Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 20
Fagligt nyt. Skolepædagoger får ny aftale om arbejdstid
Det er slut med centralt fastlagt forberedelsestid og tid til øvrige opgaver for pædagogerne i skolen. Til gengæld får de en klar beskrivelse af deres arbejde og et beskedent tillæg. Aftalen er på vej til urafstemning.
Af: Steffen Hagemann
BUPL og Kommunernes Landsforening (KL) er blevet enige om en ny aftale for skolepædagogernes arbejdstid. Aftalen er på vej til urafstemning, og resultatet foreligger 12. december.
Forhandlingerne har været et hængeparti fra forårets overenskomstforhandlinger, hvor parterne blev enige om at udsætte forhand­lingen om skolepædagogernes arbejdstidsaftale, til folkeskolereformen var på plads. Men nu er de to parter altså blevet enige. »På de givne betingelser har vi fået skabt nogle gode resultater for pædagogerne i skolen,« siger BUPL’s formand, Henning Pedersen.
Her sigter formanden til forårets store lærerkonflikt, hvor KL lockoutede lærerne for at få afskaffet lærernes arbejdstidsaftale – og især den centralt fastsatte forberedelsestid. Den skulle afskaffes uden de store indrømmelser fra arbejdsgiverne til lærerne, var kravet i foråret. Og det blev da også resultatet, da regeringen greb ind i konflikten.
»Så vores aftale er indgået i skyggen af forårets lærerkonflikt. Det kan vi ikke se bort fra. Der har været givet nogle rammer på forhånd, og der har vel også ligget udsigten til en konflikt. Det er selvfølgelig en lidt dyster baggrund at indgå en aftale på, men netop på den baggrund synes jeg, der er kommet noget fornuftigt ud af den aftale, vi har lavet,« siger Henning Pedersen.
Aftalen giver pædagogerne en god ramme for arbejdet, fremhæver BUPL’s formand.
»Vi har fået en klar, præcis beskrivelse af pædagogernes arbejde i skolen. En understregning af, at det er pædagogerne med de kompetencer, de har, der er brug for i ­skolen,« siger han og understreger, at aftalen dermed lægger sig direkte i forlængelse af folkeskolereformen.
KL’s krav til BUPL har været de samme som kravene til lærerne: At det skal være slut med centralt aftalt tid til forberedelse. Det krav har KL fået opfyldt.
»Men selvom de automatisk fastsatte timepuljer og omregningsfaktorer er væk nu, er der fortsat i aftalen en understregning af, at der skal tages hensyn til planlægning, udvikling og evaluering. Det vil sige, at den enkelte pædagog og ledelsen skal drøftes tid til de opgaver,« siger Henning Pedersen.
Principper og rammer for, hvordan arbejdet skal tilrettelægges for den enkelte pædagog, skal fastlægges i MED-systemet, fremhæver Henning Pedersen.

Et beskedent tillæg. Samtidig er det lykkedes BUPL at forhandle et løntillæg til alle pædagoger, der arbejder i skolen. Beløbet kommer til at ligge på omkring 150-160 kroner om måneden. »Det er et beskedent løntillæg, men det var det optimale, vi kunne få ud af forhandlingerne,« siger Henning Pedersen. Har I solgt jer selv for billigt med aftalen? »Nej, det synes jeg ikke, for vi har ikke haft noget, som vi kunne veksle til flere penge, så de ekstra penge, der er kommet til løntillægget, er nogle, vi har forhandlet os frem til,« siger Henning Pedersen og peger på, at både lærerne og gymnasielærerne fik en lønkompensation, fordi den såkaldte aldersreduktion, der betød, at lærere skulle arbejde mindre, når de rundede 60 år, bliver udfaset.

FAKTA OM AFTALEN
Med den nye arbejdstidsaftale er der hverken centralt fastsat forberedelsestid eller centralt fastsat tid til øvrige opgaver. Det skal fra august 2014 aftales mellem lederen og den enkelte pædagog på skolen.

Aftalen indeholder:
• En klart beskrevet ramme for pædagogernes arbejde i skolen, som harmonerer med skolereformen.
• Bedre regler for weekend- og lejrskolearbejde, så de nu er de samme som lærernes.
• Fortsat tid til planlægning, udvikling og evaluering, som skal drøftes mellem medarbejdere og ledelse.
• Et løntillæg til pædagoger i skolen.

Nu skal der stemmes
Den nye aftale om skolepædagogernes arbejdstid skal til urafstemning hos cirka 13.000 BUPL-medlemmer, der lægger arbejdstid i skolen.
Afstemningsmaterialet bliver sendt fra BUPL til de stemmeberettigede 27. november. Sidste frist for at stemme er den 12. december kl. 09.00. Resultatet ligger klar samme dag, som afstemningen slutter.
• Hvis medlemmerne stemmer ja til aftalen, træder den i kraft næste år, når skolen begynder efter sommerferien.
• Hvis medlemmerne stemmer nej, vil der hverken blive strejke eller lockout, fordi aftalen er lavet under fredspligt, som det hedder i forhandlingssprog, når man ikke må bruge konfliktvåbnet. I stedet vil den nuværende aftale køre videre. Sker det vil Kommunernes Landsforening formentlig rejse kravet igen ved overenskomstforhandlingerne i 2015, hvor pædagogerne sandsynligvis vil komme under samme pres, som lærerne var i foråret.

BUPL’s hovedbestyrelse:
Stem ja

Her kan du læse, hvad BUPL’s hovedbestyrelse anbefaler de stemmeberettigede at stemme og hvorfor. Udtalelsen blev vedtaget på et møde 13. november.

BUPL’s hovedbestyrelse anbefaler et JA til forliget om skolepædagogernes arbejdstid, som BUPL har indgået med Kommunernes Landsforening (KL).
Forhandlingerne har som udgangspunkt været vanskelige. De er foregået i skyggen af lærerlockouten i foråret. KL har helt fra de indledende runder understreget deres krav om, at en ny arbejdstidsaftale for pædagoger ikke må indeholde bindinger på, hvad arbejdstiden må bruges til. Vi har derfor forhandlet inden for meget snævre rammer. Set i det lys har vi fået et resultat, som vi mener, udgør det bedst mulige udgangspunkt både for pædagogernes fremtidige arbejde i skolen og for samarbejdet mellem lærere og pædagoger.
Aftalen understreger betydningen af pædagogernes rolle i den nye folkeskole. Vi har fået en beskrivelse af pædagogernes arbejde i skolen, der betyder, at pædagoger kan løse de opgaver, folkeskolereformen kræver. Derfor mener vi, at de nye arbejdstidsregler skaber en nødvendig ramme for pædagogernes fremtidige arbejde i skolen.
Den nye arbejdstidsaftale ligner lærernes på flere ­punkter. Det indebærer, at vi har måttet opgive den centrale timepulje til øvrige opgaver og omregningsfaktorerne. Til gengæld indeholder pædagogernes aftale en beskrivelse af, hvordan planlægning, udvikling og evaluering fortsat skal indgå i arbejdstiden, og at med­arbejderne skal inddrages i tilrettelæggelsen af arbejdstiden via MED-systemet.
Vi har også forbedret arbejdsvilkårene for deltagelse i koloni, lejrskole mv., så pædagogerne fremover får den samme tid og de samme tillæg som lærerne, ligesom weekendgodtgørelsen også er blevet forbedret. Endelig har vi forhandlet os frem til et beskedent arbejdstidstillæg på ca. 1.900 kr. om året til alle pædagoger i skolen.
Vi anbefaler et JA. Nu er valget dit. Vi håber, du vil bruge din stemme.

Med venlig hilsen
BUPL’s hovedbestyrelse