Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 37
FUSIONSINDSTIK - Lov og struktur - Her er din fagforening

Af: B&U
Antallet af fagforeninger bliver stort set, som det kendes i dag i BUPL og PMF. I princippet følger fagforeningerne amtsgrænserne. Altså hvert amt sin fagforening. Men der er undtagelser og forskelle på de to nuværende to forbund. I Århus Amt, Nordjylland og på Fyn har PMF to fagforeninger, mens BUPL kun har en i hver af de tre amter. Omvendt har PMF kun en fagforening i hovedstaden, hvor BUPL er delt op i BUPL København og Frederiksberg. Endelig er Københavns Amts forsynet med seks BUPL-fagforeninger og kun fem PMF-fagforeninger.
I Århus Amt bliver løsningen en fagforening med hovedsæde i Randers (BUPL har i dag sit lokale hovedkontor i Århus) og et satellitkontor i Silkeborg til at tage sig af sagsbehandling og medlemshenvendelser lokalt. Århus Kommune vil fortsat have sin egen fagforening. Modellen for Fyn ser ligesådan ud: En fagforening i Odense med et satellitkontor i Svendborg. I Københavns Amt er det aftalt, at det er BUPLs struktur med seks fagforeninger, der kommer til at gælde. Ligeledes vil der være en fagforening i både København og Frederiksberg kommuner, hvor PMF har en samlet for de to kommuner.
I Nordjyllands Amt er man derimod endt med følge PMFs struktur - med en afdeling i Himmerland og en i Vendsyssel.
Bortset fra de nævnte undtagelser betyder det, at fagforeningerne fysisk er placeret i de byer, hvor de også ligger nu.

Medlemstal i Pædagogisk Forbund og fagforeninger
For de fagforeninger, hvor der i dag ikke er geografisk sammenfald mellem BUPL og PMF, bygger fordelingen af medlemmer i Pædagogisk Forbund på et skøn.
Det drejer sig om:
Københavns Amt afdeling 1, 2 og 3, Frederiksberg og Københavns kommuner ogHimmerland og Vendsyssel.

Hele landet:
BUPL: 57.462
PMF: 27.758
PF: 85.220

Københavns Amt:
Afd. 1: PF: 2.446
Afd. 2: PF 2.377
Afd. 3: PF: 1.685
Afd: 4:
BUPL: 1.603
PMF: 1.081
PF: 2.684
Afd. 5:
BUPL: 2.119
PMF: 1.147
PF: 3.266
Afd. 6:
BUPL: 619
PMF: 405
PF: 1.024

Københavns-Frederiksberg:
BUPL København: 2.419
BUPL Frederiksberg: 1.061
PMF København-Frederiksberg: 1.726
PF København: 3.425
PF Frederiksberg: 1.781

Nordjyllands Amt:
BUPL: 5.275
PMF/Vendsyssel: 1.131
PMF/Himmerland: 1.481
PF Vendsyssel: 3.131
PF Himmerland: 4.756

Viborg Amt:
BUPL: 2.261
PMF: 1.105
PF: 3.366

Ringkøbing Amt:
BUPL: 2.460
PMF: 1.108
PF: 3.568

Vejle Amt:
BUPL: 3.810
PMF: 1.689
PF: 5.499

Ribe Amt:
BUPL: 2.460
PMF: 1.021
PF: 3.481

Sønderjyllands Amt:
BUPL: 2.469
PMF: 1.018
PF: 3.487

Århus Amt:
BUPL: 3.445
PMF/Århus Amt Syd: 877
PMF/Djursland: 1.281
PF: 5.603

Århus Kommune:
BUPL: 4.571
PMF: 1.781
PF: 6.352

Fyns Amt:
BUPL: 4.529
PMF/Odense-Vestfyn: 1.622
PMF/Sydøstfyn: 875
PF: 7.026

Vestsjællands Amt:
BUPL: 3.106
PMF: 1.492
PF: 4.498

Roskilde Amt:
BUPL: 3.105
PMF: 1.676
PF: 4.781

Frederiksborg Amt:
BUPL: 4.388
PMF: 2.096
PF: 6.484

Storstrøms Amt:
BUPL: 2.461
PMF: 1.254
PF: 3.715

Bornholm:
BUPL: 386
PMF: 299
PF: 685

Selvstændige fagforeninger
og kommune-klubber

De lokale fagforeninger er selvstændige juridiske og økonomiske enheder. Det er fagforeningerne, der indgår lokale aftaler om løn- og ansættelsesvilkår. Det er også dem, der forhandler med de lokale arbejdsgivere om medlemmernes arbejdsforhold, herunder normeringer, sikkerhed og miljø på de enkelte arbejdspladser samt forhold omkring arbejdets udførelse og institutionernes drift.
I takt med decentraliseringen afgøres flere forhold på daginstitutionerne i samarbejde mellem forvaltning, ledere og medarbejderrepræsentanter i den enkelte kommune og på arbejdspladsen. Det er i den forbindelse en vigtig fagforeningsopgave at skabe rammerne for, at medlemmerne drages ind i det lokale demokrati og bliver hørt, inden der laves aftaler, som berører personalepolitikken og de øvrige arbejdsvilkår. Det gælder også, når det handler om indførelse af nye styringsformer som eksempelvis lønsumsstyring og kontraktstyring.
Derfor skal den årlige generalforsamling fastlægge organisatoriske og økonomiske rammer for organisering af det lokale arbejde i den enkelte kommune, herunder tage stilling til hvilke kompetencer, der uddelegeres til den lokale organisation - nogen steder kaldet kommuneklubber.
Det er faget, fagligheden og de fælles arbejdspladser, som er kernen i det fælles pædagogiske forbund. Derfor skal fagforeningerne skabe rammer for, at det pædagogiske fag udvikles, og gøre deres til, at udviklingen af kvaliteten på daginstitutionerne bliver sat på den lokale dagsorden.
På den anden side har de faglige organisationer fælles interesser omkring mange lokale forhold. Derfor skal fagforeningerne også arbejde på at udbygge samarbejdet med andre lokale faglige organisationer. I den sammenhæng er det fagforeningernes opgave at sikre, at de tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter, som deltager i SU- og MED-arbejdet, har deres mandat fra medlemmerne.

TR i centrum
Tillidsrepræsentanterne (TR) og fællestillidsrepræsentanterne (FTR) vil få en afgørende og central betydning i det fælles forbund. De har den direkte og daglige kontakt med medlemmerne på den enkelte arbejdsplads, og det bliver i stedse højere grad dem, som skal sikre medlemmernes interesser og indflydelse. Både direkte på institutionerne og gennem SU- og MED-systemet.
Tillidsrepræsentanterne er også kittet mellem medlemmerne og fagforeningen - bindeleddet, som sørger for, at medlemsdemokratiet fungerer begge veje. På den ene side skal de bringe medlemmernes ønsker, ideer og krav videre i organisationen, på den anden side sørge for, at fagforeningens politik og initiativer er kendt af medlemmerne.
Det er forbundets mål, at alle arbejdspladser og dermed alle medlemmer har en tillidsrepræsentant og en sikkerhedsrepræsentant (SR). Og der vil blive satset massivt på TR-uddannelsen for at skabe de bedste resultater og sikre kvalitet og udvikling i TR-arbejdet. Ansvaret for den grundlæggende del af TR-uddannelsen ligger i den enkelte fagforening.

Pædagogisk Forbund - 6. størst i Danmark
Hvis BUPL og PMF går sammen, bliver det nye, fusionerede forbund Danmarks 6. største.
De 10 største fagforbund, målt på antallet af medlemmer, som forbundene 1. januar 2001 betalte kontingent for til deres respektive hovedorganisationer, er:
1. SiD (Specialarbejderforbundet i Danmark) - 304.592
2. HK (Handel og Kontor) - 284.723
3. FOA (Forbundet af Offentligt Ansatte) - 174.620
4. Dansk Metalarbejderforbund - 111.227
5. KAD ( Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark) - 82.151
6. PF (Pædagogisk Forbund) - 76.080
7. DLF (Danmarks Lærerforening) - 60.821
8. TIB (Træ-Industri-Byg) - 56.439
9. DSR (Dansk Sygeplejeråd) - 53.715
10. Finansforbundet - 44.636

Hvis man til grund i stedet lægger forbundenes totale medlemstal, altså også medregner pensionisterne og de studerende og lærlingene, ser ranglisten sådan ud:
1. HK - 377.190
2. SiD - 325.739
3. FOA - 197.439
4. Metal - 111.227
5. PF - 85.220
6. DLF - (ca.) 85.000
7. KAD - 82.277
8. DSR - 72.837
9. TIB - 71.866
10. Finansforbundet- (ca.) 49.000

Fusionsindstik: Her er fusionen
Kære medlem
Grunden er lagt - svarene kan gives
Beslutningerne rykker tættere på
Her er din fagforening
Personalepolitik i egen baghave
Løn- og arbejdsforhold
Faglighed og uddannelse
Nyt fagblad: Navnet er ukendt
Politikerne har ordet
Kontingentet stiger ikke
Valget faldt på LO
Fælles A-kasse
Plan B findes ikke - endnu
Overordnet grundlag for et fælles pædagogisk forbund
Et godt og solidt grundlag