektiv tillidsrepræsentant system, og udnytte de samlede fagforenings ressourcer lang mere effektivt. Da der fortsat er det samme antal arbejdspladser, tror jeg ikke at en fusion vil gå ud over nærheden i organisationen.
Jeg er stort set tilfreds fusionsgrundlaget. Jeg kunne have ønsket en kortere overgangsperiode, men må erkende, at nøglen til en vellykket fusion er at alle parter i den nye organisation føler sig trygge. Visionerne er, trods mange kompromiser, et godt udgangspunkt for at skabe noget fælles og tage fat om den virkelighed, som banker på derude: faldende børnetal, kommunernes ønske om at få andre faggruppers ind i daginstitutionerne og problemer med en usammenhængende uddannelsespolitik.«

Fusionsindstik: Her er fusionen
Kære medlem
Grunden er lagt - svarene kan gives
Beslutningerne rykker tættere på
Her er din fagforening
Personalepolitik i egen baghave
Løn- og arbejdsforhold
Faglighed og uddannelse
Nyt fagblad: Navnet er ukendt
Politikerne har ordet
Kontingentet stiger ikke
Valget faldt på LO
Fælles A-kasse
Plan B findes ikke - endnu
Overordnet grundlag for et fælles pædagogisk forbund
Et godt og solidt grundlag