Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 18
Nye Fagbøger
Af: Vibeke Bye Jensen
Kvalitet i specialpædagogisk bistand til småbørn, af Palle K. Johansen (red.). Forlaget Skolepsykologi (bestilles på Psykologisk Forlag, tlf. 3538 1655 eller på http://www.skolepsykologi.dk) kr. 100 plus levering, 283 s.
Bogen består af en samling artikler om specialpædagogisk bistand til småbørn og er et forsøg på dels at beskrive en række aktuelle problemer omkring denne virksomhed, dels at give nogle eksempler på, hvordan bistanden er grebet an i forskellige kommuner og dels nogle mere overordnede overvejelser omkring den specialpædagogiske bistand. Artiklerne handler blandt andet om, at specialpædagogisk bistand indebærer forebyggende og foregribende indsats, forudsætter en grundig problembeskrivelse, bygger på et solidt informationsgrundlag og bygger på en helhedsbetonet planlægning af indsatsen.

Børnehavepædagogik i praksis - Cowboyden Charlotte og andre vise ord, af Claus Horstmann. Gyldendal, kr. 248, 210 s.
Hvordan omsættes pædagogiske principper til praksis? Hvad gør man helt konkret, hvis man ønsker en institution, hvor børnene i en tryg atmosfære, baseret på respekt og empati, har mulighed for alsidig udvikling? Forfatteren er pædagog og arbejder i en udflytterbørnehave i København. Han beskriver, hvordan en sammenhængende og gennemtænkt pædagogik omsættes til praksis i børnehaven. Pædagogiske principper og målsætninger præsenteres, de begrundes teoretisk og konkretiseres med eksempler fra dagligdagen. Det hele krydres med guldkorn, pudsige og vise ord fra børnene.

Værdier og værdiudvikling, af Ole Varming og Lilian Zøllner. Hans Reitzels Forlag, kr. 198, 184 s.
Børn og unge opdrages og præges i vore dage ikke kun af deres familier, men også i meget høj grad gennem samværet med børn og voksne i skoler og daginstitutioner. Det giver de professionelle voksne et stort ansvar og gør diskussionen af, hvilke grundlæggende værdier vi er fælles om, og hvilke værdier det daglige samvær skal bygge på, helt nødvendig. I bogen giver forfatterne, der begge er knyttet til det pædagogiske forskningsmiljø, diskussionen om værdibegrebet faglig og teoretisk substans.

Børnesnak - fra den første gestus til simple sætninger, af Richard C. Woolfson. Forlaget Atelier, kr. 199, 144 s.
Bogen vil kunne støtte kommunikationen mellem det lille barn og den voksne ved at lære den voksne at forstå barnets kropssprog og talesprog. Læseren følger gennem tekst og fotos barnets sproglige udvikling fra fødsel til tre år.

Kost - Adfærd - Indlæringsevne, af Frede Bräuner. Forlaget Klim, kr. 185, 158 s.
Forfatteren er lærer på Midtbyens Ungdomsskole i Århus, hvor man underviser elever, der er blevet tabt i folkeskolen. For en del år siden fandt man ud af, at man kunne ændre radikalt på elevernes adfærd og indlæringsevne ved at tilbyde dem en ordentlig ernæring. Bogen tager afsæt i konkrete, men anonymiserede elevhistorier og giver med det udgangspunkt både ernæringsteoretisk information og praktiske anvisninger på, hvordan problemer kan afhjælpes eller løses.

Følelsesmæssig intelligens i praksis, af Bodil Wennberg. Gyldendal, kr. 238, 254 s.
Bogen er en indføring i begrebet følelsesmæssig intelligens (EQ). Med afsæt i amerikanske forskeres arbejde introducerer forfatteren en femtrinsmodel, der beskriver, hvordan følelsesmæssig intelligens kan opbygges og udvikles gennem selverkendelse, empati og ansvarlighed samt anvendes i bevidste kommunikationsstrategier og i konkret personlig konflikthåndtering.

Den lille lusede håndbog, af Britta Astadatter. Forlaget Frydenlund, kr. 29, 64 s.
Hovedlus giver - foruden kløe og ubehag for børnene - forældrene hovedbrud og stjæler deres tid. Op imod hvert andet barn oplever at få lus før eller siden. Bogen anbefaler at undgå kemisk krig mod lusene og i stedet vælge systematisk vådkæmning, så man undgår at udsætte børn og miljø for giftstoffer. I bogen gives helt konkrete og praktiske oplysninger og råd om lusene, og hvordan man bekæmper dem.

Drama Håndbogen, af Jørgen Hartung Nielsen. Dansk Teaterforlag, kr. 148, 64 s.
Bogen er ment som en håndsrækning til alle, der arbejder med amatørteater med hovedvægten lagt på skoler og børne- og ungdomsgrupper. Der er taget udgangspunkt i, at bogen skal kunne anvendes som grundlag for et undervisningsprogram - både for den øvede og knap så erfarne instruktør. De varierende sværhedsgrader i de mange øvelser gør det muligt at sammensætte et meget nøjagtigt program for den målgruppe, man arbejder med. Forfatteren er en meget erfaren instruktør og forfatter til et væld af skolekomedier/musicals.

Du kan selv være Ødipus Af Marcel Rufo. Forlaget Borgen, kr. 199, 172 s.
Undertitlen til denne bog kunne være: "Når børn får ondt i psyken", for forfatteren, der er børnepsykiater, fortæller om nogle af de psykiske problemer, børn slås med og behandlingen af dem. De mange eksempler er hentet fra den franske professor og forfatters faglige praksis gennem 30 år.

Børn i bevægelse - hos mor, far, i dagplejen og daginstitutioner, af Pauline Voss Romme. Dafolo, kr. 98, 59 s.
Bogen beskriver, hvordan barnet i hverdagen skal lære at bruge sig selv, sin motorik, sin krop og sine sanser. Når barnet bevæger sig, gør det sig sine erfaringer, som danner grundlag for og påvirker hele barnets udvikling, også indlæringsmæssigt. Nutidens børn har brug for, at vi gøre en ekstra indsats for deres motoriske udvikling, fordi flere undersøgelser viser, at vores børn bevæger sig for lidt i hverdagen. Der gives eksempler på hverdagsaktiviteter og over 100 forskellige bevægelseslege.