Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 12 Børn&Unge som e-paper
FORSKNING. Hvad er demokrati i institutionen?
Karen Prins undersøger, hvordan pædagoger kan arbejde med at give børn erfaringer med demokrati i daginstitutionen. Det demokratiske formål med daginstitutionerne er trådt i baggrunden, oplever hun.
Af: Marie Bille
Hvad undersøger du?
»Jeg prøver at blive klogere på den bestemmelse i dagtilbudsloven, der siger, at børn skal få erfaringer med demokrati og deltagelse i forpligtende fællesskaber. Hvad er det egentlig, og hvordan finder det sted? Vi synes alle sammen, at demokrati er vigtigt, og det er en væsentlig del af dagtilbuddenes historie, at de har været set som steder, hvor børn kunne gøre sig demokratiske erfaringer og blive dannet som demokratiske borgere. Men hvordan gøres det rent faktisk, og hvordan kunne det gøres? Jeg vil gerne bidrage med forskning, der husker os alle sammen på, at formålet med daginstitutioner er andet og mere end skoleparathed og forebyggelse af social udsathed. Der er faktisk også et formål, der handler om demokrati.«

Er demokratiet trådt i baggrunden i daginstitutioner?
»Jeg har ikke undersøgt det historisk, men det er mit indtryk, at det tidligere har været en mere explicit formuleret del af daginstitutionspædagogikken, for eksempel i 1970’erne, hvor dagtilbudssektoren blev udbygget voldsomt, og der kom en masse nye pædagoger. Det er, som om det demokratiske aspekt lever som en selvfølgelig og indforstået del af arven og traditionen. I den barnecentrerede pædagogik kan det at lytte til børn og følge deres spor, ses som en måde, hvor vi arbejder med demokratiske erfaringer. Det er mit indtryk, at der er nogle andre vældigt stærke dagsordener, som fylder vældigt meget. Og at demokratiet ikke fylder særligt meget som et explicit fokus i dag.«

Hvorfor er din undersøgelse vigtig?
»Vi skal vide, hvad demokratiske erfaringer er i dagtilbud, hvis vi skal understøtte, at børn får mulighed for at få dem. Hvilke kvaliteter skal være til stede i et hverdagsliv, for at vi kan sige, at det har noget med demokratiske erfaringer at gøre? Der er ikke særlig meget forskning i det i Danmark. Forskning i Norden viser, at når der arbejdes med børns demokratiske erfaringer, praktiseres det typisk som individuelle valgmuligheder og noget med at lytte til det enkelte barn fremfor at knytte sig til kollektive processer. Det er jo en særlig opfattelse af demokrati, at det handler om, at den enkelte får nogle valgmuligheder. Det kan bestemt kritiseres, så mit ønske er at udforske, hvad demokrati ellers kunne være, og hvordan det forbinder sig til fællesskab.«

Hvordan undersøger du det?
»Jeg laver et etnografisk feltarbejde i to institutioner i to forskellige kommuner, og så kombinerer jeg det med et aktionsforskningsinspireret forløb, hvor jeg sammen med personalet i begge institutioner sætter små undersøgelser i gang i institutionerne. Vi analyserer nogle af mine observationer sammen, men pædagogerne laver også selv nogle undersøgelser, som vi diskuterer. Lige nu sidder jeg med fantastisk meget videomateriale, observationer og interview og går rundt som katten om den varme grød. Jeg skal jo skrive det hele ud. Det er svært, for demokrati er et vældig normativt begreb, så spørgsmålet er, hvordan man kan kigge på det begreb og finde ud af, hvad demokratiske erfaringer kan være.«