Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 08
TEMA. PRIVATE INSTITUTIONER: Sandhed og myter
Find hoved og hale i påstande om private børnehaver og vuggestuer
Af: Tanja Lærke Larsen
Privatinstitutioner bliver oprettet for at opnå profit
Falsk. I praksis har det vist sig, at det ofte ikke er ønsket om profit, som driver privatinstitutionerne i Danmark, og mange privatinstitutioner investerer da også et eventuelt overskud i udviklingen af institutionen. Men det er sandt, at private daginstitutioner – i modsætning til private skoler – ved lov har mulighed for at trække et eventuelt overskud ud.

Privatinstitutioner får samme tilskud pr. barn som i det kommunale
Delvist sandt. Privatinstitutioner får et kommunalt tilskud pr. barn, som svarer til det tilskud, kommunen i gennemsnit giver til børn på tilsvarende alderstrin. Da dagplejen, som er billigere at drive, bliver talt med i regnestykket, kan det betyde, at privatinstitutioner reelt får et lavere tilskud til børn på 0-2 år end en kommunal vuggestue. Tilbud såsom støttepædagog, personaleadministration og andre opgaver, som kommunen eventuelt løser for de kommunale institutioner, får private daginstitutioner ikke nødvendigvis tilbudt.

Privatinstitutioner kan frit vælge, hvilke børn de vil have
Falsk. Privatinstitutioner træffer selv afgørelse om optagelse i institutionen, men de skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelse. Privatinstitutionerne er derfor forpligtet til at optage børn, der opfylder retningslinjerne, medmindre der ikke er en ledig plads i institutionen, eller fordi institutionen ikke har kompetencerne til eksempelvis at håndtere et barn med et bestemt handikap. Institutionerne må ikke udelukke bestemte grupper fra optagelse, for eksempel må retningslinjerne for optagelse ikke diskriminere på grund af race, køn, religion og lignende.

Privatinstitutioner er dyrere
Delvist sandt. Privatinstitutioner kan selv fastsætte forældrebetalingen, i modsætning til kommunale og selvejende daginstitutioner, og nogle private daginstitutioner vælger at tage et par hundrede kroner ekstra om måneden i forældrebetaling. Men der er også flere eksempler på private institutioner, der er billigere end de kommunale. Private institutioner med højere takst begrunder ofte dette med øget personalenormering, længere åbningstid eller færre antal lukkedage.

Flere privatinstitutioner er ikke dækket af overenskomster
Sandt. Privatinstitutioner vælger selv, om de vil tegne overenskomst, og ikke alle gør det. I nogle tilfælde har det ikke den store betydning rent praktisk, fordi pædagogerne har samme løn- og arbejdsvilkår som deres offentligt ansatte kolleger. I andre tilfælde er vilkårene i ansættelseskontrakterne langt ringere end normalt, for eksempel uden pension, uden løn under barsel og uden at have fri ved barns første sygedag.

Kilder: UdviklingsForum: ’Private og kommunale daginstitutioner på Bornholm’, Rambøll 2010: ’Selvejende daginstitutioners vilkår og rammebetingelser’, BUPL og DLO.