Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 19
TEMA. KOMMUNALVALG 2013: Her pædagog-kandidaterne
37 pædagoger , som stiller op til kommunalvalget, har taget imod tilbuddet om at blive præsenteret i Børn&Unge. Her kan du se, hvad de vil arbejde for .
Af: Vibeke Bye Jensen
Esbjerg Kommune
Ole Kjær
Socialdemokraterne
»Jeg arbejder som pædagog på Rørkjær SFO. Jeg vil i byrådet arbejde benhårdt imod besparelser på børne- og ungeområdet. Der er ingen tvivl om, at jeg inden for vores område vil prioritere en langt bedre normering i institutionerne. Vi har kort sagt brug for flere hænder og mere tid til børnene.«

Frederikshavn Kommune
Ivan Bengtsen
SF
»Frederikshavn har længe haft en vision om ’en skole i verdensklasse’. Men arbejdet med barnets trivsel og udvikling starter ikke i folkeskolen, det har pædagogerne arbejdet med siden dets første dag i institutionslivet. Fundamentet skal være på plads, når barnet starter i skolen. Jeg vil arbejde for mere sammenhængskraft mellem de forskellige arenaer i barnets liv fra 0-18 år, hvor der er mulighed for at sikre kvalitativt godt pædagogisk arbejde i ordentlige rammer.«

Hjørring Kommune
Erik Vadsager
Socialdemokraterne
»Jeg vil især interessere mig for arbejdsmarkedsområdet, ældre-, sundheds- og handicapområdet, og ikke mindst kulturområdet. Vi, der er indbyggere i Hjørring Kommune, skal se positivt på vores situation – på vores mange muligheder. Det skal være sjovt og godt at bo i Hjørring kommune – for alle. Derfor vil jeg støtte og være med til at udvikle tanker, idéer og projekter, der vil give en sprudlende og livsglad kultur i hele kommunen – også til gavn for pædagoger, børn og unge.«

Kolding Kommune
Margot Pedersen
Enhedslisten
»Det er vigtigt for mig, at vi får et normeringsløft i daginstitutionerne. Siden 2009 er vores arbejdsforhold blevet drastisk forværret. Vi har en høj faglig kompetence og en vigtig rolle for styrkelse af børns udvikling. I takt med de stigende udfordringer i hverdagen er sparekniven til­svarende blevet brugt. Den udvikling skal stoppes, og vi skal have vilkår, der muliggør, at vi kan fokusere på vores primære opgave – det pædagogiske arbejde.«

Randers Kommune
Ann S. Pedersen
SF
»Jeg har som pædagog og faglig sekretær i BUPL samt formand for ungdomsskolens bestyrelse indsigt i det pædagogiske område. Det er vigtigt, at flere i byrådet ved noget om, hvilken betydning pædagogerne har for børn og unges udvikling, læring og trivsel og de udfordringer, der er på 0-18- årsområdet. Mit fokus vil være på inklusion, ledelse, implementeringen af folkeskolereformen, efteruddannelse og flere pædagoger. Vores fag er og bliver svaret på fremtidens udfordringer.«

Ringkøbing Skjern Kommune
Inge Ask
SF
»En af mine politiske mærkesager er børne- og ungeområdet. Kommunen har fortsat en af landets laveste normeringer og har ikke brugt de 500 mio. kr. til kvalitetsforbedring til børnene på 0-6-årsområdet. De seneste år har området holdt for med omstruktureringer og besparelser, blandt andet ved at nedlægge støttekorpset. Samtidig skal vi inkludere flere børn fra specialområdet. Dette på trods af, at vi har en inklusionsprocent, der ligger over landsgennemsnittet.«

Struer Kommune
Ivan Holck Jensen
SF
»Jeg vil arbejde for flere pædagoger og mere medinddragelse af pædagogernes faglighed. Min vision er, at vi får etableret 0-18-årsområdet som en naturlig sammenhæng, hvor der er plads til alle børn, og hvor alle børn bliver mødt med netop de udfordringer, de har behov for på netop det rigtige tidspunkt, uanset om de går i vuggestue, børnehave, skole eller klub. Der skal derfor være ressourcer nok til området og medarbejderne skal inddrages i processen fra starten.«

Syddjurs Kommune
Christian Haubuf
Socialdemokraterne
»Med en baggrund som leder af en integreret institution i Pindstrup og som medlem af bestyrelsen i BUPL Østjylland vil jeg blandt andet arbejde for, at alle børn får de bedste muligheder for at trives, og for at pædagogerne og vores kompetencer skal indgå som en væsentlig del af folkeskolen. Og de penge, som staten har afsat til forbedring af det pædagogiske område, skal bruges på vores område. Desuden vil jeg arbejde for et tæt samarbejde med pæda­gogerne i hele kommunen.«

Sønderborg Kommune
Jette Bertelsen
Socialdemokraterne
»Gennem mine erfaringer både personligt og arbejdsmæssigt har jeg en ekspertise og baggrund, som kan bruges i byrådet. Vi skal holde os opdateret og lytte til de fagfolk, som har med de områder at gøre, som vi lovgiver om. Det er vigtigt at bruge tilstrækkelige ressourcer til børn og unge med særlige behov og tilbyde tilstrækkelig efteruddannelse for kommunens personale. Vi skal give alle børn og unge muligheder for at udvikle sig og give dem en tryg start i livet.«

Inge-Lise Bork Paulsen
Socialdemokraterne
»Et stærkt velfærdssamfund og især de udsatte børn og deres dagligdag ligger mig på sinde. Jeg vil arbejde for, at lederen kommer tættere på institutionen, og at souscheferne kommer tilbage. Vi skal inkludere med respekt for barnets kompetencer. Jeg vil arbejde for, at åbningstiderne justeres efter behov, at der er efter- og videreuddannelse til pædagoger, og at de lønnede studerende skal være en ren kommunal udgift. Desuden skal den nye skolereform udarbejdes i tæt samarbejde med lærere og pædagoger.«

Vejle Kommune
Ronny Roy Nielsen
SF
»Jeg vil arbejde for bedre normeringer i alle institutioner, hvilket er hårdt tiltrængt efter flere år med nedskæringer. Jeg vil også kæmpe for, at vi gradvis sænker brugerbetalingen i SFO, så vi både styrker børnefamiliernes levevilkår og kan give flere børn tilbud om SFO. Derudover vil jeg adskille økonomi og faglighed ved børnefaglige sager. Endelig vil jeg arbejde for, at pædagogers faglighed også fremadrettet bliver en fast del af folkeskolen.«

Vesthimmerland Kommune
Theresa Berg Andersen
SF
»Pædagogerne ved mest om den pædagogiske verden, og vi har virkelig noget at kæmpe for! Som daginstitutionsleder har jeg fingeren på pulsen omkring de beslutninger, som får indvirkning på vores dagligdag, og de skal træffes ud fra et sagligt, velovervejet grundlag på baggrund af den daglige pædagogiske praksis. Jeg ved, at pædagoger har noget konstruktivt at bidrage med. Et godt børneliv er nøglen til et godt voksenliv. Og derfor skal der fokus på det, som rører sig i vores institutioner.«

Aabenraa Kommune
Henrik Boye
SF
»I den kommende valgperiode vil jeg arbejde for, at der kommer pædagoger ind i folkeskolen. Der skal også ses på brugen af folk i løntilskud. Min uddannelse som pædagog betyder, at jeg vil bruge den pædagogiske indfaldsvinkel på børne- og ungepolitik, og som kan være med til at styre daginstitutionsområdet i en presset tid. Dette skal også ses i forhold til, at en god børne- og ungepolitik er med til at gøre en kommune attraktiv for kommende borgere.«

Aalborg Kommune
Kai Korsgaard
Socialdemokraterne
»Politik handler om dig og mig – men mest om os. Børn skal også have en stemme. Det kommende byrådsvalg er også et valg om kvalitet i daginstitutionerne og skolen. Derfor skal der være en god normering og et godt pædagogisk børnepasningstilbud tæt ved hjemmet. Samt en skole i verdensklasse, hvor børnene glæder sig til hver eneste skoledag. En skole som er præget af samarbejde mellem alle faggrupper for barnets skyld.«

Nina Lykke Madsen
Socialdemokraterne
»Jeg er ansat som DUS-fællesleder på Løvvangskolen i Nørresundby, og jeg mener, jeg vil kunne gøre en forskel gennem min pædagogfaglige baggrund. Jeg vil arbejde for, at børn, unge og udsatte borgere skal nå så langt, de kan, både personligt, socialt, undervisnings- og jobmæssigt. Der skal være fokus på trivsel og læring og gode overgange. Det kræver bedre normeringer og løbende udvikling af pædagogernes kompetencer. «

Kerteminde Kommune
Jesper Hempler
SF
»Jeg arbejder for bedre normeringer på 0-6-årsområdet og bedre muligheder for efteruddannelse.
Derudover ønsker jeg, at tilliden til de offentligt ansattes faglighed styrkes, samt at der er fokus på bedre trivsel og arbejdsmiljø. Vi skal udvikle nye dialogformer, så fagligheden får en stemme. Der er behov for at skabe lokale og skræddersyede styringsformer, hvor forældre og lokalsamfund inddrages meget mere, og på skoleområdet skal pædagoger være en vigtig del af den nye folkeskolereform.«

Langeland Kommune
Tommy Bredal Storgaard
Enhedslisten
»Det er mit håb, at min lange ’karriere’ og erfaring siden 1980 inden for børne- og ungeområdet vil gavne og vinde gehør i en kommunalbestyrelse. Jeg savner, at man giver børn og unge de økonomiske rammer og vilkår, som de har brug for, således at der bliver plantet en solid grobund for deres fremtid. Respekten for pædagogernes arbejde skal altid være i højsædet. Jeg vil gøre mit for, at kommunalbestyrelsen ikke glemmer en dagsorden, som omhandler pædagoger, børn og unge.«

Middelfart Kommune
Eva Charles Jensen
Socialdemokraterne
»Mit vigtigste fokuspunkt er børn og unges vilkår. Jeg vil som hidtil kæmpe for bedre normeringer og mere tid til kerneopgaven –nemlig det enkelte barn – gennem regelforenkling. Det er en selvfølge for mig, at pædagoger tænkes ind i skoledelen, for at reformen skal kunne lykkes, men vi må ikke sælge ud af fritidspædagogikken, så kvaliteten af vores fritidstilbud forringes. Specialtilbuddene skal ikke afskaffes i inklusionens hellige navn, for ikke alle kan eller skal inkluderes.«

Svendborg Kommune
Susanne Gustenhoff
Enhedslisten
»Jeg er fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Svendborg. Nogle af mine mærkesager er for eksempel, at de 4,8 millioner kroner, som er Svendborg kommunes andel af de 500 millioner, skal udmøntes fuldt ud og sikre mere kvalitet i børnenes hverdag. Jeg er opmærksom på den forebyggende indsats og dermed på, hvordan arbejdet med det store kommunale fokuspunkt inklusion udvikler sig. Jeg ser dog ikke inklusion som en spareøvelse.«

Ballerup Kommune
Miasser Hawwa
SF
»Jeg er uddannet i 1989 og har siden arbejdet som pædagog i flere institutionstyper og projekter. Jeg genopstiller til kommunal­valget, fordi jeg vil være med til at sikre bedre daginstitutioner og skoler. Der skal investeres i den nye folkeskolereform, som sikrer en skoledag med øget læring og trivsel, og hvor pædagogerne får en central rolle på linje med lærerne. Jeg vil styrke den tidlige og forebyggende indsats over for udsatte børn og unge.«

Lolan Ottesen
Socialdemokraterne
»Som 2. viceborgmester og udvalgsformand inden for sundhed og forebyggelse har jeg været med til at sætte fokus på vores børn og deres muligheder i Ballerup. Det er i samspil med pædagoger, at børn udvikler især deres personlige kompetencer. Derfor skal alle pædagoger i Ballerup sikres en rolle og opgave i den nye folkeskole. Dette for at sikre alle børn en god skolestart og lysten til at lære hele livet. En stemme på mig, er en stemme på en pædagogisk kollega!«

Dennis Sørensen
Socialdemokraterne
»Til daglig er jeg pædagogisk leder i Børnehuset Lundegården, og min erfaring som pædagog og pædagogisk leder gør, at jeg har en forståelse og viden om dagligdagen for både pædagoger, børn og forældre. Det er med min faglighed og min erfaring, jeg mener at kunne præge den politiske debat og beslutningsproces. Jeg vil have et særligt fokus på, at børn og unge skal have bedst mulige vilkår i både daginstitution, skole og fritid. Lad os skabe dagligdagen sammen.«

Frederiksberg Kommune
Sol Suncica Stefanovski
Socialdemokraterne
»Jeg vil arbejde for sundhedspolitik med fokus på det enkelte menneske i forhold til forebyggelse, diagnose, behandling, efterbehandling og genoptræning. Der skal være et sundhedsvæsen med ligeværd og lige adgang til behandling på et højt fagligt niveau, og hvor kommunikation mellem fagpersoner og patient sker i øjenhøjde med brugbart informationsmateriale på flere sprog. Desuden vil jeg arbejde for øget fokus på psykiatrien, der skal respekteres på lige fod med fysisk sygdom.«

Furesø Kommune
Gitte Lohse Åkjær
Enhedslisten.
»Velfærd er vigtigt, især for grupper uden for arbejdsmarkedet. Er uddannet pædagog i 1980 og har siden været stuepædagog, tillidsmand, fællestillidsmand og faglig sekretær i BUPL. Senere har jeg taget en universitetsbachelor i voksenpædagogik. Det har givet mig mange vinkler og gode idéer til forbedringer på institutionsområdet. Og især indsigt i, hvilke nedskæringer og besparelser som absolut ikke er til gavn for hverken børn, pædagoger eller samfundet generelt.«

Glostrup Kommune
Mogens Mathiesen
SF
»Jeg har forhandlet forholdene for pædagoger som faglig sekretær i 35 år og kender vilkårene. Derfor kan jeg sikre, at alle parter høres, inden der træffes afgørelse. Det sker ikke altid i dag. I 2013 var SF med til at sikre, at Glostrup brugte de 2 mio. kr., som regeringen bad os om, på flere pædagoger. I 2014 bliver normeringen øget med 1,5 mio. Pædagoger er sikret fuldtidsstillinger og indgår i skolen mindst til og med 6. klasse. Der oprettes som noget nyt juniorklubber.«

Helsingør Kommune
Silas Drejer
Socialdemokraterne
»Der er brug for en udstrakt hånd til daginstitutionerne. De ca. 5 mio. kr., som Helsingør Kommune har fået af staten, men som desværre ikke er blevet brugt til et kvalitetsløft af institutionerne, skal udmøntes krone for krone. Et nedskæringsstop skal indføres. Vi skal ikke acceptere, at normeringerne er så dårlige, som de er i dag. Der er for få pædagoger ansat, og det betyder, at nogle børn ikke får den voksenkontakt, støtte og omsorg, som de har brug for.«

Hvidovre Kommune
Margit Dam
Enhedslisten
»Pensioneret leder for en 0-6-­årsinstitution i Hvidovre, hvor jeg arbejdede de sidste 32 år. Jeg stiller op for Enhedslisten i Hvidovre for første gang og afløser den lokale tværsocialistiske liste T. Siden 1977 har jeg været valgt til BUPL’s bestyrelse – fra 1980 til hovedbestyrelsen. Jeg valgte at stoppe som 60-årig. Jeg vil fortsat arbejde for bedre daginstitutioner og skoler. Fokus vil være på inklusionen i begge områder og pædagogernes rolle i skolen.«

Lars Gundelack Jensen
Socialdemokraterne
»Jeg vil arbejde for bedre normering. Mindre papirarbejde, mere tid til børnene, flere pædagogtimer.Jeg vil også arbejde for at styrke kvaliteten i vores institutioner og for efteruddannelse til pædagoger. Desuden skal der sikres en socialt afbalanceret normering i 0-6-årsinstitutionerne. Desuden vil jeg have fokus på daginstitutionernes fysiske miljø. Jeg mener, at der skal være plads til pædagoger i skoler, fritidshjem og klubber, og vil være med til at sikre en god og fair ordning for pædagoger i forhold til den nye skolereform.«

Høje-Taastrup Kommune
Nina Strøm Tønnes
Socialdemokraterne
»Jeg vil kæmpe for, at det er faguddannet personale, der skal være med til at sikre børn og unges udvikling. Normeringerne skal overholdes. Pædagoger skal være en del af fremtidens skole og derved bidrage til en ny og spændende folkeskole, for vi har meget at byde på både med støtteopgaver og i AKT-arbejdet. På den måde kan vi skabe gode muligheder for at fastholde fritidspædagogikken, og for at der fortsat vil være fuldtidsstillinger til pædagogerne i SFO’ er og fritids- og ungdomsklubber.«

Kalundborg Kommune
Klaus Vig Ødegaard
Radikale Venstre
»Kalundborg Kommune skal være en meget mere børnevenlig kommune, der tiltrækker nye borgere. Det kræver en aktiv bosætningspolitik. Derfor vil jeg knokle benhårdt for at udvikle vores folkeskoler – en folkeskole, hvor faglighed og velfærd er nøgleord. Jeg vil arbejde for en erhvervsprofil, hvor vi modtager turister, iværksættere og store som små selskaber med åbne arme. Vores sociale institutioner skal tage udgangspunkt i det enkelte individ, hvor omdrejningspunktet er faglighed og etik.«

Lyngby Tårbæk Kommune
Karin Lorenzen
SF
»Mit mål med det politiske arbejde er bedre vilkår for børn og familier med særlige behov, og for en kvalificeret inklusion af disse. Det skal gøres ved at klæde pædagoger og lærere bedre på til opgaven. Derudover skal pædagogerne støttes i at arbejde forebyggende, således at børnene kun diagnosticeres, når alle pædagogiske tiltag er afprøvet. Jeg vil også arbejde på, at forældre får den samme mulighed for pædagogisk vejledning tilpasset forældrenes behov og læringsstil.«

Ringsted Kommune
Mette Ahm-Petersen
Socialdemokraterne
»Der sker meget inden for vores område i kommunerne. Derfor er det vigtigt at få nogle pædagoger ind i byrådet, som støtter op om vores faglighed. Som pædagog i en integreret institution vil jeg konkret bidrage med, hvad der rører sig på institutionsområdet, og være med til at sikre, at det er de bedste beslutninger, der bliver taget for vores børn, forældre og kolleger. Kun ved at være deltagende kan vi få indflydelse, og jeg griber chancen.«

Rudersdal Kommune
Flemming Hørdum Gertsen
SF
»Følgende statements er vigtige for mig: Høj indkomst i familien er ikke altid lig med trivsel for børn og unge. Alle unge skal have adgang til fritidsaktiviteter uafhængigt af familiens økonomi. Der skal altid være to voksne i indskolingen, for det giver bedre trivsel og inklusion. Store institutioner er okay, hvis ressourcerne gives. En god investering i børn, unge og pædagoger er til gavn for alle.«

Slagelse Kommune
Jørgen Andersen
Socialdemokraterne
»I kommunen har vi valgt at have stort fokus på specialområdet, derfor har vi mange store og højt specialiserede institutioner for autister, syns- og hørehandicappede, udviklingshæmmede, behandlingsinstitutioner og væresteder for psykisk syge, misbrugere, senhjerneskadede osv. Som udvalgsformand på disse områder, har jeg i tæt samarbejde med mange dygtige pædagoger arbejdet for, at dette område er i en stadig udvikling. Det har bevirket, at der skabes nye og flere arbejdspladser for pædagoger.«

Anni Vilsgaard
Miljøpartiet Fokus
»Jeg vil arbejde for afbureaukratisering. Vi skal have tillid i stedet for kontrol. Jeg vil også arbejde for forebyggelse og tidlig indsats i stedet for brandslukning.Flere unge skal have den rigtige uddannelse og der skal være en meningsfuld fritid til alle børn og unge. På trods af skolereformen, der blev gennemtrumfet uden saglige begrundelser og forskningsmæssig belæg, skal vi sikre børns og unges fritid i gode, veldrevne SFO'er og klubber.« 

Sorø Kommune
Mai Voigt
SF
»Jeg har arbejdet de sidste 10 år i det kommunale skole- og SFO-system. Bliver jeg valgt til byrådet, vil jeg være garant for pædagogiske argumenter og praksiserfaring i de politiske beslutninger. Mærkesager: Pædagoger som en del af børns hverdag på alle klassetrin i skolen, udvidelse af klubtilbud, og inklusion som et pædagogisk redskab, og ikke som en spare­øvelse. Desuden vil jeg være pædagogernes vagthund i forhold til medarbejderindflydelse.«

Kristian Egebæk Mortensen
Det Konservative Folkeparti
»Jeg er pædagogisk leder i en integreret institution. Jeg vil sikre ro og fordybelse til det daglige pædagogfaglige arbejde. Det er ikke inklusionsprojekter eller lignende, der skaber det gode børneliv, det er den daglige, langsigtede pædagogik og faglighed, som
skal tilbage som fokusområde og fylde mere. Udviklingsprojekter skal have fokus på børnene og ikke bare se flotte ud på et politisk visionspapir. Jeg vil huske, at der er mange gode eksperter ansat, og dem skal vi politikere lytte til.«