Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 06
TEMA. INKLUSION: Specialområdets historie
Af: Marie Bille & Anne Anthon Andersen
1803
Den første danske specialskole bliver oprettet. Den er for blinde. Specialinstitutioner for udviklingshæmmede kommer først til i midten af 1800-tallet.
1958
Kommunerne får pligt til at etablere specialundervisning i skolerne. Den fandt ofte sted i specialklasser og på specialskoler.
1960’erne
Integration er et hot begreb i slutningen af 1960’erne. Ingen skal gemmes væk på institutioner. Alle skal have et liv i samfundet. Børn fra specialskoler skal integreres i almindelige klasser.
1981
Særforsorgen nedlægges efter et ideal om at øge fokus på at integrere.
1990’erne
Inklusion og rummelighed slår igennem som begreber. Der kommer fokus på læringsmiljøets betydning for inklusionens succes i modsætning til integrationsbegrebets fokus på individet.
1992
Uddannelsen til socialpædagog nedlægges og bliver lagt sammen med alle andre pædagoguddannelser til en enhedsuddannelse. 
1994
Danmark tiltræder Salamanca-erklæringen. Det er en international principerklæring med fokus på alle børns ret til uddannelse på lige vis. Dokumentet får stor indflydelse på inklusionsindsatsen.
00’erne
Udgifterne til det specialiserede sociale område stiger, og området får gang på gang skylden for kommunernes dårlige økonomi. Området skal også spare.
2007
Ved kommunalreformen overtager kommunerne specialinstitutionerne fra amterne. Specialinstitutionerne bliver fredet til og med den 1. januar 2009.
2010
Foreningen Specialbørnehaver i Danmark stiftes med henblik på at kæmpe for specialbørnehaverne og de faglige miljøers overlevelse efter kommunalreformen. Foreningen nedlægger sig selv to år senere.
2012
Regeringen gennemfører en ændring af folkeskoleloven, der medfører, at specialundervisning er forbeholdt elever med omfattende støttebehov. Lovændringen skal give kommunerne større fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge inkluderende undervisning.
2014 (august)
Den nye pædagoguddannelse træder i kraft, og det bliver muligt for studerende at specialisere sig i social- og specialpædagogik.