Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 14
OK 2008: Det skal du stemme om
BUPL og KL har efter et møde i forligsinstitutionen den 11. april accepteret forligsmandens mæglingsforslag om en ny treårig overenskomst for pædagoger og klubfolk. Mæglingsforslaget er nu sendt til urafstemning blandt cirka 60.000 BUPL-medlemmer. Stemmer flertallet nej, skal de ud i en lovlig strejke. Stemmer de ja, har pædagogerne fået en ny overenskomst. Her kan du læse hovedelementerne i mæglingsforslaget.
Af: Trine Vinther Larsen
En treårig overenskomst
Overenskomsten gælder i tre år fra 1. april 2008 til 31. marts 2011.

Historisk høje lønforhøjelser
Lønforhøjelserne til pædagogerne er gennemsnitligt på 12,8 procent over tre år, hvilket i kroner og ører betyder en lønforhøjelse på cirka 3.000 kroner for nyuddannede og op mod 4.000 kroner til pædagoger med mere en 10 års anciennitet.
Ikke siden overenskomsten i 1987, hvor resultatet var lønforhøjelser på 13,89 procent, er der forhandlet så høje lønforhøjelser hjem på det kommunale område. Men 12,8 er et gennemsnitligt tal. Nogle pædagoger stiger mere, andre mindre.
Tabellen viser eksempler på lønforhøjelser:

Lokal løndannelse
Til ledere er der afsat i alt 2,5 procent til lokal løndannelse.
Til øvrige ansatte vil der kun være 0,7 procent. Den tidligere aftalte ramme på 1,25 procent er blevet reduceret med 0,55 procent, som er indgået i lønforhøjelserne. Enkelte ansatte vil dog fortsat have 1,25 procent til lokal løn.

Pension
Pensionsbidraget for ledere forhøjes 1. april 2009 fra 14 procent til 15 procent. I juli 2010 forhøjes bi­draget for souschefer, afdelingsledere og stedfortrædere fra 13,14 procent til 13,50 procent. Samtidig stiger alel andre grupper fra 13,14 procent til 13,40 procent.


Funktionsløn for hvervet som TR
Alle tillidsrepræsentanter skal have et funktionstillæg for opgaven, men størrelsen på tillægget aftales lokalt. Desuden forbedres opsigelsesvarsler for tillidsrepræsentanter med tre måneder.

Ulempetillæg
For aftenarbejde i institutioner med aftenåbent ændres timebetalingen til et fast årligt tillæg for arbejdstimer efter klokken 17. Beløbet bestemmes af antal timer: Mere end 300 timer om året udløser 18.900 kroner. Mellem 200 og 299 timer udløser 12.100 kroner. Og mellem 100 og 199 udløser 6.050 kroner.
Ulempetillæg til pædagoger ansat i almindelige 7-17 daginstitutioner, får ikke længere ulempetillæg for arbejde efter klokken 17. Disse tillæg er indeholdt i lønforhøjelser.
Alle pædagoger får fortsat ulempetillæg for arbejde i weekenden og på søn- og helligdage.
Ulempetillæggene i arbejdtidsaftalen og koloniaftalen forhøjes med 4,5 procent 1. april 2009.

Ferie
Den særlige feriegodtgørelse stiger med 0,45 procent pr. 1. maj 2010. Den ansatte skal inden 1. oktober give besked til kommunen, hvis den 6. ferieuge skal udbetales.

Kompensation for personalegoder
I de generelle lønstigninger ligger en lønforhøjelse på yderligere 0,2 procent, der i 2009 gives som kompensation for personalegoder, som de kommunalt ansatte ikke har i samme omfang som privatansatte.


Seniorer får fridage
Fra det 58. år indføres der ret til i alt fem seniorfridage pr. år. Det er de 2-4 seniordage, som er forhandlet hjem med KTO-forliget plus ekstra dage, som BUPL gennem egne forhandlinger har fået med i købet. Seniorfridagene kan afholdes eller konverteres til en årlig bonus eller pension.

Bedre barsel til mænd
Nybagte fædre får efter 31. marts 2008 bedre barselsvilkår. Efter barnets 14. uge har moderen og nu også faderen hver især ret til seks ugers barsel med sædvanlig løn. Herudover har de tilsammen ret til seks ugers fravær med løn.

Barnets 2. sygedag
Forliget giver frihed med løn til forældre, der holder barnets 2. sygedag.

Kompetenceudvikling
Alle pædagoger skal have en skriftlig udviklingsplan med en årlig opfølgning.

Personalepolitiske projekter med KL
•Et projekt om nedbringelse af sygefraværet
•Et projekt om lokal løndannelse og resultatløn.
•Et projekt om deltidsstillinger til fuldtidsstillinger.
•Et fælles projekt om iværksættelse af en fælles lederoverenskomst.

Indsats mod vold på arbejdspladsen
Sikkerhedsudvalgene skal aftale retningslinjer for arbejdspladsens indsats mod vold, mobning og chikane.

Ledere på lederoverenskomst
Lederne omfattes af en fælles lederoverenskomst pr. 2. april 2009, og det betyder, at stillinger som leder udskrives af pædagogoverenskomsten.

Souschef-stillinger bevares
Stillinger som souschefer, afdelingsledere og stedfortrædere fortsætter uændret i overenskomsten, og disse stillinger vil fortsat kunne oprettes. Varetages funktionen af pædagoger, aflønnet med almindelig pædagogløn, skal der aftales et funktionstillæg for opgaven.


tabel_loen.pdf
Løntabel