Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 04 Børn&Unge som e-paper
FORSKNING: Hvordan ser læringsmiljøet ud i familien
Internationale undersøgelser viser, at ulighed skabes tidligt i livet og afhænger af læringsmiljøet i familien. Nu skal et hold af forskere med Jens Peter Thomsen fra SFI i spidsen undersøge læringsmiljøer i danske familier for på sigt at forbedre dem.
Af: Marie Bille
Hvad skal I undersøge?
»Vi skal undersøge, hvilke læringsmiljøer der findes i danske familier. Internationale undersøgelser peger på en sammenhæng mellem læringsmiljøer i familierne, hvordan børnene klarer sig, og hvilke karakterer de får i skolen. Vi ved ikke så meget om, hvordan danske læringsmiljøer ser ud, for det er svært at sammenligne danske familier med engelske og amerikanske familier. Vi vil undersøge, hvilke læringsmiljøer der er, og om vi kan begynde at snakke om forskellige typer af læringsmiljøer i danske familier. Kan man sige, at nogle læringsmiljøer er mere fremmende i forhold til børnenes udvikling? Er der læringsmiljøer, som både sikrer, at børnene får højere karakterer, og at de udvikler for eksempel selvtillid og selvsikkerhed?«

Er det nyt at se på familien som et læringsmiljø?
»Både-og. Traditionelt har man tænkt læring som noget, der foregår i institutioner, men man har i relativt lang tid været klar over, at der også foregår læring rigtig mange andre steder. Man er begyndt at interessere sig for, hvor meget det, som foregår andre steder, betyder, og samtidig er man i højere grad begyndt at tænke på det som egentlig læring. Man er også begyndt at interessere sig for, om nogle familier gør ting, som andre familier med fordel kunne kopiere. Det kan være at læse med sine børn, at lave bogstavlege eller sanglege. Det kan være, at børnene hjælper med at lave mad efter en opskrift, eller at familien tager ud til forskellige kulturaktiviteter.«

Hvorfor er det vigtigt?
»Ens familiebaggrund betyder sindssygt meget for ens muligheder, og derfor skal vi finde ud af, hvad der faktisk foregår i hjemmene. Hvad er det for nogle måder, forældrene er sammen med deres børn på? For der har vi mulighed for at rykke på nogle ting, så børnene får bedre chancer. Daginstitutioner og skoler kan ikke løfte opgaven alene. Vi er grundlæggende interesserede i, at børn skal have nogenlunde de samme muligheder. Ser vi på de børn, som er mest udfordrede, og som kommer fra ressourcesvage familier, så har man typisk kigget en del på, hvilken forskel daginstitutioner og skoler kan gøre. Men internationale undersøgelser viser, at det er begrænset, hvor stor en forskel, uddannelsesinstitutioner kan gøre. Derfor er der også nødt til at være fokus på det, der forgår i familien.«

Hvordan skal I undersøge det?
»Vi begynder med at vælge nogle familier ud til en indledende undersøgelse. Vi interviewer dem, og derefter skal vi finde ud af, om det skal involvere nogle former for observation, eller om de selv kan rapportere, hvordan deres hverdag ser ud. Undersøgelsen skal kortlægge ret præcis, hvilke interaktioner der er mellem forældre og børn i deres hverdag. Planen er, at vi vil finde forskellige typer af læringsmiljøer, det vil sige måder, som forældre er sammen med børn på. Derefter laver vi en kvantitativ undersøgelse, hvor vi tager udgangspunkt i en generationsundersøgelse, der allerede foreligger, og hvor man har spurgt 3.000-4.000 danske familier. Vi spørger så ind til læringsmiljøer i familierne for at undersøge, hvad forskellige typer af læringsmiljøer betyder for, hvordan deres børn klarer sig.«

Om forskeren
Jens-Peter Thomsen er seniorforsker ved SFI, hvor han beskæftiger sig med familier, unge, og uddannelsesvalg. Han har særligt fokus på social ulighed og social mobilitet i uddannelsessystemet samt på, hvad familiebaggrund betyder for unges uddannelsesforventninger og uddannelsesmuligheder. 
Jens-Peter Thomsen står i spidsen for forskningsprojektet 'Læringsmiljøer i danske familier', der skal skabe viden, som kan understøtte fagprofesionelle i at hjælpe familier med at skabe stimulerende læringsmiljøer. Formålet er at mindske den sociale uligheds betydning for børns udviklings- og læringschancer.