Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 31
Merindskrivning kan bremses
BUPL Fyn får medhold i Statsforvaltningen: Svendborg Kommune må ikke bare merindskrive børn uden hensyn til indeklima og øvrige fysiske rammer, og kommunen kan heller ikke give sig selv dispensation fra arbejdsmiljø- og bygningsregler.
Af: Peter Bøgsted
Den går ikke længere. Kommunerne kan ikke stille og roligt sluse flere og flere børn ind i en institution uden at tage hensyn til kvadratmeter, indeklima og fysiske rammer. Og de må heller ikke mere eller mindre pr. refleks give sig selv dispensation fra bygningsreglementet i forbindelse med ombygninger eller kreative indretningsmæssige forandringer.
Det fastslår Statsforvaltningen Syddanmark i dens afgørelser på tre byggelovsklager, som BUPL Fyn har rejst mod Svendborg Kommune. De tre sager vedrører alle børnehaver på øen Tåsinge lige syd for Svendborg, hvor kommunen afslog et krav fra BUPL om at foretage nye byggesagsbehandlinger i forbindelse med merindskrivning af børn og dispensationer fra krav til rumhøjde, ventilation, gulvareal m.m.
'Statsforvaltningen ophæver Svendborg Kommunes afgørelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling,' hedder det enslydende i de tre afgørelser, der hilses velkommen i BUPL.
Medlem af forretningsudvalget med ansvar for arbejdsmiljø, Lis Pedersen, siger:
"Det er godt, at vi har fået det afgjort, så vi ikke længere behøver at diskutere den sag med kommunerne. Statsforvaltningen slår klart fast, at der skal ske en ny byggesagsbehandling ved merindskrivning og ved større ændringer i indretning eller ændring af institutionstype. Det betyder, at sikkerhedssystemet skal inddrages i en vurdering af, om de ændrede forhold er i overensstemmelse med arbejdsmiljø-lovgivningen og bygningsreglementet."
Lis Pedersen opfordrer de lokale BUPL-fagforeninger til at tage afgørelsen til sig og bruge den til at komme i dialog med kommunerne.
"Ikke, fordi vi er imod ændringer eller ude på at slå nogen oven i hovedet, men fordi vi ved, at der mange steder sker merindskrivninger og gennemgribende ændringer, som ikke altid holder vand i forhold arbejdsmiljø og bygningsreglement."

Smertegrænse på 20 børn pr. stue. En af de tre institutioner, som BUPL Fyn har ført sag for, er Vindeby Børnehave. Institutionen har over en årrække oplevet en snigende merindskrivning fra oprindelig 40 børn til i perioder op til 48 børn, uden der er ændret på lokaler eller foretaget andre fysiske forbedringer.
"På et tidspunkt var der så meget pres på institutionerne på Tåsinge, at vi sagde ja til at gå op til 45 børn. Det er så indimellem blevet til endnu flere," fortæller Vindebys daglige leder, Niels Christensen.
Det er hans opfattelse, at den fysiske smertegrænse ligger på 20 børn i hver af børnehavens to stuer.
"Når der er flere, oplever vi faktisk, at nogle af børnene spørger os, om de må gå ind i et af de mindre rum, fordi der er for meget larm. Det er også et problem i forhold til blebørnene, at vi må skifte dem på et voksentoilet, hvor der er indrettet et interimistisk hæve/sænke-bord, og at der kun er plads til tre-fire børn ad gangen på toilettet," siger Niels Christensen.
I sin afgørelse lægger Statsforvaltningen da også til grund, at børnehaven ikke er godkendt til mere end 40 børn, og giver BUPL medhold i, at merindskrivningen '... er af et så relativt betydeligt omfang, at der er tale om en væsentlig ændring i benyttelsen af børnehavens lokaler set i forhold til de byggeretlige bestemmelser ..."
Og videre hedder det: 'Ved afgørelsen lægges især vægt på, at der i de seneste bygningsreglementer ikke kun lægges vægt på at sikre et vist antal m2 gulvareal pr. barn. Antallet af børn influerer også på vurderingen af, om øvrige væsentlige byggeretlige forhold vedr. f.eks. støj, lys, brand, ventilation og hygiejneforhold for bl.a. børn og ansatte er opfyldt.'

Tvivlsomme dispensationer. En anden sag handler om Børnehaven Melbyhuset, der har til huse i en tidligere fritidsklub og er godkendt til 12 børn, men som anvendes af 14. Statsforvaltningen er derfor '... enig med BUPL i, at en fornyet byggesagsbehandling er nødvendig for at tage stilling til, om den ændrede anvendelse af bygningen kan tillades'.
I den tredje institution, Lundby Børnehave, er der ikke tale om merindskrivning, men om en tvivlsom dispensation fra krav til rumhøjde og ventilation, og som Svendborg Kommune har udstedt til sig selv i forbindelse med indretning af en børnegarderobe i kælderen. Her giver Statsforvaltningen BUPL medhold i, at garderoben er et arbejdsrum og derfor skal opfylde nærmere bestemte krav til belysning, rumindhold og ventilation. Desuden er børnetoilettet for lille og trappen til kælderen smal, mørk og stejl. Så om igen, lyder også her meldingen til kommunen.
Områdeleder på Tåsinge, Ole Christian Lund, hæfter sig især ved, at Statsforvaltningen i sine afgørelser er meget opmærksom på kvaliteten af byggesagsbehandlingen.
"Der skal virkelig dokumentation på bordet, hvis kommunen ønsker at dispensere fra gældende regler. Det afgørende for mig er, at love og regler bliver overholdt, og at vi får en kvalificeret byggesagsbehandling, hvor alle forhold er i spil: Indeklima, støj, brandsikkerhed, kvadratmeter, luftskifte og så videre, så nødvendige forbedringer kan sættes i værk på et ordentligt grundlag," siger han.
Det gælder ikke mindst for Vindeby Børnehave, som kommunen efter Statsforvaltningens afgørelse har låst fast på højst 40 børn, men hvor kommunen stiler efter en godkendelse til 48 børn.

Rum til arbejde. Når BUPL Fyn har grebet fat i de tre institutioner på Tåsinge, skyldes det, at personalet netop der har klaget til kommunen og siden til fagforeningen, fordi de mente, der var for mange børn indskrevet, og at de fysiske rammer og indeklimaet ikke var i orden. Det betyder imidlertid ikke, at alt nødvendigvis er fryd og gammen i kommunens øvrige institutioner.
"Der er helt sikket flere institutioner, som godt kunne trænge til et nærmere eftersyn," siger Una Storgaard, der som faglig konsulent i BUPL Fyn har kørt klagesagerne.
"Vi forventer, at Svendborg Kommune nu tager Statsforvaltningens afgørelser alvorligt og gør op med sig selv, om den vil bringe de fysiske forhold på de tre institutioner i orden, eller om man vælger at bygge nyt," siger hun.
Una Storgaard glæder sig også over, at Statsforvaltningen læner sig op ad en tidligere ombudsmandskendelse. Den slår fast, at kommunerne ikke uden videre kan udstede dispensationer til sig selv omkring indeklima og det fysiske arbejdsmiljø.
"Jeg er også glad for, at afgørelserne giver BUPL medhold i, at et arbejdsrum er et rum, hvor der udføres arbejde, og det gælder for eksempel også en garderobe og et toilet. Vores udgangspunkt er, at arbejdspladsen skal indrettes efter de børn og voksne, som opholder sig der," siger Una Storgaard.
Hun understreger, at BUPL Fyn i al almindelighed har et godt samarbejde med Svendborg Kommune, men lige præcis omkring byggesagsbehandlinger har hun ikke mange roser at dele ud af.
"BUPL Fyn har tidligere kørt en lignende sag mod Egebjerg Kommune, som nu er del af Svendborg Kommune. Dengang fik vi også medhold, men det sad kommunen overhørig. Og det er faktisk nogle af de samme folk, som nu fortsætter i samme spor og firer på reglerne, velvidende at de har uret. Det ligner en bevidst omgåelse af love og regler i en bestræbelse for at få passet flere børn på bekostning af forholdene for såvel børn som personale."