Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 37
FUSIONSINDSTIK - Anbefaling - Et godt og solidt grundlag
Anbefaling fra det fælles hovedbestyrelsesmøde d. 4. og 5. september 2001
Af: B&U
Diskussionen om en mulig fusion mellem BUPL og PMF har stået på i ca halvandet år. På generalforsamlingerne sidste år blev det diskuteret, om der var ide i at afsøge muligheden, og på kongresserne i de to forbund blev det besluttet, at forbundsledelsen skulle udarbejde et konkret forslag, som medlemmerne kunne tage stilling til.
For at løse den opgave blev der på det fælles hovedbestyrelsesmøde i februar måned nedsat fem fælles arbejdsgrupper, som på hver deres områder skulle komme med bud på, hvad et nyt fælles forbund skal stå for indholdsmæssigt og strukturelt. Der var tale om følgende arbejdsgrupper:

Visionsgruppe
- hvis opgave det var at give et politisk og fagligt bud på, hvad det nye forbund skal stå for
Lov- og strukturgruppe
- hvis opgave det var at give et bud på love og vedtægter for det nye forbund
Økonomigruppe
- som skulle komme med et bud på, hvilke økonomiske vilkår det nye forbund kan dannes på
A-kassegruppe
- som skulle komme med et bud til fælles A-kasse
En fagbladsgruppe
- som havde til opgave at komme med forslag til et fælles fagblad

Grupperne har været sammensat af både forretningsudvalgs- og hovedbestyrelsesmedlemmer, fagforeningsformænd samt samt lokale fagforeningsrepræsentanter. Der har været såvel tilhængere som modstandere af selve ideen om en sammenlægning med i grupperne.
Arbejdsgrupperne har efter et grundigt og omfattende arbejde løst opgaven. De to forretningsudvalg og de to hovedbestyrelser har godkendt indstillingerne fra arbejdsgrupperne.
Stort set alt er vedtaget i enighed både i arbejdsgrupperne og i de to hovedbestyrelser.
Det samlede projekt indeholder følgende:

Principerklæring. Principerklæringen forholder sig til de væsentligste fagpolitiske og samfundspolitiske spørgsmål. Det er her det nye forbundspolitiske profil tegnes. Der bliver tale om et forbund med en aktiv linje på det fagpolitiske område, der bl.a. har skabt et fælles grundlag på det uddannelsespolitiske område og på kompetenceudviklingsområdet. Der er skabt et fælles grundlag omkring TR-dækning og prioritering af TR-arbejdet. Og for et forbund, der vil lægge sig i selen for at varetage alle medlemmers interesser og i øvrigt blande sig aktivt i den samfundspolitiske debat for at sikre sig maksimal indflydelse på udviklingen.

Lov- og struktur. Udgangspunktet er at sikre medlemmerne en nem og direkte adgang til at være aktive og få indflydelse i det nye forbund. Der er lagt op til, at der lokalt i de enkelte kommuner skal udvikles strukturer, der giver medlemmerne direkte indflydelse på egne løn- og arbejdsvilkår. Alle medlemsgrupper er sikret indflydelsesmuligheder i det nye forbund. Pædagogmedhjælperne som en mindretalsgruppe er i en overgangsperiode sikret mindst 1/3 af pladserne i bestyrelserne, på kongressen og i hovedbetyrelsen. Denne regel gælder for to ordinære kongresperioder.

A-kasse. Der er udarbejdet et forslag til en fælles A-kasse. Herigennem er det sikret, at stort set alle lokale fagforeninger får en A-kasse. Enkelte fagforeninger vil have en satellitenhed. Ressourcemæssigt vil der med den fælles A-kasse også blive større muligheder for at udvikle arbejdsmarkedspolitikken i det nye forbund til gavn for de arbejdsløse.

Fælles fagblad. Der er udarbejdet et koncept for fælles fagblad. Fagbladet skal afspejle det, der foregår og debatteres i organisationen. Fagbladet er fastlagt til at udkomme hver uge. Det betyder, at bladet også kan bruges aktivt rent nyhedsmæssigt.

Kontingent og økonomisk grundlag. Pædagogisk Forbund vil forsøge at holde kontingentet så lavt som muligt. Der kommer ingen kontingentstigninger som følge af sammenlægningen. Det nye forbunds økonomi er lagt an på væsentlige rationaliseringsgevinster ved sammenlægninger. Der går dog nogle år, inden dette slår fuldt igennem. Forslaget sikrer en fortsat stor hensættelse til aktionsfonden, som vil gøre, at Pædagogisk Forbund også overenskomstsmæssigt bliver slagkraftig.

En problemstilling, som har fyldt en del, har været hovedorganisationstilhørsforholdet. Efter en omfattende debat og dialog i de to forbund, hvor der har været vejet for eller imod LO og FTF, er det den fælles vurdering, at et LO-medlemskab vil sikre Pædagogisk Forbund de største indflydelses- og påvirkningsmuligheder.

De to hovedbestyrelser konstaterer på den baggrund, at der samlet er tale om et godt og solidt grundlag at danne Pædagogisk Forbund på. Vi overlader det hermed til generalforsamlingernes og kongressernes behandling og giver vores fulde anbefaling til forslaget.

Fusionsindstik: Her er fusionen
Kære medlem
Grunden er lagt - svarene kan gives
Beslutningerne rykker tættere på
Her er din fagforening
Personalepolitik i egen baghave
Løn- og arbejdsforhold
Faglighed og uddannelse
Nyt fagblad: Navnet er ukendt
Politikerne har ordet
Kontingentet stiger ikke
Valget faldt på LO
Fælles A-kasse
Plan B findes ikke - endnu
Overordnet grundlag for et fælles pædagogisk forbund
Et godt og solidt grundlag