Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 02
Vægt på det specielle
Med samlet set 5.000 medlemmer bliver social- og specialpædagoger en gruppe, der taler med vægt i BUPL. Og både forbund og de lokale fagforeninger har rustet sig yderligere til at varetage deres interesser
Af: Peter Bøgsted

Allerede inden jul sendte de ansatte i specialbørnehaven Skovbrynet i Århus-bydelen Højbjerg deres indmeldelser til BUPL. Det var dog ikke lutter varme følelser, der ledsagede forsendelsen, for Skovbrynet er en af de institutioner, hvor medarbejderne har kæmpet hårdt for at bevare medlemskabet af Socialpædagogernes Landsforbund (SL). I hvert fald indtil den nuværende overenskomst udløber i foråret 2008.
Tillidsrepræsentant i Skovbrynet, Dorte Kyed Søndergaard, var i efteråret en af initiativtagerne til en underskriftsindsamling for fortsat forbliven i SL. Hun siger nu:
"Vi må jo acceptere skiftet til BUPL. Og det kan vi også godt, men jeg synes stadig det er et dårligt tidspunkt, at det sker midt i en overenskomstperiode, så vi tidligere SL'ere kommer til at udgøre vores egen enhed i BUPL med nogle særlige overenskomstsvilkår i det næste halvandet år."
En væsentlig begrundelse for, at de ansatte i specialinstitutioner fortsat burde være tilknyttet SL, er en frygt for, at specialpædagogikken risikerer at drukne i den almene pædagogik, som beskæftiger hovedparten af BUPL's medlemmer. En frygt Dorte Kyed Søndergaard fortsat nærer:
"I SL ligger vægten på det specielle, mens det er mit indtryk, at BUPL i højere grad ønsker at integrere de specielle børn i almindelige institutioner. Derfor kan man spørge sig selv, om vi nu skal til at kæmpe for det specielle. Ikke bare overfor kommunen, men også i forhold til vores fagforening."
Også blandt medarbejderne på specialskolen Skolen Ved Kæret i Frederikssund har der været udbredt utilfredshed med fagforeningsskiftet, fortæller tillidsrepræsentant Lisa Nielsen.
"De fleste her på stedet synes, vi hører naturligt hjemme i SL. På den anden side kender BUPL de kommunale forhold, og de har jo også i forvejen ansatte på specialskoler og specialinstitutioner og andre specielle ordninger på almene institutioner, så helt grønne er de vel heller ikke på området," siger Lisa Nielsen, der betegner mødet med BUPL som positivt.
"Det er også mit indtryk, at de specialinstitutioner, som i forvejen er i kommunen, er glade for, at vi kommer, fordi vi så udgør en større gruppe i BUPL lokalt og dermed vil få nemmere ved at blive hørt. Og fordi vi kommer med et veludbygget fagligt netværk."

Netværk en gave. Netop SL's tradition for faglig sparring gennem specialpædagogiske netværksgrupper har været et af argumenterne imod fagforeningsskiftet. Men både lokalt og centralt udtrykker BUPL vilje til at støtte og udbygge netværkstanken.
Katja Bank Christensen, der er faglig konsulent i BUPL Nordsjælland, betegner SL-netværket som "en gave, fagforeningen kan bygge videre på." Siden august 2005 har hun haft ansvar for arbejdet med specialområdet.
"Vi begyndte at prioritere området, fordi fagforeningen fik flere og flere henvendelser omkring løn- og ansættelsesforhold fra medlemmer ansat indenfor specialområdet. Jeg startede med i det hele taget at få et overblik over, hvad der er af tilbud i de enkelte kommuner. Siden har jeg brugt meget tid på at hjælpe institutionerne med at beskrive målgrupper, det daglige arbejde og pædagogiske indhold, så kommuner og institutioner taler samme sprog og så vidt muligt undgår fejlvisitationer," siger Katja Bank Christensen.
I løbet af efteråret besøgte hun de fire heldagsskoler og to specialbørnehaver, som de nordsjællandske kommuner overtog fra amtet ved nytårsskiftet.
"Det er mit indtryk, at det ikke så meget var et problem for medarbejderne, at de skulle skifte fagforening, men at det var vigtigere for dem, hvad der sker i forhold til den nye arbejdsgiver. Og i den forbindelse har BUPL en opgave i at sluse de faglige repræsentanter ind i den kommunale verden og i MED-systemet. Vi forsøger at tage imod de nye medlemmer med respekt for deres specielle arbejdsfelt, men BUPL er ikke bedre, end de selv gør os til. Vi er afhængige af, at de byder ind med deres viden og stiller krav," siger Katja Bank Christensen.

BUPL ruster op. Med tilgangen af de tidligere SL-medlemmer nærmer gruppen af BUPL'ere ansat på det social- og specialpædagogiske område sig de 5.000. Alene antallet tilsiger, at de vil få en større vægt i organisationen fremover. Men der har også gennem de senere år været stigende fokus på netop den medlemsgruppe i BUPL både lokalt og centralt, så forbundsformand Henning Pedersen mener, at organisationen er godt gearet til at rumme de mange nye medlemmer.
"I takt med, at der er kommet flere medlemmer, som arbejder på kommunale specialinstitutioner eller handicapgrupper i almene institutioner, har både de lokale fagforeninger og forbundet skaffet sig mere viden på området, så vi bedre er i stand til også at servicere den gruppe medlemmer. Og gennem det seneste halvandet års tid har vi rustet os yderligere - ikke mindst med henblik på kommunalreformen," siger Henning Pedersen.
I forbundshuset er Morten Eiler Hansen således blevet ansat som konsulent omkring specialområdet, og der er nedsat en arbejdsgruppe omkring det social- og specialpædagogiske arbejde. I daglig tale "SOS-gruppen", uden at det dog skal tages som udtryk for nogen form for nødsignal, forsikrer Morten Eiler Hansen, der er koordinator for gruppen, som består af repræsentanter fra en række afdelinger i huset: kommunikationsafdelingen, løn- og ansættelse, ledersekretariat, rejsesekretærer.
"SOS-gruppen har til opgave at samle og koordinere viden omkring specialområdet i forbundet og kanalisere den ud i fagforeningerne. Gruppen skal også fungere som backup og rådgive og vejlede fagforeningerne i konkrete sager. I første omgang i forbindelse med forhandling af løn- og arbejdsforhold og hvad der ellers måtte være af overgangsproblemer i forbindelse med kommunalreformen," siger Morten Eiler Hansen.
Forbundet er også parat til at bistå i opbygningen af faglige netværk på specialområdet.
"Arbejdsgruppen er ved at udarbejde en politik omkring opbygning af netværk. Noget der er blevet yderligere aktualiseret med de mange nye medlemmer fra SL, hvor netværkstanken er mere etableret end hidtil i BUPL. Men om det bliver en opgave for de lokale fagforeninger eller en forbundsopgave at etablere og udbygge netværk er ikke afklaret endnu."
Med den oprustning, der er sket omkring specialområdet i BUPL, og de tiltag, der yderligere er på vej, mener BUPL-formand Henning Pedersen, at frygten for, at det specielle vil drukne i det store normalområde, er ubegrundet.
"Det er da et synspunkt, hvis nogen mener, at SL ser mere på det specielle, mens BUPL i højere grad har øje for integration. Det er da rigtigt, at vi mener, at relationer til andre børn er vigtig. Men det betyder ikke, at vi er blinde for, at der også er behov for de specialiserede tilbud. Dem havde vi jo allerede en del af i kommunerne, inden amtsinstitutionerne flyttede ud," siger han.

Nye vinde. Lene Toft er tillidsrepræsentant for specialpædagogerne i Svendborg Kommune, og hun hilser de nye BUPL-medlemmer velkommen.
"Det kan kun være en fordel, at vi er blevet flere. Det vil gøre vores område mere synligt både i forhold til kommunen og i fagforeningen. Jeg har ved flere lejligheder efterspurgt netværk i BUPL omkring specialområdet, men der har hidtil ikke været noget på Fyn," siger Lene Toft, der arbejder under den fælles SL-BUPL overenskomst på det dagbehandlende område.
"De gange jeg har haft brug for BUPL i konkrete sager, har jeg også fået hjælp. Men jeg har savnet nogen med et samlet overblik over vores specielle område. Det håber og tror jeg på får et løft nu, hvor SL'erne er kommet til," siger hun.
Bente Baggesen, der er leder af specialinstitutionen Højgården i Høje Taastrup vejrer også nye vinde, som hun udtrykker det.
"Jeg kan godt sætte mig ind i SL'ernes frygt for, at det specielle risikerer at drukne i almenpædagogikken. Sådan har vi også følt det ind i mellem. Men jeg synes, vi har fået nogle positive signaler fra fagforeningen, som har udpeget en ansvarlig for specialområdet, der har sat sig ind i de særlige forhold, vi arbejder under. I og med at vi er blevet flere, mærker jeg også en større interesse for området," siger Bente Baggesen, som fortæller, at der har været tilløb til at stable et lokalt fagligt netværk på benene omkring specialområdet.
"Men det druknede desværre i forbindelse strukturændringerne i BUPL, så jeg håber, at vi kan læne os op ad det netværk, SL'erne kommer med, og så ser jeg frem til, at vi bliver flere i det kommunale lederteam på specialområdet."