Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 04
Valgkamp; Politik for pædagoger
På tirsdag den 8. februar bliver der sat endeligt punktum for valgkampen. Hvad vil politikerne gøre for at forbedre forholdene i landets daginstitutioner efter valget? Det spørgsmål stillede vi de sociale ordførere plus den ansvarlige minister for området. Sidstnævnte, minister for familie og forbrug Henriette Kjær (konservative), har dog ikke ønsket at medvirke. Dansk Folkeparti har heller ikke ønsket at medvirke
Af: Vibeke Bye Jensen
Lotte Bundsgaard, Socialdemokraterne:
1. Hvad vil dit parti gøre for at forbedre forholdene, herunder normeringer og de fysiske rammer, i daginstitutionerne?
"Socialdemokraternes vision for en bedre børne- og familiepolitik handler om mere kvalitet i vores pasningstilbud, om mere tid til at være sammen med børnene og bedre økonomi til børnefamilierne. Normeringerne og de fysiske rammer i mange daginstitutioner er for ringe. Derfor vil vi afsætte 500 millioner kr., for at kommunerne blandt andet kan gøre nor-meringerne bedre der, hvor der er størst behov. Det skal også være muligt for kommunerne at imødekomme behovet for en renovering af de nedslidte daginstitutioner."

2. Hvad vil dit parti gøre for at forbedre kommunernes muligheder for at øge kvaliteten i daginstitutionerne?
"Vi vil indføre en maksimumspris for børnepasning på 1.000 kr. Kommunerne skal kompenseres fuldt ud fra staten for takst- nedsættelsen, så den nye takst ikke går ud over udviklingen af kvaliteten. Vi vil igangsætte et kvalitetsudviklingsprogram, der nøje følger og bidrager til udviklingen af kvaliteten på dagpasningsområdet. Socialdemokraterne ønsker også, at daginstitutionerne bliver et væsentligt omdrejningspunkt for en bedre indsats for de særligt sårbare børn. Der skal afsættes 90 millioner kr. til efteruddannelse af personale, bedre normering mv. i daginstitutioner i særligt belastede områder."

3. Hvad vil dit parti gøre for at sikre pædagogernes løn- og ansættelsesforhold i forbindelse med kommunalreformen?
"Der er et stor behov for at skabe tryghed hos de mange ansatte, der berøres af kommunalreformen. Regeringen har gang på gang veget tilbage fra at oplyse om de økonomiske konsekvenser, herunder hvad det betyder for udviklingen af serviceniveauet og de ansatte på hele det kommunale område. Derfor har Socialdemokratiet også valgt at tage afstand fra regeringens og Dansk Folkepartis aftale om strukturreformen. Det er Folketingets ansvar at anvise dækning for de økonomiske konsekvenser, så reformen ikke skal betales gennem nedskæringer på blandt andet børnepasningsområdet og de ansatte."

4. Hvad har dit parti gjort for daginstitutioner, pædagoger, børn og unge og børnefamilierne siden sidste valg?
"Ud over forslaget en maksimumspris på 1000. kr. for børnepasning. Socialdemokraterne har også fremsat forslag om indførelse af omsorgsdage for børnefamilierne. Socialdemokraterne har fremsat forslag om et bedre fysisk og psykisk miljø for børn i daginstitutionerne. Alle forslag har regeringen og Dansk Folkeparti forkastet."


Margrethe Vestager, Det Radikale Venstre:
1. Hvad vil dit parti gøre for at forbedre forholdene, herunder normeringer og de fysiske rammer, i daginstitutionerne?
"Vigtigheden af gode fysiske rammer kan der ikke være tvivl om. Men problemerne løses ikke, hvis de fysiske rammer ikke følges op af pædagogiske initiativer og kvalificerede medarbejdere. Derfor skal pædagoguddannelsen forbedres, og tilbuddene til efteruddannelse øges. Medarbejderne skal have rum til at skabe spændende og trygge rammer og tage ansvar for børnenes udvikling. Det kan man gøre med en faglig baggrund, konkret i forhold til det enkelte barn - ikke ved centralt opstillede læreplaner. Vi ønsker, at forældrene tager ansvar og tager mere del i barnets hverdag i institutionerne, således at der sikres en kontinuitet mellem hjemmet og institutionen."

2. Hvad vil dit parti gøre for at forbedre kommunernes muligheder for at øge kvaliteten i daginstitutionerne?
Skattestoppet skal erstattes af et skatteloft, så kommunerne ikke tvinges til at skære i budgetterne. Kommunerne skal lave udviklingsplaner for institutionerne og støtte det lokale arbejde konkret."

3. Hvad vil dit parti gøre for at sikre pædagogernes løn- og ansættelsesforhold i forbindelse med kommunalreformen?
"Vi er imod det ugennemarbejdede hastværk - for ikke at sige makværk - som strukturreformen er udtryk for både for udsatte borgere og for medarbejderne. Vi er imod kommunalisering over hals og hoved. Hvis regeringen stadig har flertal efter valget, vil vi gøre hvad vi kan. Men vi vil hellere have et nyt flertal til reelt at ændre regeringens forslag."
4. Hvad har dit parti gjort for daginstitutioner, pædagoger, børn og unge og børnefamilierne siden sidste valg?
"Vi stemte imod læreplaner, da vi er imod regeringens statslige styring. Vi tror på, at den enkelte pædagog ved, hvilke behov og hvilke ressourcer det enkelte barn har, og hvordan disse udvikles og støttes bedst. Det skal staten ikke blande sig i. Pædagogerne skal styrkes - ikke styres. Vi har udarbejdet forslag om barsel også til fædre, om udvikling af folkeskolen og nedsættelse af skatten på arbejde.


Mimi Jakobsen, Centrumdemokraterne:
1. Hvad vil dit parti gøre for at forbedre forholdene, herunder normeringer og de fysiske rammer, i daginstitutionerne?
"CD ønsker, at der stilles minimumskrav for rammerne i daginstitutionerne, både på lokaler og normeringer. Bemærk venligst, at vi IKKE vil forkæle børnefamilierne, men børn og unge. Vi kan sagtens tale om eventuelt at hæve fripladsgrænser, men at sætte loft over forældrebetalingen eller forhøje børnechecken giver IKKE børnene bedre rammer for deres udvikling. Og det er her, vi vil sætte ind. Der skal være plads, tid og ro i børns dagligdag, det er betingelsen for udvikling, det være sig i skoler eller institutioner."

2. Hvad vil dit parti gøre for at forbedre kommunernes muligheder for at øge kvaliteten i daginstitutionerne?
"Vi vil ophæve skattestoppet, som udhuler kommunernes mulighed for at give ordentlig service. CD ønsker at udvikle velfærdssamfundet, ikke at afvikle det. Vi lover ikke skat-telettelser, vores opfattelse er, at folk hellere vil have en god service, herunder en god dag for deres børn."

3. Hvad vil dit parti gøre for at sikre pædagogernes løn- og ansættelsesforhold i forbindelse med kommunalreformen?
"Vi mener, at kommunerne bør holdes skadesløse for den om-lægning, der sker i forbindelse med kommunalreformen. Ingen aner i dag, hvad det vil koste (ret bemærkelsesværdigt!), men det må indgå i kommmuneforhandlingerne og ligge uden for rammen. Ellers vil serviceniveauet igen falde i kommunerne."

4. Hvad har dit parti gjort for daginstitutioner, pædagoger, børn og unge og børnefamilierne siden sidste valg?
"CD har desværre ikke været repræsenteret i Folketinget i den seneste valgperiode, men vi vil kæmpe videre for børns rettigheder, når vi kommer tilbage."


Villy Søvndal, Socialistisk Folkeparti:
1. Hvad vil dit parti gøre for at forbedre forholdene, herunder normeringer og de fysiske rammer, i daginstitutionerne?
"SF vil have indført en slags "miljø-lov" for vores institutioner, som skal sikre minimumsforhold/plads - både inde og ude. Det skal bidrage til at sænke lyd- og stressniveauet. Der skal desuden være klare regler for hygiejne, så for eksempel "vuggestuepest" kan reduceres - også af hensyn til personalet. SF har desuden fremlagt forslag om pasningsgaranti, om bedre og billigere institutioner, om ret til omsorgsdage og om nedsat forældrebetaling. Og om styrket sundhedspleje, om sunde madordninger."
2. Hvad vil dit parti gøre for at forbedre kommunernes muligheder for at øge kvaliteten i daginstitutionerne?
"Skattestoppet presser kommunerne på økonomien. Familieministerens ønske om at privatisere daginstitutioner vil lave A og B-institutioner. Det vil øge presset på institutionerne, som måtte forblive i kommunalt regi - med flere børn, færre voksne, mindre tid og dårligere arbejdsforhold til følge. At det er de mest ressourcestærke familier, der søger private tilbud, er det mest sandsynlige resultat. Børneområdet skal prioriteres - det vil sige: flere voksne omkring børnene, nej til privatisering."

3. Hvad vil dit parti gøre for at sikre pædagogernes løn- og ansættelsesforhold i forbindelse med kommunalreformen?
"Aftalesystemet mellem de faglige organisationer og arbejdsgiverne (de nye storkommuner) skal bestå. Forskelle fra kommune til kommune skal afstemmes - og ikke efter laveste fællesnævner."

4. Hvad har dit parti gjort for daginstitutioner, pædagoger, børn og unge og børnefamilierne siden sidste valg?
"SF har siden sidste valg blandt andet fremført et børnepolitisk program, et ungdomspolitisk program, et finanslovsforslag, der havde underoverskriften "børnenes finanslov", samt en 2010-plan for perspektiverne for dansk økonomi, så vi kan overlade vores børn og børnebørn en verden, et samfund og en økonomi, som er bæredygtig. Det er lykkedes SF at sætte børn og børnefamiliers vilkår på dagsordenen, så det her i valgkampen igen og igen lyder, at børnefamiliernes vilkår er det væsentligste valgtema. Forskellen er, at SF er villig til at prioritere - så det ikke bare er tom snak."


Tove Videbæk, Kristendemokraterne:
1. Hvad vil dit parti gøre for at forbedre forholdene, herunder normeringer og de fysiske rammer, i daginstitutionerne?
"Der er behov for at styrke kvaliteten af daginstitutionerne og skolerne, så børns trivsel og udvikling bliver forbedret. Det skal ske ved at gennemføre en miljølov for børn, der skal træde i kraft efter fem år. Loven skal blandt andet fastsætte regler for støjniveau, antal børn pr. voksen, antal kvadratmeter pr. barn, sikkerhed, udetid, stilletid og rammer for udviklingsaktiviteter. Et uvildigt tilsyn skal sikre, at loven bliver overholdt. Kristendemokraterne har i vores finanslovsudspil afsat 800 millioner kr. til renovering af daginstitutioner fra 2005-2007."

2. Hvad vil dit parti gøre for at forbedre kommunernes muligheder for at øge kvaliteten i daginstitutionerne?
"Vi har fremsat ovenstående forslag i Folketinget, men des-værre var der ikke flertal for det. Men vi vil fremsætte forslaget igen og finde økonomien til det via finanslovsforhandlinger."

3. Hvad vil dit parti gøre for at sikre pædagogernes løn- og ansættelsesforhold i forbindelse med kommunalreformen?
"Under forhandlingerne omkring kommunalreformen vil vi gå ind og søge indflydelse på forskellige konkrete områder. Pædagogernes løn- og ansættelseforhold er ét af de områder, som i øvrigt hænger sammen med vores forslag omkring miljølov for børn samt vores omsorg for børns hverdag og opvækstforhold."

4. Hvad har dit parti gjort for daginstitutioner, pædagoger, børn og unge og børnefamilierne siden sidste valg?
"Kristendemokraterne har fremsat en lang række forslag på børneområdet. Det drejer sig for eksempel om miljølov for børn, en børneombudsmand, høringsret til børn i samværssager, en tidskonto med et halvt års frihed til hver forælder til at være mere sammen med deres børn, tilbud om parrådgivning i alle amter, mulighed for deltidspasning (og deltidsbetaling) i daginstitutioner, sikring af barnets bedste i samværssager; styrkelse af indsatsen for familien i sager om truede børn. Ligeledes har vi været med til at afsætte en pulje til idræt for vanskeligt stillede børn. Alt det har vi gjort, fordi vi altid og på alle politiske områder tager barnets parti, ser virkeligheden ud fra barnets perspektiv og gør det, som vi mener er til barnets bedste."


Rune EngelbreTH Larsen, Minoritetspartiet:
1. Hvad vil dit parti gøre for at forbedre forholdene, herunder normeringer og de fysiske rammer, i daginstitutionerne?
"Regeringen har jo fundet den behændige løsning i valgkampen at dele et tocifret milliardbeløb ud af fremtidens "økonomiske råderum". Man må spørge sig selv, hvorfor de så ikke har gjort det noget før? Minoritetspartiet mener ikke, at presset på daginstitutionerne er rimeligt, hverken arbejdsmæssigt eller økonomisk. Med mange arbejdsløse bør det ikke være et samfundsøkonomisk problem at sikre flere ansatte pr. barn og flere daginstitutioner."

2. Hvad vil dit parti gøre for at forbedre kommunernes muligheder for at øge kvaliteten i daginstitutionerne?
"Minoritetspartiet er imod regeringens politik med at læsse opgaver over på kommunerne uden at give dem den nødvendige økonomiske ramme til at løse disse opgaver. Det gælder også opgaven med at forbedre kvaliteten i daginstitutionerne, hvor kommunernes økonomiske ramme må forøges."

3. Hvad vil dit parti gøre for at sikre pædagogernes løn- og ansættelsesforhold i forbindelse med kommunalreformen?
"Minoritetspartiet mener, at pædagogernes løn- og ansættelsesforhold er utilfredsstillende og bør forbedres. Pædagogerne har en vigtig og ansvarsfuld opgave i forbindelse med varetagelsen af vore små børn i mange timer om dagen. Også her må der overføres tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at forbedre disse forhold."

4. Hvad har dit parti gjort for daginstitutioner, pædagoger, børn og unge og børnefamilierne siden sidste valg?
"Minoritetspartiet stiller op til Folketinget for første gang, derfor har vi ikke kunnet gøre ret meget politisk i den foregående valgperiode. Vi er klar over, at vilkårene for at gøre sig bemærket i en valgkamp for et nyt parti, der som det eneste ikke får støtte fra staten, selvsagt er vanskelige. Men vi er fortrøstningsfulde i håbet om, at vælgerne vil give os en chance til at vise, at vi kan bidrage til at skabe en slagkraftig, humanistisk opposition, der vil gavne de trængte
grupper og sikre bedre børnevilkår."


Hans Andersen, Venstre:
1. Hvad vil dit parti gøre for at forbedre forholdene, herunder normeringer og de fysiske rammer, i daginstitutionerne?
"Vi vil investere to milliarder kr. i bedre kvalitet i børnepasningen. For eksempel til flere medarbejdere, forbedringer af lokaler og en forstærket indsats over for socialt udsatte børn. Pasningsgarantien efter seks måneder bliver nu virkelighed i alle kommuner, og det vil give forældre et reelt frit valg, om de vil bruge barseslorloven med det samme eller vende helt eller delvist tilbage til deres job."

2. Hvad vil dit parti gøre for at forbedre kommunernes muligheder for at øge kvaliteten i daginstitutionerne?
Venstre vil aftale med kommunerne, at de ekstra to milliarder kr. skal bruges til at øge kvaliteten i børnepasningen gennem blandt andet flere medarbejdere, bedre fysiske ram-mer og en særlig indsats over for de socialt udsatte børn."

3. Hvad vil dit parti gøre for at sikre pædagogernes løn- og ansættelsesforhold i forbindelse med kommunalreformen?
"Det er en afgørende forudsætning for en succesfuld gennemførsel af den kommende kommunalreform, at det lykkes at fastholde og videreudvikle de kompetente medarbejdere, som løser opgaverne i dag. Det skal derfor sikres, at alle medarbejdere behandles ordentligt og fair i den kommende proces. Det sker blandt andet ved at tage udgangspunkt i reglerne for virksomhedsoverdragelse i forbindelse med flytning af opgaver fra en myndighed til en anden - for eksempel fra amt til kommune."

4. Hvad har dit parti gjort for daginstitutioner, pædagoger, børn og unge og børnefamilierne siden sidste valg?
"Venstre har givet forældre mulighed for et års fleksibel barselsorlov, så mor og far nu kan fordele størstedelen af
bar-selsorloven mellem sig. Venstre har indført frit institutionsvalg, så man nu kan vælge den institution, der passer den en-kelte familie bedst uafhængigt af kommunegrænser. Det kan betyde mindre transport for familien og mere frihed og samvær."


Line Barfod, Enhedslisten:
1. Hvad vil dit parti gøre for at forbedre forholdene, herunder normeringer og de fysiske rammer, i daginstitutionerne?
"Enhedslisten har flere gange fremsat forslag om en miljølov for børn. Loven skal sikre minimumsstandarder for fysisk miljø, ansættelse af langt flere voksne og 500 millioner kr.
til øjeblikkelig forbedring af de fysiske rammer.
Kvaliteten i daginstitutionerne forøges ved at ansætte 10 procent flere voksne. Børn og voksne har brug for mere tid og flere hænder. Det kan man gøre ved at bruge dagpengene aktivt og ansætte nogle af de mange arbejdsløse pædagoger og medhjælpere. Det vil betyde, at de allerede ansatte får mere tid og bliver mindre stressede og mindre syge. Samfundsøkonomisk vil det næsten ikke koste noget, fordi vi sparer pengene til dagpenge og til aktivering og får flere penge ind i skat og moms."

2. Hvad vil dit parti gøre for at forbedre kommunernes muligheder for at øge kvaliteten i daginstitutionerne?
"Kvalitet er også, at målsætninger og pædagogiske metoder besluttes i den enkelte institution. Enhedslisten har fuld tillid til, at pædagoger og forældre i samarbejde kan udarbejde ansvarlige målsætninger og tilrettelægge arbejdet. Derfor kæmper vi imod den centrale styring af tilrettelæggelsen af pædagogikken, som det for eksempel er tilfældet med regeringens læreplaner."

3. Hvad vil dit parti gøre for at sikre pædagogernes løn- og ansættelsesforhold i forbindelse med kommunalreformen?
"Enhedslisten kæmper først og fremmest for jobsikkerhed. Regeringen har afvist at ville stille en jobgaranti og henviser udelukkende til loven om virksomhedsoverdragelse, som ikke er en garanti. Vi vil gerne lave en kommunalreform, men ikke en socialreform som regeringen og Dansk Folkeparti, hvor offentlige ydelser bliver til noget, som det private marked skal klare."

4. Hvad har dit parti gjort for daginstitutioner, pædagoger, børn og unge og børnefamilierne siden sidste valg?
"Fremsat miljøloven for børn. Kæmpet hårdt imod regeringens profitbørnehaver, der vil skabe social ulighed og underminere kvaliteten og arbejdsmiljøet i de offentlige daginstitutioner. Kæmpet hårdt imod regeringens madordningsforslag, der vil give en forøget forældrebetaling på mindst 3000 kroner pr år. Nogle vil ikke have råd, og deres børn vil blive hårdt ramt."