Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 13
Nye fagbøger

Af: Vibeke Bye Jensen
Samfundets børn, af Mads Hermansen og Arne Poulsen (red.).
Forlaget Klim, kr. 298, 330 s.
De vilkår, der gælder for børns opvækst i det moderne samfund, indeholder nogle paradokser, der kan sammenfattes under ét: Barnets kompetencer bidrager til dets sårbarhed. Paradokset viser sig på forskellige måder: Hos det kompetente spædbarn, der i modsætning til tidligere ses som en person, der er i stand til at reagere på omverdenens udspil. I den risiko, der ligger i det moderne familieliv, hvor ændrede betingelser for familien har medført øgede krav til børnene om tidlig individualisering og kompetenceudvikling. Og i den risiko, der ligger i den moderne skolegang med krav om større personlig kompetence hos barnet i form af selvstændighed, kreativitet, selvindsigt og forståelse for andre mennesker. Bogen har bidrag af Ning de Coninck-Smith, Dion Sommer, Lasse Dencik og Jørgen Lauterbach, Yvonne Thomsen og Dorthe Berntsen, Peter Bryant, Helmer Bøving Larsen samt de to redigerende.

Slåskultur - en teoretisk og praktisk bog om slåskampe, af Michael Blume. Forlaget Klim, kr. 198, 127 s. (stort format)
Bogen er den første danske bog med teoretiske og metodiske overvejelser over slåskampens betydning som pædagogisk redskab og som socialiserende faktor. Samtidig indeholder bogen en meget omfattende øvelsessamling med både gamle og helt nye slåslege. Forfatterens synspunkt er, at der ikke bliver slåsset nok i danske institutioner, dels fordi der mangler mænd, og dels fordi de fleste ikke kender de pædagogiske værdier, som kultiverede slåskampe indeholder.

Pas på ørene - Tinnitus, høreskader, forebyggelse og behandling,
af Henrik Strube. Forlaget Borgen, kr. 229, 185 s.
Rockmusiker Henrik Strube har levet med tinnitus i mere end 10 år, og i bogen fortæller han sin personlige beretning. Men også om tinnitus og høreskader i almindelighed. Han giver gode råd om, hvad man kan gøre for at mildne tinnitus, og fortæller, hvilke behandlingsmåder der findes, samt hvordan man kan forebygge.

Samtalebilleder - En bedre vej til kommunikation med børn, af Merete Holmsen. Gyldendal, kr. 198, 200 s.
Hvordan kan pædagoger inddrage det enkelte barn, så det får indflydelse på sit eget lege- og læringsmiljø og oplever, at dets meninger bliver taget alvorligt? Bogen er en konkret guide til samtaler med børn om deres oplevelser og vurderinger af livet i børnehaven eller skolen. En række billeder, hvor hovedpersonerne er mus - der er valgt dyr i stedet for mennesker for at skabe større afstand til temaerne og følelserne på billederne - giver barnet mulighed for at genkende, projicere og identificere temaer og følelser. I kraft af den visuelle støtte vil barnet have lettere ved at fortælle åbent og frit om egne erfaringer.

Børn og unge med diabetes, udgivet af Diabetesforeningen
(6312 9044 eller http://www.diabetes.dk), kr. 98 + forsendelse, 321 s.
I bogen kan man læse om sygdommens natur, udvikling og signaler, om oplæring i egenomsorg, støttemuligheder, vigtigheden af erfaringsudveksling og den psykiske påvirkning, en familie med et barn med diabetes er udsat for. Der er godt 1500 børn under 18 år med diabetes i Danmark, og denne opslagsbog kan give råd og vejledning både til familierne og de fagpersoner, der kommer i kontakt med et barn eller en ung med diabetes.

Sundhed og sårbarhed - store børns beretninger om sundhed og hverdagsliv,
af Bente Jensen. Hans Reitzels Forlag, kr. 250, 224 s.
I de senere år har der været fokus på børns og unges sundhed og trivsel. Man har diskuteret alkoholforbrug, rygevaner og vægtproblemer. Desuden har mobning, selvmord og manglende livsmod været i søgelyset. Men hvordan ser de store skolebørn selv på alt det, og hvordan påvirkes de af de særlige opvækstvilkår, der gør sig gældende i begyndelsen af det nye årtusinde? I bogen høres de unges egne stemmer. 26 unge på 13-14 år fra tre forskellige miljøer og med forskellig familiebaggrund er interviewet, og forfatteren trækker med udgangspunkt i deres svar en række temaer frem, der til sammen danner et nuanceret billede af sundhed og trivsel blandt børn. Desuden giver hun en række anbefalinger af, hvor der med held kan sættes ind, hvis man ønsker at påvirke de unges sundhedstilstand og livskvalitet i positiv retning.

At blive fremmed i Danmark, af Mariane Hedegaard.
Forlaget Klim, kr. 245, 202 s.
Ved hjælp af en interviewundersøgelse har forfatteren søgt at besvare spørgsmålet: Hvilke betingelser byder den danske skole indvandrerbørn, og hvilke betingelser har disse børn for at lære og udvikle sig i skolen? Hun søger blandt andet at problematisere idealerne om det gode liv, at vise kulturforskellighederne i skolen og forstå de opvækstbetingelser, som skolen byder indvandrerbørn. Desuden påvises de forskellige strategier, som tyrkisk-danske unge udvikler for at klare den dobbelte udfordring med både at være tyrkiske og danske.