Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 31
Ledelse; Nye toner i Odense
Små enheder og vidtstrakt selvstyre passer dårligt sammen. Alt for mange ressourcer bindes i ledelsesopgaven. Odense har fundet en mellemvej
Af: Ivan Enoksen
Odense Kommune var blandt de første til at flytte magt fra den kommunale forvaltning ud til lederne i daginstitutionerne. Det skete i et omfang, som på daværende tidspunkt var enestående. Institutionerne blev selvstyrende enheder med ret og pligt til at disponere inden for et politisk fastlagt råderum. Nu vendes kajakken. Centralisering afløser decentralisering. Tilbage til forvaltningen i gammeldags forstand kommer magten dog ikke. Den udøvende del af den tillægges et nyt ledelsesniveau, som vil blive bemandet med pædagoguddannede og befinde sig et sted mellem rådhuset og den enkelte daginstitution.
Det er konsekvensen af en aftale om forsøg med en ny ledelsesmodel, som BUPL Fyn har indgået med Odense Kommune. Forsøget, der påbegyndes 1. januar 2006 og løber fire år, betyder, at kommunens 147 hidtil selvstyrende daginstitutioner samles i 28 områdeinstitutioner med hver fra fire til syv "børnehuse" under sig.
I Odense indføres, som det allerede er sket i en del kommuner, altså områdeledelse. Det særlige ved Odense er for det første, at det sker i en så stor skala, og for det andet, at personalet selv har presset på. Det gælder også medarbejdere, som må imødese tab af position og status ved omlægningen.
Lars Søgaard Jensen, der er formand for BUPL Fyn, forklarer: "Efterhånden som flere og flere opgaver og funktioner blev lagt ud, bredte den opfattelse sig, at der var et misforhold mellem institutionernes størrelse og de ressourcer, ledelsesopgaven lagde beslag på. Selvstyret havde udviklet sig til en tidsrøver."

Tre niveauer. Helt enkelt har det nu ikke været at få brikkerne til at falde på plads. Forhandlingerne om forsøgets udformning og personalets vilkår havde stået på i mere end to år, da en enig BUPL-bestyrelse på Fyn forleden gav sin endelige godkendelse. Den var nødvendig, fordi forsøget indebærer en fravigelse fra den bestemmelse i pædagogoverenskomsten, der siger, at der ved enhver daginstitution skal være en leder og en souschef. Og i Odense vil det efter 1. januar 2006 være slut med souscheferne og på nær få undtagelser også med afdelingslederne, mens de nuværende institutionsledere får deres ledelseskompetence beskåret.
I den nye struktur opereres med tre ledelsesniveauer. Øverst i hierarkiet troner institutionschefen, en kommunal embedsmand med sæde på rådhuset. Under institutionschefen befinder sig institutionslederen, der får det overordnede ledelsesansvar for mellem fire og syv børnehuse. Hvor institutionslederen fysisk skal befinde sig er indtil videre uafklaret, men så meget ligger fast, at vedkommende ikke får sit eget børnehus at skulle passe. Børnehusene, som er identiske med de nuværende daginstitutioner, får en daglig pædagogisk leder. Sammen med institutionslederen former de daglige ledere et ledelsesteam.
Formålet med den nye struktur er angiveligt at sikre bedre anvendelse af ressourcerne og at udvikle den pædagogiske kvalitet. En anden målsætning er at fastholde nærhed, kontinuitet og tryghed i hverdagen og sørge for, at medarbejderne trives og udvikler sig.

Plads til kerneydelsen. Institutionslederen defineres som den overordnede pædagogiske, strategiske og administrative leder. Vedkommende har en særlig opgave i at tage fra, hvad de administrative opgaver angår, så de daglige ledere kan fokusere på børnehusenes kerneydelse: Børn, pædagogik og forældresamarbejde.
Kompetenceforholdet mellem institutionslederen og områdebestyrelsen, et organ bestående af formændene for forældrerådene ved børnehusene samt et antal repræsentanter for medarbejderne, bliver, som det i dag er mellem daginstitutionerne og deres brugerbestyrelser.
Endelig er aftalt, at der ved hver ny områdeinstitution skal vælges én område-tillidsrepræsentant, hvis forhandlingsmodpart bliver områdelederen. Alle nuværende tillidsrepræsentanter bevarer deres løntillæg og særlige beskyttelse mod fyring indtil udgangen af 2006.
Afgørende vigtigt har det for BUPL Fyn været, at pædagogerne også i en ny struktur ledes af pædagoger. Og sådan bliver det.
De 28 stillinger som institutionsledere, det vil sige ledere af en flerhed af børnehuse, er i udgangspunktet forbeholdt nuværende daginstitutionsledere i Odense Kommune. Kun hvis internt opslag ikke fører til besættelse af stillingerne, søges der uden for denne kreds. Stadig vil forudsætningen for ansættelse være en uddannelse som pædagog. Odense Kommune har tilsvarende tilkendegivet at "huller" efter nuværende daginstitutionsledere, der bliver ansat som områdeledere, så vidt muligt vil blive fyldt ud inden for kredsen af souschefer.

Klapsalver. På plads som det sidste i det langstrakte forhandlingsforløb kom løn- og ansættelsesvilkår for de medarbejdere, som på forskellig måde indgår i den nye struktur.
Lønnen for områdeledere tager udgangspunkt i løntrin 43, hvortil kommer et funktionstillæg, hvis størrelse er afhængig antal "børneenheder" i pågældendes ledelsesområde. Der gives syv løntrin, hvis der er over 300 enheder, og seks løntrin, hvis der er op til 300. Månedslønnen på løntrin 50 i tillægsområde 3, hvortil Odense hører, er på 39.083 kroner.
Lønnen for daglige ledere er løntrin 38 plus funktionslønstillæg på op til fire løntrin. Det giver med de aktuelle satser en månedsløn på 27.119 kroner. Til de af de daglige ledere, som udpeges til at være stedfortræder for områdelederen, gives yderligere to løntrin.
For samtlige medarbejdere, herunder ledere med en lavere charge end deres nuværende samt til overflødiggjorte souschefer og afdelingsledere, indeholder aftalen en løngaranti, som sikrer, at de bevarer deres løn inklusiv overenskomstmæssige lønstigninger frem til april 2008.
Endelig indeholder aftalen en ansættelsesgaranti. Alle, som er ansat i fast stilling 1. januar 2006, er sikret beskæftigelse til udgangen af 2007.
Noteres skal det måske også, at der lød klapsalver, da BUPL-formand Lars Søgaard Jensen på et møde for odenseanske institutionsledere og tillidsrepræsentanter fremlagde resultatet af vilkårsforhandlingerne.

Vigtige signaler
Jo, der findes garanteret nogle, som er bedre på et regneark. Og jo, der findes garanteret også større skønskrivere end pædagoger. Men til at lede pædagogiske arbejdspladser findes ingen så velegnede som folk med en pædagoguddannelse.
BUPL's hovedsynspunkt, når der tales nye ledelsesformer, er derfor, at pædagoger vedblivende skal ledes af pædagoger, og sådan bliver det da også i det forsøg, som er aftalt i Odense.
Rejsesekretær Søren Winther synes i det hele taget, at Odense-forsøget indeholder adskillige lovende elementer.
"Områdeledernes løn er tæt på at matche den, der gives skoleledere med et tilsvarende, overordnet ledelsesansvar. Dermed sendes et vigtigt signal om, at der er tale om sidestillede ledere. Vigtigt er også, at de daglige ledere får en løn, der afspejler, at børnehusene fortsat er krumtappen. Det, at de daglige ledere ikke mere skal have det overordnede ansvar for økonomi og administration, betyder, at de får bedre tid til den pædagogiske og personalemæssige ledelse. Desuden ligger der i forsøget også det element, at de daglige ledere får tilført nye kompetenceområder. Ud over skulle lede deres eget hus, skal de indgå i et fælles ledelsesteam for området. Det medvirker til at bryde den ledelsesmæssige isolation, som har været en af ankerne mod selvstyret i Odense. De daglige ledere tvinges til at kigge ud over egen hæk og sammen med lederkollegaerne tænke strategisk," påpeger Søren Winther.