Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 37
FUSIONSINDSTIK - Værdier - Personalepolitik i egen baghave

Af: B&U
Et menneskesyn, som bygger på demokrati, nærhed, mangfoldighed, solidaritet og respekt.
Det skal være et bærende element i et nyt pædagogisk fællesforbund, slås det fast i den principerklæring, som et flertal i BUPL og PMFs hovedbestyrelser står bag, og som danner det ideologiske og politiske grundlag for nyskabelsen.
Det er dette menneskesyn, som skal "præge forbundets daglige arbejde og udadvendte aktiviteter". Men ikke bare de udadvendte. Også indadtil, i forhold til det ansatte personale i forbund og fagforeninger, er det den type værdier, som skal være i højsædet.
I et foreløbigt værdigrundlag for personalepolitikken og samarbejdsrelationerne i et nyt fællesforbund præciseres, hvad der forventes af den ansatte, og hvad den ansatte kan regne med at få retur.
Forventningen til medarbejderen er en loyal optræden i forhold til de faglige og samfundsmæssige politikker, organisationen formulerer og arbejder efter.
»Loyalitetskravet skal ikke opfattes som sindelagskontrol, og forhindrer ikke en åben og kritisk dialog mellem medarbejdere og ledelse. Der vil ikke blive forlangt f.eks. et bestemt partipolitisk tilhørsforhold som forudsætning for ansættelse i organisationen, men fordi medarbejderne ofte vil fremstå som organisationens repræsentanter overfor medlemmer og omverden i øvrigt, skal den enkelte være i stand til at arbejde for at fremme mål, som hun eller han ikke nødvendigvis selv er enig i,« hedder det.
Medarbejderen vil til gengæld få mulighed for at deltage i udarbejdelsen af grundlaget for de politiske diskussioner, som fører frem til en beslutning. Løn-, ansættelses- og arbejdsvilkårene vil komme til at afspejle dels de krav, organisationen stiller til sine ansatte, dels den virkelighed, som er medlemmernes. Og den er jo, at pædagoger og medhjælpere ikke oppebærer fyrstelige gager.
»Organisationen skal derfor næppe indtage en lønførende position i fagbevægelsen,« bemærkes det, idet det dog også siges, at medarbejderne skal have så gode arbejdsforhold og så gode arbejdsredskaber, at de er i stand til at indfri de - høje - krav, der stilles til dem.
Informationen skal være åben og præget af vilje til dialog. Ledelsesformen skal være demokratisk og i øvrigt sådan indrettet, at arbejdsglæden fremmes og den enkelte medarbejders ressourcer udnyttes effektivt.
Pædagogisk Forbund betragtet det i øvrigt som vigtigt og ønskeligt, at medarbejderen udvikler sine kompetencer - også udover, hvad der anses for nødvendigt i den øjeblikkelige stilling.
Endelig slås det fast, at der ved ansættelser og avancementer ikke må diskrimineres på grund af køn, etnisk herkomst eller alder, og at forbundet vil have en positiv og velvillig indstilling overfor børnefamiliers og andres behov for balance mellem arbejds- og familieliv.

Fusionsindstik: Her er fusionen
Kære medlem
Grunden er lagt - svarene kan gives
Beslutningerne rykker tættere på
Her er din fagforening
Personalepolitik i egen baghave
Løn- og arbejdsforhold
Faglighed og uddannelse
Nyt fagblad: Navnet er ukendt
Politikerne har ordet
Kontingentet stiger ikke
Valget faldt på LO
Fælles A-kasse
Plan B findes ikke - endnu
Overordnet grundlag for et fælles pædagogisk forbund
Et godt og solidt grundlag