Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 38
Folketingsvalg - partitjek: Ingen gavebod til børnene
Der er hverken flertal for minimums-normeringer eller standarder for pladsforholdene i danske daginstitutioner blandt de partier, som stiller op til valget. Det viser en rundspørge, som Børn&Unge har foretaget blandt ordførerne for det pædagogiske område. Men der er bred enighed om, at pædagogernes løn er for lav. Læs svarene her.
Af: Vibeke Bye Jensen
Mette Frederiksen, Socialdemokraterne:

Skal der indføres minimums-normering i dagtilbud? Hvor mange børn pr. pædagog skal der højest være?
"Ja, selvfølgelig. Vi siger en landsdækkende grundnormering, så der maksimalt må være tre børn pr. voksen i vuggestuen og maksimalt seks børn pr. voksen i børnehaven. Vi ved godt, at det er et meget ambitiøst mål at stille op, men vi mener, at det er nødvendigt, fordi kvaliteten i dagtilbud er det vigtigste mål. Skal man indfri det, skal der være flere voksne omkring vores børn."

Skal der indføres minimumsstandarder for kvadratmeter pr. barn i dagtilbud? Hvor mange kvadratmeter pr. barn skal der mindst være?
"Der er vi lige så ambitiøse og siger, at vi skal nå op på fire kvadratmeter frit gulvareal pr. barn i dagtilbuddene. For mange børn på for lidt plads giver støj, og det giver stress. Det betyder mindre kvalitet til børnene og dårligere arbejdsmiljø til de voksne."

Hvad er det mest presserende emne at få løst på det pædagogiske område?
"Det er normeringsspørgsmålet, for arbejdspresset er for højt nu, og kvaliteten falder. Det næste er, at vi får sat spot på risikobørnene. At vi bliver bedre i stand til at opfange problemerne, mens de er begyndende, og at kommunerne bliver bedre til at respondere, når pædagogerne indberetter eller på anden vis ønsker hjælp til et barn."

Får pædagoger en retfærdig løn?
"Nej, den offentlige sektor halter bagud på lønnen. Vi foreslår en lønreform i den offentlige sektor, og vi starter med at give en ekstrapulje til forhandlingerne på fem milliarder kroner."


Inger Støjberg, Venstre:

Skal der indføres minimums-normering i dagtilbud? Hvor mange børn pr. pædagog skal der højest være?
"Venstre har sikret, at der i dag bruges flere penge pr. barn i daginstitutionerne end nogensinde før. Men Venstre ønsker ikke at blande sig i, hvordan kommunerne disponerer. Derfor vil vi ikke indføre minimumsnormering. Det vil underminere det kommunale selvstyre."

Skal der indføres minimumsstandarder for kvadratmeter pr. barn i dagtilbud? Hvor mange kvadratmeter pr. barn skal der mindst være?
"Venstre ønsker tidssvarende daginstitutioner. Derfor har vi som en del af kvalitetsreformen afsat 50 milliarder kroner i en kvalitetsfond til renovering og nybyggeri i den offentlige sektor. En del af disse midler skal gå til moderne og tidssvarende rammer i daginstitutionerne. Men Venstre ønsker ikke at ændre på de gældende regler om kvadratmeter pr. barn. Kommunerne skal have frihed til at fastlægge serviceniveauet."

Hvad er det mest presserende emne at få løst på det pædagogiske område?
"At hjælpe med til at bryde den negative sociale arv. Derfor har vi indført pædagogiske læreplaner og tilbud om sprogvurdering til alle 3-årige børn. Men Venstre vil gøre det endnu bedre. Derfor vil vi udvikle et efteruddannelsestilbud til medarbejdere i dagtilbud, som skal styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til at arbejde med udsatte børn."

Får pædagoger en retfærdig løn?
"Jeg synes at landets pædagoger gør et fantastisk arbejde, og at de fortjener en rimelig løn, men jeg ønsker ikke at blande mig i overenskomstforhandlingerne."

Mia Falkenberg, Dansk Folkeparti:

Skal der indføres minimums-normering i dagtilbud? Hvor mange børn pr. pædagog skal der højest være?
"Man kan ikke sætte tal på, hvor mange børn der højst må være pr. pædagog. Nogle børn har behov for to pædagoger alene, og andre børn fungerer fint med to pædagoger til en hel stue på ti børn. Det er små mennesker - ikke standarddukker, som skal håndteres ens. Vi kommer ikke minuttyranniet til livs ved at sætte standarder, tværtimod.

Skal der indføres minimumsstandarder for kvadratmeter pr. barn i dagtilbud? Hvor mange kvadratmeter pr. barn skal der mindst være?
"Jeg synes ikke, at der skal indføres minimumsstandarder for kvadratmeter pr. barn. Det er ikke grise, vi putter i bokse, det er små mennesker. Nogle daginstitutioner er små, men har et kæmpe hjerterum. Det er det vigtigste for en god daginstitution, at hjertet er med, ikke at man som barn har præcis 10 kvadratmeter hver."

Hvad er det mest presserende emne at få løst på det pædagogiske område?
"At gøre pædagoguddannelsen mere attraktiv. Det er utrolig vigtigt, at vi får flere pædagogstuderende, og det inkluderer også mænd."

Får pædagoger en retfærdig løn?
"Dansk Folkeparti vil arbejde for, at de offentligt ansatte, der er lavestlønnede, og som arbejder med mennesker, skal have et særligt omsorgstillæg. Altså aflønnes bedre for deres arbejde med mennesker, end det er tilfældet i dag."

Pernille Vigsø Bagge, Socialistisk Folkeparti:

Skal der indføres minimums-normering i dagtilbud? Hvor mange børn pr. pædagog skal der højest være?
"Ja, maksimum fire børn pr. voksen i vuggestuer og maksimum seks børn pr. voksen i børnehaver."

Skal der indføres minimumsstandarder for kvadratmeter pr. barn i dagtilbud? Hvor mange kvadratmeter pr. barn skal der mindst være?
"Ja, minimum fire kvadratmeter pr. barn i børnehaver og minimum fire kvadratmeter pr. barn i vuggestuer."

Hvad er det mest presserende emne at få løst på det pædagogiske område?
"Gratis, sund, økologisk mad til alle børn i vuggestuer og børnehaver og gode normeringer samt god plads."

Får pædagoger en retfærdig løn?
"Lønnen er håbløs i forhold til jobbets ansvar og betydning for samfundet."

Marianne Jelved, Det Radikale Venstre:

Skal der indføres minimums-normering i dagtilbud? Hvor mange børn pr. pædagog skal der højest være?
"Det Radikale Venstre vil gerne give nogle rammer for normeringer, som har en fleksibilitet i sig. Der skal kunne differentieres med normering ud fra de opgaver, som den enkelte institution skal klare. Blandt andet afhængig af de konkrete børns behov. Desuden ser vi gerne, at nogle institutioner får særlig normering, hvis institutionen også skal være ressource for udsatte familier."

Skal der indføres minimumsstandarder for kvadratmeter pr. barn i dagtilbud? Hvor mange kvadratmeter pr. barn skal der mindst være?
"Det Radikale Venstre vil være ærgerlig over, at der lægges firkantede bestemmelser ned over kommunerne. Vi ønsker ikke, at borgerne skal kræve deres ret med et målebånd i hånden. Vi vil arbejde for det kommunale selvstyre og for den sunde fornuft og mange slags muligheder/forskelligheder. Og for at der er meget offentlighed om prioriteringer og beslutninger, som involverer medarbejdere, forældre og lokalsamfundet."

Hvad er det mest presserende emne at få løst på det pædagogiske område?
"Det er uddannelse af ledelse og medarbejdere, så det er klart for alle, at der med den faglighed er sund fornuft i at vise tillid til institutionerne og til ledelse og medarbejdere og lade dem tage ansvar for at løse opgaven inden for lovens rammer. Vi vil kort sagt befri børneinstitutionerne og sætte medarbejderne i front."

Får pædagoger en retfærdig løn?
"Nej, de får heller ikke en rimelig løn. De bør ruste sig til overenskomsterne og bede politikerne om at holde fingrene for sig selv."

Line Barfod, Enhedslisten:

Skal der indføres minimums-normering i dagtilbud? Hvor mange børn pr. pædagog skal der højest være?
"Selvfølgelig. Det er vigtigt at sikre, at kommunerne - med det økonomiske pres, regeringen udsætter dem for - ikke lader sig friste til at merindskrive børn i institutionerne for at skaffe de nødvendige pladser. Enhedslisten foreslår tre børn pr. voksen i vuggestuerne og fem børn pr. voksen i børnehaverne."

Skal der indføres minimumsstandarder for kvadratmeter pr. barn i dagtilbud? Hvor mange kvadratmeter pr. barn skal der mindst være?
"Ja! Af hensyn til både børn og voksne i institutionerne er det vigtigt at sørge for, at der er plads nok - både af støj-, sundheds- og sikkerhedsmæssige årsager. Bygningsreglementet fastsætter i øvrigt allerede minimumskrav for indendørsarealet pr. barn, og det mener vi man burde følge. Reglementet siger 10 kvadratmeter pr. barn under tre år og 6 kvadratmeter pr. barn over tre år, hvilket meget få institutioner kan leve op til."

Hvad er det mest presserende emne at få løst på det pædagogiske område?
"Enhedslisten har i årevis arbejdet for, at der kom en miljølov for børn. Og det er fortsat en vigtig prioritering. Børnene befinder sig jo lige så længe i institutionerne, som deres forældre gør på arbejdspladsen. Loven skal beskytte børn (og ansatte) mod høreskader, luftvejslidelser og dårligt psykisk miljø. Endelig vil vi have flere ansatte, bedre vilkår og bedre løn, så fastholdelse, rekruttering og generel anerkendelse også kommer dette område til del."

Får pædagoger en retfærdig løn?
"Nej. Generelt får offentligt ansatte en alt for ringe løn. Enhedslisten så gerne, at alle de lavestlønnede offentligt ansatte, herunder pædagoger og medhjælpere, får en månedlig lønstigning på 2.000 kroner i hvert af de år, overenskomsten løber. Løn er et parameter for anerkendelse af de ansatte, og det har det pædagogiske personale i høj grad fortjent."

Hanne Wahl, Kristen-demokraterne:

Skal der indføres minimums-normering i dagtilbud? Hvor mange børn pr. pædagog skal der højest være?
"Minimums-normeringer kan være et godt udgangspunkt for at opnå en vis kvalitet i dagtilbuddene, men faren er, at det bliver en sovepude, hvis laveste fællesnævner er grundlaget for den fastsatte normering. Et realistisk bud på en god normering er, at der i vuggestuer er tre børn pr. voksen, i børnehaver fem-seks børn pr. voksen og i fritidshjem/skole et gennemsnit på ti."

Skal der indføres minimumsstandarder for kvadratmeter pr. barn i dagtilbud? Hvor mange kvadratmeter pr. barn skal der mindst være?
"Selvfølgelig skal der være en minimumsstandard for de fysiske rammer i dagtilbuddene, men i stedet for blot at tale om kvadratmeter, vil Kristendemokraterne arbejde for en børne-miljølov, som sætter standarder for børnenes "arbejdsmiljø" i daginstitutionerne."

Hvad er det mest presserende emne at få løst på det pædagogiske område?
"Der skal flere hænder til i dagligdagen for at modvirke, at det pædagogiske personale bliver ramt af stress, der fører til langtidssygemeldinger. Der skal fra alle sider sættes fokus på den faglige stolthed, så folk ikke flygter fra faget og færre og færre søger ind på seminarierne."

Får pædagoger en retfærdig løn?
"Nej, lønniveauet svarer ikke til det ansvar og den arbejdsbyrde, der ligger i hverdagen. Der er for lille en forskel mellem begyndelses- og slutløn, og det skal også være mere attraktivt lønmæssigt at uddanne sig samt søge lederstillinger."

Vi har også spurgt Ny Alliance og Det Konservative Folkeparti, men de har ikke ønsket at svare.