Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 08
TEMA. FRIVILLIGE I DAGTILBUD: Frygter at de tager jobbene
Pædagogerne frygter, at den frivillige indsats kombineres med besparelser på det lønnede personale. Alligevel inddrager de fleste pædagoger frivillige i en eller anden grad, viser undersøgelse.
Af: Lone Bøye Thuesen
Der er en udbredt bekymring blandt BUPL’s medlemmer for, at kommunernes og regeringens satsning på frivilligt arbejde vil betyde forringelser af normeringerne.
Flere end 8 ud af 10 pædagoger opfatter frivilligt arbejde som en trussel mod deres arbejde. Næsten lige så mange frygter, at det kræver mere tid at inddrage frivillige, end det giver tid til institutionen. Det viser en undersøgelse, som BUPL har foretaget blandt medlemmerne.
BUPL’s formand, Henning Pedersen, mener, at bekymringen om fyringer i kølvandet på de frivilliges indtog er ubegrundet.
»Jeg ser ikke, at kommunerne forsøger at dække huller med frivillige. De frivillige kommer som et supplement. Vi har dog for nylig set et eksempel fra Fredericia, hvor kommunen vil lade forældre etablere en frivillig pasningsordning i institutionen uden for den officielle åbningstid. Det er at gå over stregen,« siger han.

Flere frivillige. På trods af bekymringerne er det kun knap en femtedel af pædagogerne, som slet ikke samarbejder med frivillige på deres arbejdsplads. Tallet har ikke ændret sig over de seneste to år.
Men antallet af pædagoger, der arbejder sammen med foreninger, er til gengæld stigende. I langt de fleste tilfælde er der tale om samarbejde med en idrætsforening.
I inddragelsen af ’andre’ frivillige er der også sket en stigning. I dag er det næsten halvdelen, som har pensionister, studerende og andre som frivillige i et eller andet omfang.
Der er fortsat allerflest – 7 ud af 10 – der inddrager forældre og andre familiemedlemmer som frivillige.

Positive erfaringer. Undersøgelsen dokumenterer, at truslen mod pædagogernes job indtil videre er stærkt begrænset. Flere end en tredjedel svarer, at hvis alle de frivilliges indsats lægges sammen, udgør deres arbejde på institutionen højst fem timer på en måned.
Mange er samtidig glade for samarbejdet med de frivillige. Flere end halvdelen af pædagogerne har oplevet, at det var positivt at have flere hænder til institutionens opgaver, og at de frivillige har givet et bedre indbyrdes kendskab mellem institutionen, forældrene og lokalsamfundet.
BUPL-formand Henning Pedersen mener da også, at der ligger et potentiale i frivilligstyrken.
»Jeg tror faktisk, at der ligger flere mulig­heder, vi ikke ser i forvejen. Måske skulle man beskrive mulighederne og fastholde, at de frivillige ikke skal løse opgaver som erstatning, men at de skal tilføre noget. Der er en stribe af muligheder, hvis man holder sig på den rigtige side af stregen,« siger han.

DERFOR

er de frivillige elsket
• I får ny viden og andre kompetencer ind i institutionen.
• Frivillige kan være med til at bevare den standard, I havde før besparelserne.
• Børnene får nogle gode stunder med ekstra voksne, som har god tid.
• I får flere hænder til institutionens opgaver.
• Lokalsamfundet og institutionen lærer hinanden bedre at kende.
• De frivillige kommer med nye idéer, udfordrer praksis og ser på opgaven med friske øjne.

er de frivillige frygtet
• De frivillige forringer måske normeringerne.
• I nogle kommuner kan institutionerne ikke selv bestemme, om de vil have frivillige.
• Det koster tid at rekruttere og samarbejde med frivillige.
• Det kan være svært at rekruttere frivillige.
• Det koster ressourcer at efteruddanne medarbejdere til frivilligsamarbejde.