Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 13
Et spørgsmål om løn
Pædagoglønnen er en gummielastisk størrelse.
Af: Ivan Enoksen
Hvad tjener en pædagog? Simpelt spørgsmål, hvortil der burde høre et glasklart og entydigt svar. Det gør der bare ikke.
Som altid, når det gælder lønstatistik, afhænger facit af den anvendte beregningsmetode og de indlagte forudsætninger.
Simplest er at tage fagets nettolønsum på 12,3 milliarder kroner og dividere den med 55.530, svarende til antallet af BUPL-medlemmer. Derved fremkommer den "rå" gennemsnitsløn. Lønteknikere, de krakilere, insisterer dog på, at det giver et mere retvisende billede, hvis man tager medlemsskarens samlede antal arbejdstimer og omregner dem til fuldtidsstillinger. I så fald når man frem til, at et BUPL-medlem med en ugentlig arbejdstid på 37 timer november sidste år i gennemsnit tjente 21.200 kroner.
Nu bryder lønteknikere sig ikke ret meget om at regne med gennemsnit. De foretrækker at anlægge et andet snit, nemlig det, der gør regnskabet op i medianen og deciler.
Medianen angiver den typiske løn, mens deciler betyder "grupper a 10 procent". På den ene side medianen ligger den halvdel af medlemmerne, som tjener mindre end, og på den anden side den halvdel, som tjener mere end den typiske pædagog. Det vil sige medlemmer, som tilhører de 10 procent, som ligger lige midt i feltet.
Begrebet den "typiske pædagog" efterlader et andet problem. Hvad er det for én på et arbejdsmarked, som har disse seks forskellige stillingskategorier: Assistenter, klubmedarbejdere med og uden uddannelse, ledere, souschefer/afdelingsledere, stedfortrædere og støttepædagoger.
Hvis man antager, at spørgsmålet, "hvad tjener egentlig en pædagog?", går på, hvad en ganske almindelig stuepædagog, assistent også kaldet, tjener, så er svaret i median-tilfældet dette: 19.895 kroner om måneden.
For de øvrige stillingsgrupper er medianlønningerne
l Klubmedarbejder: 16.092 kroner
l Ledere: 25.161 kroner
l Souschefer/afdelingsledere: 22.264 kroner
l Stedfortrædere: 19.984 kroner
l Støttepædagoger: 21.162 kroner
Lønspredningen mellem de 10 procent højestlønnede og de 10 procent lavestlønnede går fra 15.806 til 28.517 kroner, svarende til en forskel på 31 procent. Den typiske leder tjente november sidste år 26 procent mere end den typiske assistent. Året før var forskellen på 23 procent.
I overenskomstperioden 1999-2002 oplevede alle stillingskategorier en pæn reallønsfremgang. Mens nemlig forbrugerpriserne steg med 7,9 procent, steg lønningerne for faggruppen som helhed med 9,6 procent.
Næste gang, der sker noget med pædagoglønningerne, er i april. Her får alle en generel lønstigning på 2,06 procent. Dertil kommer, at grundlønnen for assistenter og støttepædagoger forhøjes med 1600 kroner om året, mens anderledes kvalificerede og ikke pædagogisk uddannede får lagt 1200 kroner til deres grundløn.
For den føromtalte typiske pædagog - forstået som en assistent på medianlønnen - betyder det en samlet lønfremgang på 543 kroner.

Det komplette billede over pædagogfagets lønninger pr. 1. november 2002

StillingFuldtidsansatteAntal personerGennemsnitsløn
Ialt
47767
55530
21213
Assistenter
30298
34327
20257
Klubmedarbejdere
1778
4627
16744
Ledere
6379
6536
25653
Souschefer/afd.ledere
6804
7010
22405
Stedfortrædere
155
176
20369
Støttepædagoger
2248
2709
21308


Stilling

10%

20%

30%

40%

Median

60%

70%

80%

90%

Spred-ning

Ialt

17955

18529

19144

19772

20760

21412

22002

22727

24388

31%

Assistenter

17955

18550

19130

19442

19895

20759

21186

21705

22278

22%

Klub-
medar-bejdere

15806

15806

15806

16052

16092

16577

16775

16775

17236

9%

Ledere

23363

23892

24317

24729

25161

25607

26077

26886

28517

20%

Souschefer/
afd.led-ere

20759

21287

21638

21991

22264

22579

22888

23301

23976

14%

Sted-
fortræd-ere

18825

19129

19381

19760

19984

20087

20761

21413

22186

17%

Støtte-pædagoger

19113

19443

20288

20431

21162

21917

22271

22808

23249

20%