Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 21
Børnesagkyndig: Hjælp til børn af alkoholikere
Pædagoger og andre faggrupper skal have mere viden, bedre rådgivning og faste planer for, hvad de gør for at hjælpe børn, der er i klemme i mors eller fars drikkeri. Derfor får landets amter nu penge til at ansætte en børnesagkyndig. Målet er at sikre, at barnet altid får den nødvendige støtte
Af: Uffe Rasmussen
Bliv dygtigere til at vide, hvordan du giver et barn støtte, hvis mor eller far drikker for meget. Ring og spørg til råds, hvis du er usikker på, hvordan du taler med barnets mor og far om din bekymring for barnet. Eller slå op i planen og find ud af, hvad et barns signaler kan være.
Børn, der lever med mors eller fars alkoholproblemer, har længe været en overset gruppe i landets institutioner. Men det vil Sundhedsstyrelsen nu ændre på ved at give amterne en stor pose penge, så de kan ansætte børnesagkyndige i
amtets alkoholbehandling. Det skal sikre, at flere børn end i dag får den hjælp, de har brug for.
"Det vigtigste er, at der bliver en person i hvert amt, som har som den helt centrale opgave at sætte fokus på børnene og deres situation, fordi de ellers bliver tabt imellem den pædagogiske, den sociale og alkoholbehandlingens sektorer, som arbejder med problemstillingen," siger Kit Broholm, som er specialkonsulent i Sundhedsstyrelsens Center for Forebyggelse.
Det er kommunernes opgave at tage sig af børnene og ikke umiddelbart den amtslige alkoholbehandlings område. Alligevel ser de ikke nødvendigvis børnene, mener Kit Broholm. På socialforvaltningen ved de måske ikke, at forældrene drikker, og derfor kan de heller ikke tage hånd om børnene.
"Pædagoger og lærere har nogle pædagogiske opgaver i forhold til børnene, men synes måske ikke, at forældrenes alkoholproblem lige er deres opgave. Så hvis ikke der er en levende person, der kan binde de her sektorer og deres indsats for børn og forældre sammen, sker det let, at det falder mellem en masse stole. Derfor er det meget vigtigt at ansætte en børnesagkyndig i hvert amt."

Gode erfaringer. Den børnesagkyndige får ansvaret for, at blandt andre pædagoger, dagplejere og lærere i kommunernes institutioner og skoler lærer mere om, hvordan de i dagligdagen støtter et barn med alkoholproblemer i hjemmet.
Desuden skal den børnesagkyndige sørge for at lave handlevejledninger, der fortæller pædagogen og dagplejeren, hvordan de skal håndtere en mistanke.
Idéen med børnesagkyndige i amterne bygger på erfaringerne fra et modelprojekt i Fyns Amt, som udviklede handlevejledninger til brug på daginstitutioner, skoler, socialforvaltning og alkoholbehandling.
"De vejledninger er en opskrift på, hvordan man kan gå fra at have en lidt uklar bekymring for et barn og så finde ud af, om det kunne være forældres alkoholforbrug, der er årsagen. Hvis det er alkohol, kan man læse i planen, hvordan en pædagog kan handle i institutionen i forhold til leder og forældre og eventuelt i forhold til socialforvaltning for at sikre, at barnet får den støtte, det skal have, og forældrene bliver motiverede til at gå i behandling."

Faglig opgave, ikke snagen. Kit Broholm tilføjer, at pædagogerne i modelprojektet på Fyn fandt ud af, at det ikke var at snage at bekymre sig om forældres alkoholproblemer, men at løfte en faglig opgave. Det siger noget om, at der har været en holdning om, at man ikke blander sig i folks alkoholforbrug, og at det er en privat sat, mener hun.
"Men nu har pædagogerne fået øjnene op for, at det er en vigtig professionel opgave for dem at forholde sig til, om forældrene drikker for meget, fordi det belaster børnene så voldsomt, som det gør."
Den børnesagkyndige skal også tilbyde kommunernes institutioner kurser for at gøre pædagogerne dygtigere til at handle over for barnet i dagligdagen i børnehaven.
"Pædagoger kan gøre en fantastisk forskel i forhold til et barn, der lever med forældre, der drikker for meget. Hvis de er opmærksomme på, at barnet lever i en belastet situation og har brug for støtte, kan de give barnet den ekstra omsorg og opmærksomhed, som barnet ikke får derhjemme. Det kan være meget vigtigt for sådan et barn," siger Kit Broholm.

Links:
Sundhedsstyrelsen
www.sst.dk
Modelprojektet Børn i Misbrugsfamilier i Fyns Amt
www.fyns-amt.dk/wm106140
Fakta:
Sundhedsstyrelsen tilbyder amter med under 300.000 indbyggere 350.000 kroner per år i fire år til en børnesagkyndig. Amter med over 300.000 indbyggere kan få 700.000 kroner per år i fire år. Samtlige amter undtagen Århus Amt har
sagt ja tak. Der kommer i alt 15 børnesagkyndige i amterne.
De kommende børnesagkyndige kan søge penge til kurser for blandt andre pædagoger, dagplejere og lærere fra Socialministeriets satspulje. Puljen skal støtte børn af misbrugere og børn af psykisk syge. 60.000 børn og unge mellem og
18 år vokser op i en familie, hvor far eller mor drikker for meget.
Tallet dækker kun de tilfælde, hvor alkoholikeren er blevet indlagt for sit drikkeri.