Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 51
Styrk professionen og fagligheden
Ved de kommende overenskomstforhandlinger er det et centralt mål at få løftet pædagogernes løn og skabe en lønmodel, der tager afsæt i kulturen og opgaverne i det pædagogiske arbejde.
Af: Forretningsudvalget
BUPL's kongres har valgt Annette Trads Hansen til ny forbundsformand i BUPL. Annette skal sammen med forretningsudvalget stå i spidsen for et forbund, der skal styrke professionen og fagligheden.

Den samfundsmæssige opgave, som pædagoger udfører, kræver både anerkendelse og respekt.
BUPL vil styrke professionen ved at udvikle offensive faglige strategier på baggrund af BUPL's pædagogiske profil. Den pædagogiske profil præciserer og perspektiverer den pædagogiske kerneopgave, sådan som vi ser det. BUPL ser institutioner som rammen om fællesskaber for børn og unge, hvor de får mulighed for at etablere tætte relationer. Institutioner danner - sammen med familien - grundlaget for barnets udvikling, opdragelse og dannelse.

At styrke den pædagogiske profession betyder for os at se, at der blandt andet skal stilles krav til pædagoguddannelse, til pædagogernes arbejdsvilkår og til en kontinuerlig efter- og videreuddannelse. En uddannelse, som også kommunerne bør tage ansvar for finder sted.

Nye vinde blæser fra flere fronter. Regeringen sætter nye dagsordner for den pædagogiske kvalitet med deres tanker om blandt andet plads til flere børn med særlige behov og indførelse af pædagogiske lærerplaner. Det er en udfordring, som mange pædagoger gerne tager op. Men det er vigtigt, at ressourcer og tid til blandt andet pædagogisk refleksion, supervision, udvikling af kompetencer og pædagogiske metoder følger med.

Nye institutionsstrukturer som for eksempel områdeledelse og sammenlægninger af institutioner er også kommet til. Det er en udvikling, som BUPL kan og vil være med til at præge. Det er især vigtigt, at eventuelle ændringer har et pædagogisk sigte. Det handler om at få sat fokus på sammenhængen mellem ressourcer og muligheden for, at udføre den pædagogiske opgave. En forudsætning for et godt resultat er også, at arbejdsgiverne sørger for at alle berørte medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledere bliver inddraget og lyttet til.

Ledernes vilkår er et vigtig element, hvis den pædagogiske kvalitet skal bevares og forbedres. Og lederne skal også i fremtiden have en pædagogfaglig baggrund, som sikrer fokus på børnene og den pædagogiske udvikling af den enkelte institution.

Ved de kommende overenskomstforhandlinger er det et centralt mål at få løftet pædagogernes løn og skabe en lønmodel, der tager afsæt i kulturen og opgaverne i det pædagogiske arbejde.

BUPL's forretningsudvalg vil - med kongressens opbakning - også fremover arbejde for bedre ressourcer til at løse den pædagogiske opgave. Målet er blandet andet en opnormering af personalet, så der er flere voksne til at drage omsorg for det enkelte barn, og så der er tid til den vigtige snak med forældre. Fra 1990 til år 2002 er børnetallet steget med 250.000, uden at der tilsvarende er ansat flere pædagoger og medhjælpere. Det er en udvikling, der skal vendes. BUPL skal sammen med pædagogerne i de pædagogiske institutioner være med til stille dagsordner for fremtidens børneinstitutioner. Fremtiden i BUPL skal bygge på fællesskabet - et fællesskab, der tager udgangspunkt i den pædagogiske fagliglighed og på vores fælles sigte for børns udvikling, opdragelse og dannelse.