Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 12
Uddannelsen: Pædagoger flygter fra boglig uddannelse
Pædagoguddannelsen er blevet akademiseret. Men samtidig er de studerende blevet bogligt svagere, og færre gennemfører uddannelsen. BUPL erkender problemet. Nu skal profileringen af uddannelsen øges, og der skal mere fokus på de musiske fag.
Af: Gitte Rebsdorf
Mens kunstnere og håndværkere tidligere kunne undervise på pædagoguddannelsen, så er kravene i dag skærpet betydeligt. Nu skal lærerne have en kandidatgrad for at få lov til at undervise på den tre og et halvt år lange uddannelse. Den har i løbet af de seneste ti år gennemgået en lang række forandringer, som betyder, at uddannelsen er blevet akademiseret. Men det er sket samtidig med, at de pædagogstuderendes boglige færdigheder er blevet ringere, påpeger Jakob Lange, chefen for Den Koordinerede Tilmelding (KOT).
"De unge er langt mere ambitiøse, når de vælger uddannelse i dag. De tager et hak op. Dem, der før ville være pædagog, vil måske være lærere. Og dem, der før ville være lærere, vil nu på universitet. Dem, der er tilbage, er mærkbart dårligere, og derfor står man i et dilemma, når man vil hæve niveauet på pædagoguddannelsen," siger Jakob Lange, der også er kontorchef på Københavns Universitet (KU).

Markant fald. Friske tal fra Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (UNI-C), som er en virksomhed under Undervisningsministeriet, viser, at der i de seneste ti år er sket et markant fald i antallet af studerende, som gennemfører uddannelsen:
I 1997 gennemførte 88 procent af de studerende uddannelsen. Men ti år senere i 2007 var tallet 77 procent.
Det høje frafald hænger ifølge forskningsleder i Anvendt Kommunal Forskning (AKF) Torben Pile­gaard Jensen netop sammen med, at uddannelsen er blevet mere akademisk samtidig med, at de stærke og dygtige studerende søger andre uddannelser.
"De pædagogstuderende er ikke så bogligt stærke som tidligere. Derfor er det et problem, at uddannelsen ikke i højere grad tager afsæt i det praktiske. Almene fag som sociologi og psykologi er bygget meget teoretisk op nu, " siger forskningslederen. Han færdiggjorde sidste år en undersøgelse om professionsbacheloruddannelserne, som blandt andet omfatter lærer- og sygeplejerskeuddanelsen.
Undersøgelsen viser, at de studerende på tværs af uddannelserne mener, at den teoretiske undervisning fylder for meget. 44 procent af de studerende, der overvejer at afbryde deres uddannelse, mener, at teoriundervisningen fylder for meget i forhold til det praktiske arbejde.
Hos de pædagogstuderendes organisation, PLS, er faglig sekretær Mette Aagaard Larsen enig i, at uddannelsen er blevet for akademisk.
"Det er rigtigt, at den er blevet for teoretisk, og det er et stort problem. Alle vores eksaminer er for eksempel meget teoretiske. Det er fint nok at have videnskabsteori, men vi skal også lære, hvordan vi kan anvende metoderne i praksis," fastslår hun.

Frustrerede lærere. Den manglende succes med akademiseringen af uddannelsen viser sig tydeligt på uddannelsesstederne. De er ikke gearet til at håndtere, at mange studerende mangler viden, påpeger Jakob Lange fra KU.
"Det er ærgerligt, at seminarierne ikke har ressourcer til at lære de studerende det, som de ikke har lært i gymnasiet. De er ikke forberedt godt nok til at studere. Det at tage en mellemlang videregående uddannelse kræver også, at man har en studieteknik," pointerer Jakob Lange
Men også hos lærerstaben er der problemer.
"Nogle lærere på seminarierne udlever det akademiske, mens andre fortsætter, som om der slet ikke havde været nogen reform. De har svært ved at finde ud af, hvad der kræves af dem. Nogle har opgivet at bruge engelsksproget litteratur, fordi de studerende har svært ved at anvende den. Så lærerne er også frustrerede, for normalt oversætter man ikke engelsk faglitteratur. Og de seneste to års sammenlægning af seminarier gør ikke situaionen bedre, " mener Jakob Lange.
Allan Bauman, medlem af BUPL's forretningsudvalg og uddannelsesansvarlig, er enig i, at de mange ændringer af uddannelsen, der har været siden starten af 1990'erne, har været problematiske. Fokus er blevet flyttet fra det at skulle lære noget til det at skulle forholde sig til forandringer.
"Der er ikke tid nok til undervisning. Og det hænger sammen med de store forandringer, uddannelsen har gennemgået. Sådan noget tager tid, og det risikerer at gå ud over studiemiljøet. Netop studiemiljøet, ved vi, betyder meget for gennemførelsen af uddannelsen, " siger Allan Baumann.

Vil styrke musiske fag. I BUPL har man ellers arbejdet på at gøre pædagogfaget til en egentlig profession og dermed højne anerkendelsen af faget. Viden er kommet til at spille en langt større rolle end hidtil, og med den nuværende uddannelse er det i langt højere grad blevet muligt at videreuddanne sig.
Allan Baumann afviser, at akademsiseringen af faget er en fejlslagen strategi, men han medgiver, at der er behov for at ændre uddannelsen. Fremover skal de kreative og mere musiske fag have større plads.
"Det gode ved den nuværende uddannelse er, at den både giver adgang til at arbejde inden for det pædagogiske felt og til videreuddannelse. Men vi har fokuseret for ensidigt på det teoretiske. Derfor skal vi også i gang med at nytænke uddannelsen. Vi skal styrke fag som musik, bevægelse og idræt" siger Allan Baumann.
Han henviser til, at flere undersøgelser viser, at pædagogstuderende vil være praktikere, og at de netop vælger uddannelsen, fordi de ønsker at bruge tid sammen med børnene og ikke på alt muligt teoretisk.

Teori og praksis skal hænge sammen. Misforholdet mellem akademiseringen af uddannelsen og de fagligt svagere studerende kan måske løses ved at skabe en større sammenhæng mellem teori og praksis på uddannelsen, mener Torben Pilegaard Jensen fra AKF.
"Der er brug for en større sammenhæng mellem teori og praksis. Undervisningen skal tage afsæt i det at være pædagog, sådan at virkeligheden udefra bliver inddraget. Det vil lette uddannelsen for dem, som ikke er så boligt stærke. Samtidig bør man udvikle undervisningsmaterialer i almene fag som sociologi og psykologi med udgangspunkt i professionen," siger han.
Allan Baumann er enig.
"Det er meget ærgerligt, at det ikke er lykkedes at afskaffe den lønnede praktik. SU i praktiktiden ville netop have været med til at skabe større sammenhæng mellem teori og praksis på uddanelsen," siger han og henviser til de netop kuldsejlede forhandlinger om indførelsen af SU i praktikken.
Det var ellers blevet aftalt i forbindelse med indgåelsen af trepartsaftalen i juni 2007. Men efterfølgende kunne parterne ikke blive enige om finansieringen.

Mangel på pædagoger. Samfundsmæssigt er det høje frafald og problemerne på pædagoguddannelsen et problem. For mens arbejdsløsheden stiger for en lang række andre fag, så er der mangel på pædagoger. Samlet set mangler der omkring 15.000 pædagoger. Manglen er størst i de store byer.
Friske tal, som BUPL har indhentet fra uddannelsesstederne, viser samtidig, at interessen for uddannelsen er kraftigt dalende. Fra 2007 til 2008 er den samlede optagelse på pædagoguddannelsen faldet med 9,7 procent fra 5185 til 4681.
At pædagogfaget figurerer så langt nede på de unges ønskeliste, kommer ikke bag på Jakob Lange fra KU.
"Det store frafald på uddannelsen skaber 'badwill' ambassadører. Dem, der har haft dårlige erfaringer med uddannelsen, fortæller det videre og taler dårligt om faget. Og på den måde er der færre, som får interesse for faget. Men det er også i højere grad nødvendigt at profilere den ændring, der er sket med uddannelsen. Det kan måske være med til at tiltrække nogle af de bogligt stærke unge," siger han.
I BUPL er Allan Baumann enig i det synspunkt.
"Vi har måske været for dårlige til at gøre opmærksomme på den nye uddannelse. Der er jo mange muligheder med faget og det skal vi være bedre til at markedsføre, "siger Allan Baumann.

Mange ændringer
Uddannelsen til pædagog har siden 1990'erne undergået en lang række forandringer.
I 1992 blev pædagoguddannelsen forlænget med et halvt år, så den kom op på tre og et halvt år. Samtidig slog man de tre pædagoguddannelser, der var dengang, sammen til én.
Omkring årtusindeskiftet blev uddannelsen reformeret igen, og professionsuddannelsen blev indført. Det indebar blandt andet, at underviserne på seminarierne skulle have en kandidatgrad. Inden for de seneste par år er der tillige sket sammenlægninger af en lang række seminarier.

Så mange fuldfører pædagoguddannelsen

12_graf.pdf

DEBAT
Er studerende ikke kvikke nok til pædagoguddannelsen?
Mange studerende er ifølge eksperter for bogligt svage til at kunne klare akademiseringen af pædagoguddannelsen.
Hvad mener du?
Deltag i debatten på www.bupl.dk