Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 19 Børn&Unge som e-paper
TEMA. Dagtilbud i klemme. Vi stilles overfor et urimeligt dilemma
Institutioner i Nyborg har fået en million kroner årligt til kvalitetsløft, men skal pengene gå til bedre normeringer eller til den rengøring, der er skåret i? Det dilemma vil de gerne være fri for.
Af: Kurt Balle Jensen
I den integrerede institution Valhalla i Nyborg har personalet og forældrebestyrelsen i en fælles udtalelse opfordret politikerne til at rulle en besparelse på syv procent på rengøring tilbage. Det har haft en mærkbar betydning for sundhed og trivsel, mener de.
’Mangelfuld rengøring øger risikoen for smittespredning af diverse børnesygdomme. Det har de følger, at børnene bliver hurtigere syge’, hedder det i udtalelsen, hvori der tilføjes, at også de ansatte i højere grad risikerer at rammes af sygdom.
Politikerne bliver i henvendelsen opfordret til at afsætte flere penge til rengøring i det nye budget. Men er det så sket i det budgetforlig, som alle partier i kommunalbestyrelsen bakker op om?
»Nej, men der er afsat en million kroner ekstra til daginstitutionerne, og det er vi selvfølgelig glade for. Problemet er, at der ikke er formuleret, hvordan pengene skal bruges,« siger Tina Nielsen, leder i Valhalla.
»Det betyder, at vi igen skal til at vælge: Skal vi bruge penge på færre lukkedage og mere kvalitet i det pædagogiske arbejde, eller skal vi bruge dem på rengøring? Det er ikke rimeligt, at vi skal stilles i den situation, og jeg havde foretrukket, at man havde øremærket midler til serviceområdet for at give rengøringen et løft.«

Syg af skidtet. Tina Nielsen undrer sig over, at man på den ene side har fokus på at få sygefraværet ned, og på den anden side slækker på rengøringen, selvom man ved, at det giver mere sygdom.
»Problemet er, at det jo ikke er det skidt, man ser, man bliver syg af. Det er det, man ikke kan se. Vores rengøringskone gør det så godt, hun kan med de timer, der nu engang er, men selvfølgelig får det konsekvenser at skære på rengøringen, og det er jo ikke det pædagogiske personales kerneopgave at skulle gøre rent,« siger Tina Nielsen.
I Valhalla påtager det pædagogiske personale sig ikke direkte rengøringsopgaver, men løser opgaver som at lægge viskestykker sammen mv. Opgaver, som rengøringen tidligere tog sig af.
Børnehaven Vibereden i Ullerslev, der også ligger i Nyborg Kommune, har også henvendt sig til politikerne. De har gjort opmærksom på, at nedskæringen på de syv procent går udover blandt andet ekstra støvsugning af sofaer og afvaskning af køleskabe, reoler og lamper.
Pædagogerne i Vibereden forsøger selv at løse opgaverne i det omfang, det kan lade sig gøre, men kan det være rigtigt, at pædagogisk arbejdskraft skal bruges til rengøring?
Det mener de ikke i Vibereden.
’Vi tænker ikke, at vi skal bruge børnetid, kvalitetstid og læringstid på rengøring, som ingen af personalerne er ansat/uddannet til’, hedder det i institutionens henvendelse til kommunen.

Fra budgetforliget i Nyborg Kommune
’Forligspartierne er enige om, at afsætte ekstra 1 mio. kr. årligt til et kvalitetsløft i daginstitutioner, herunder eksempelvis færre lukkedage, øget normering, tilkøb af ekstra rengøring, vikardækning til pædagogernes deltagelse i netværksmøder i relation til Nyborgmodellen mv. Puljen udmøntes af skole- og dagtilbudsudvalget’.