Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 07
Goderne er fordelt
De 300 millioner kroner, som BUPL har at gøre godt med inden for eget fagområde, går primært til lønforbedringer
Af: Ivan Enoksen
BUPL's hovedbestyrelse var på en på én gang behagelig opgave, men også en opgave, der er prædestineret til at give bulder i skabet, da den på et ekstraordinært møde søndag den 20. februar disponerede godt 300 millioner kroner, som ved disse overenskomstforhandlingerne er blevet afsat til specielle forbedringer på BUPL-området.
Fordelingen mellem ledergruppen, defineret som ledere med en grundløn på mindst løntrin 32, og alle øvrige medarbejdere var på forhånd givet, idet der i aftalen med arbejdsgiverne er afsat 1,1 procent til lederne og 1,94 procent til de øvrige. Det svarer til et vægtet gennemsnit på 1,85 procent af den samlede lønsum.
Tilbage stod derfor dels at finde ud af, hvad millionerne skulle bruges på, dels fordelingen indenfor de to grupper.
Forretningsudvalgets indstilling, som fik bred tilslutning, var, at lønforbedringer skulle gå frem for alt andet.
Tilslutning, om end mere omdiskuteret, var der herefter til denne fordeling:
Assistenter: Forhøjelse af grundlønningerne med 1,5 løntrin, hvorefter laveste grundløn hedder løntrin 23, mellemtrinnet hedder 27 og sluttrinnet 31.
Ikke-uddannede klubfolk o.a.: Grundlønsforbedring på 1,5 løntrin.
Souschefer og afdelingsledere: Grundlønsforbedring på 1 løntrin.
Stedfortrædere: Grundlønsforbedring på 2 løntrin.
Alle de ovennævnte grundlønsforberinger gives med fuldt gennemslag. Det betyder, at der ikke kan ske modregning i hverken kvalifikations- eller funktionslønstillæg.
Pædagogstuderende i lønnet praktik: Engangstillæg, hvis størrelse afhænger af, om der i den ny pædagoguddannelse kommer en eller to lønnede praktikker.
Lederne: 1,1 procent af lønsummen som ensartede kronetillæg på i omegnen af 3000 kroner om året til alle.
Hovedbestyrelsen besluttede desuden at afsætte penge til en forbedring af seniorordningerne, så medarbejdere over 55 år, som går på nedsat tid, bevarer fuld pensionsindbetaling fra arbejdsgiver, ligesom aldersgrænsen for medlemskab af pædagogernes pensionskasse, PBU, ønskes nedsat fra 23 til 21 år. Endelig lægges der op til, at BUPL-medlemmerne skal have mere indbetalt til deres konto i Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP.

KTO-forliget i store træk

Samlet ramme: 9,30 procent

Generelle lønforhøjelser: 5,64 procent over tre år. Første år 2,91 procent, andet år 1,23 procent og tredje år 1,50 procent. Da prisudviklingen i perioden anslås at blive på 5,6 procent, vil de generelle lønstigninger alene kunne sikre reallønnen. Den positive reallønsudvikling beror herefter på de forbedringer, som er aftalt ved enkeltorganisationernes borde. For BUPL's vedkommende 2,5 og 1,25 procent til lokal løndannelse for henholdsvis ledere og pædagoger samt 1,85 til andre formål.

Reguleringsordningen: Videreføres i let ændret udgave.

Værdien af øvrige forbedringer: 0,26 procent.

Samlet KTO-ramme: 5,90 procent.

Ligestilling: Udligningsordning, som fordeler udgifterne ved barsel ligeligt mellem alle en kommunes arbejdspladser. Fordel for arbejdspladser med mange kvinder, blandt andet daginstitutioner.
Desuden pensionsindbetaling til kvinder under hele barselsorloven.

Kommunalreform: Ved sammenlægning af kommuner med forskellige områdetillæg bliver højeste områdetillæg gældende.
Ved væsentlig stillingsændring, det kan for eksempel være en leder, der skifter til en underordnet stilling, kan lønnedsættelse tidligst påbegyndes 1. april 2008, hvorefter lønnen aftrappes til det nye, lavere niveau over de efterfølgende tre år.
Hvis lønnen i den nye kommune er lavere, end i den gamle, fastfryses nuværende løn, indtil den svarer til det nye niveau.
Alle medarbejdere følger med opgaven over i den nye kommune. Såfremt personaletilpasninger derefter viser sig nødvendige, anbefaler parterne tilpasningen løst ved naturlig afgang.
Overflødige tillidsrepræsentanter får beskyttelsen forlænget med ét år efter deres fratræden.

Nej til dårlig byttehandel
Prisen for at få en særlig overenskomst for de nye distrikt- og områdelederstillinger, der skyder op som paddehatte en fugtig efterårsdag, er for høj. Det har BUPL's hovedbestyrelse besluttet efter at være blevet orienteret om, at arbejdsgiverne i bytte for en sådan overenskomst vil have BUPL til at sælge reglen om, at der ved enhver daginstitution - ud over lederen - skal være en souschef eller stedfortræder.
Alt tyder derfor på, at status quo opretholdes. Det er trods alt, synes hovedbestyrelsen, bedre end den byttehandel, arbejdsgiverne tilbyder, men ikke godt nok. BUPL-formand Birgit Elgaard er derfor indstillet på at give arbejdsgiverne en chance for at komme til fornuft under de forhandlinger, som er blevet videreført i indeværende uge.