Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 30
Fritidsliv ind på skolen
SFO 2 bliver mere og mere udbredt som fritidstilbud for 10-14-årige. Harmonisering, besparelser og et målrettet tilbud for udsatte børn er nogle af argumenterne for at flytte større børns fritidstilbud ind under skolens ledelse. Et snigløb, lyder forsker Pernille Hviids kommentar til den udvikling.
Af: Else Marie Andersen; Henrik Nilsson
Børns fritidsliv gennemgår store forandringer for tiden. Før gik 10-14-årige børn i klub, når skoledagen var slut. Sådan er det ikke længere. Nu går også de store børn i SFO. Ikke færre end hver anden kommune har i dag etableret SFO 2. Det viser den første landsdækkende undersøgelse, som Kommunikationshuset Impress har udarbejdet over omfanget af SFO 2 i kommunerne for Børn&Unge.
"At etablere SFO 2 er især en besparelsestendens. Der er ikke loft over forældrebetalingen i SFO. Men enkelte kommuner har en pædagogisk idé med at etablere SFO 2, for eksempel at for skabe en blid overgang til klub," fortæller konsulent Pauline Ansel-Henry, BUPL.
I tørre tal viser undersøgelsen, at 51 procent af svarkommunerne har etableret SFO 2 som fritidstilbud under folkeskoleloven. 10 kommuner har ændret fritidsklubber til SFO 2 inden for de senere år, mens 4 kommuner har planer om at gøre det.
Varde Kommune har planer om at ændre fritidsklubber til SFO 2 fra august næste år. Ifølge skolechefen er det ikke på grund af økonomien, men for at harmonisere fritidstilbuddene i den nye storkommune. Også forældrebetalingen skal harmoniseres.
"Det er ikke en besparelse for kommunen. Vi gør det for at harmonisere, så vi får større helhed. Det er en politisk beslutning, at der skal være ensartethed i kommunen," fortæller skolechef Bent Ole Gelmer, Varde Kommune.

SFO 2 er billigere. Konsekvensen af harmoniseringen er, at fritidshjem, fritidsklubber og aftenklub må lade livet som selvstændigt pædagogisk drevne institutioner. Fritidsklubleder Erik Kronborg, Isbjergparken i Varde, mener også, at der er besparelser på tegnebrættet.
I oplægget til harmonisering er der ifølge ham planer om en takststigning på 50 procent, fra 650 kroner i fritidsklubben til 985 kroner om måneden for en SFO 2-plads
"Jeg er bange for, at det bliver en opbevaringsanstalt, og spørgsmålet er, om vi kan fastholde medlemstallet med den nye forældrebetaling," konstaterer Erik Kronborg. Hans klub kommer til at miste tusindvis af kroner, når den bliver omlagt til 'skoleklub' - eller SFO 2, som fritidstilbuddet også kaldes, når det hører under folkeskoleloven.
Forskerne er også bekymrede.
"Herregud, det er jo bare strukturen, vi laver om, siger man. Men de vigtige strukturelle forandringer har store konsekvenser for børns hverdag, og det bliver ikke diskuteret konkret og lokalt, hvad det kommer til at betyde for børnene, at deres fritidsliv lægges ind under skolen," siger forsker og lektor Pernille Hviid, Institut for Psykologi på Københavns Universitet.
I Varde har Isbjergparkens Fritidsklub i mange år været en del af et pædagogisk 'kraftcenter' i byen. Tidligere var såvel fritidshjem, fritidsklub og aftenklub under samme tag. Lige efter kommunesammenlægningen blev fritidshjemmet for de yngste skolebørn nedlagt og ændret til SFO. Nu er turen kommet til kommunens fritidsklubber. De skal omlægges til SFO 2. Aftenklubben bliver lagt under folkeskoleloven som et SFO 3-tilbud. Lige nu er der høringsfase inden den endelige politiske beslutning i Vardes børne- og undervisningsudvalg.
"Jeg er mest ked af, at jeg rent fagligt bliver afskåret fra at virke som leder i et pædagogisk kraftscenter, hvor vi som fritidsklub under dagtilbudsloven i dag har pligt til at være opsøgende over for medlemmer, der ikke kommer i klubben. Den mister vi, når vi kommer ind under folkeskoleloven, som ikke forpligter til opsøgende arbejde, og i øvrigt bliver der også færre penge til opsøgende arbejde over for socialt udsatte børn og unge," understreger klubleder Erik Kronborg.
Med ændringen mister fritidsklublederen det økonomiske ansvar for institutionens budget, fordi SFO 2-budgettet fremover vil være skolelederens ansvar. Samtidig mister klublederen sin plads i kommunens lederforum, hvor skolelederen fremover skal repræsentere 'klubbens' pædagogiske interesser.
"Jeg kommer til at skulle tale for min pædagogiske hverdag med skolelederen, der skal fremføre mine synspunkter for skolebestyrelsen," siger Erik Kronborg.

Helheds- eller heldagsskole. Omlægningen til SFO 2 i Varde har ikke været kædet sammen med tanken om heldagsskole, men 'det er jo logik, at det er lettere at etablere heldagsskole, hvis de to tilbud udgør en helhed', siger skolechef Bent Ole Gelmer. Set fra hans stol er det naturligt, at kommunen tænker i helheder, hvor et områdes skole- og fritidstilbud udgør én enhed.
"På Samuelsgården nedlægger vi også en fritidsklub og omdanner den til SFO 2. Hvis lederen af klubben skal tale med sin chef, det er mig, så skal han helt ind til Varde, mens skolelederen er lige i området, så der er meget fornuft i, at man ser skole- og fritidstilbuddet som en enhed", siger Bent Ole Gelmer.
I den landsdækkende undersøgelse af SFO 2 skulle også skolechefer i kommunerne svare på, om der lokalt var interesse for at etablere heldagsskole for den brede gruppe af børn. Kun knap hver anden kommune svarede ja. Til gengæld er der stor interesse for at udnytte lærer- og pædagogkompetencer i en mere afvekslende skolehverdag, hvor fritid og undervisning i højere grad smelter sammen. Og det er alt andet lige lettere, når skole- og fritidstilbud har samme ledelse.

Et snigløb for børn og forældre. Lektor Pernille Hviid, har i en årrække forsket i børns vilkår i SFO. Hun kalder udviklingen med SFO 2 og heldagsskole for et snigløb på fritidspædagogikken, fordi det ikke bliver artikuleret, hvad forandringerne kommer til at betyde for børnenes hverdag, og hverken børn eller forældre bliver inddraget i diskussionerne om, hvorvidt børn skal opholde sig i ét institutionsregi - i skolen - hele dagen.
"Jeg kan ikke sige, at SFO 2 er dårlige og klubber gode, for jeg har set gode SFO'er og dårlige klubber, men hvis fritidstilbudet kun bliver brugt sporadisk af børnene to gange om ugen, så vil det være naturligt, at stigende forældrebetaling vil få forældrene til at prioritere: Vil du gå til dans to gange om ugen til 900 kroner mit barn, så må du vælge," siger Pernille Hviid.
"Min erfaring er, at SFO 2 mange steder bliver ren pasning," siger konsulent i BUPL Pauline Ansel-Henry.
"I princippet kan SFO 2 godt leve op til dagtilbudslovens socialpædagogiske forpligtelser, men man etablerer ofte SFO 2 ud fra en anden intention. Man kan se det på forældrebetalingen eller på, at tilbudene i flere kommuner etableres med en samlet åbningstid på 20 timer om ugen. Det gør det svært at tiltrække pædagoger og dermed løfte de socialpædagogiske opgaver," tilføjer Pauline Ansel-Henry.

Et fritidstilbud tilbage
Mariagerfjord Kommune er en af de kommuner, der har nedlagt fritidsklubber. For to år siden blev fire klubber nedlagt. I dag har kommunen kun ét fritidstilbud - en SFO 2 - for børn i 4.-6. klasse. Den ligger i tilknytning til Hobro Søndre Skole i og er et tilbud, der fulgte med i kommunesammenlægningen fra daværende Hobro Kommune.
Flemming Rasmussen, skolekonsulent i Mariagerfjord Kommune, forklarer hvorfor:
"De andre har åbenbart ikke behov for det. I hvert fald faldt børnetallet så meget i klubberne, at der kun gik nogle få børn, så det blev for træls for børnene og for dyrt for kommunen. Derfor blev de nedlagt."
Han håber, at børnenes fritidsbehov bliver dækket af kommunens mange sports- og fritidsforeninger.

Fritidstilbud på skolen
I Sorø Kommune har politikerne netop truffet principbeslutning om at konvertere kommunens fire fritidsklubber for børn i 4.-6./7. klasse til SFO 2 i løbet af næste år. Strukturen på de nye SFO 2'er er endnu ikke på plads, ej heller forældrebetalingen, men i modsætning til forældrebetalingen i fritidsklubber er det muligt at opkræve 100 procent forældrebetaling i SFO 2. Børne- og skolechef Per Timm Jensens skal skitsere et forslag til, hvordan SFO 2'erne skal placeres, organiseres og finansieres, og som politikerne skal godkende.
"De nye SFO 2'er skal ligge på skolerne, så børnene ikke skal transportere sig et andet sted hen midt på dagen. Det giver forældrene en stor tryghed at vide, at de ikke bevæger sig ud i trafikken for at komme i fritidstilbud," siger Per Timm Jensen.
Han mener ikke, der ligger besparelser i det nuværende forslag.
"Lønsummen bliver den samme, men det er soleklart, at der samlet vil kunne spares på lederlønninger. Den opnåede besparelse på lederlønninger kan så omsættes til pædagogtimer," siger Per Timm Jensen.

SFO 2 for at fastholde
Greve Kommune vil fastholde fritidsklubber som tilbud til større børn. Kommunen etablerede dog for et års tid siden en SFO 2 i tilknytning til skolen i Hundige i kommunens nordlige ende, hvor tosprogede børn udgør over 60 procent af eleverne.
Kommunen etablerede SFO 2 på skolen for at fastholde børn i 4. klasse i et fritidstilbud, fordi det viste sig, at de ikke meldte sig ind i klubben, der ligger 11/2 km fra skolen. Med SFO 2 tilbudet har kommunen formået at få flere til at gå i fritidstilbud, men det er for tidligt at måle ordningens succes, mener Greves skolechef, Nils Nørbo.
"Det er kulturelt betinget, at især de tosprogede 4. klassebørnene ikke går i klub. Det skyldes blandt andet, at klubben ligger lidt uden for området. For nogle kan det måske være grænseoverskridende at skulle bevæge sig uden for området. Men det er i øvrigt ikke SFO 2, der er det tydeligste eksempel på, at vi har forlænget skoledagen," påpeger skolechefen.

Profilskoler i Greve
Reelt har Greve Kommune etableret en enkelt heldagsskole for tosprogede og socialt udsatte børn. Skolen har fået ekstra ressourcer til at udvide skoledagen og har samtidig lavet en idræts- og sundhedsprofil, der skal gøre skoledagen mere interessant, tryg og som forhåbentligt også giver et større fagligt udbytte for de tosprogede elever. Skoledagen indledes i øvrigt med et morgenmodul, der indebærer morgenmad og bevægelse i idrætshallen.
"De ældste børn går i skole til kl. 16. De yngste går i SFO og SFO 2 afhængigt af barnets alder, men der er et tæt samarbejde mellem skole og fritidstilbud, så det reelt er svært at se forskel på, hvornår det er skole, og hvornår det er fritid," siger Niels Nørbo.

Det viser undersøgelsen
• 45 kommuner har deltaget i undersøgelsen.
• 23 kommuner (51 %) af svarkommunerne har etableret SFO 2 som fritidstilbud under folkeskoleloven.
• 10 kommuner (22 %) har ændret fritidsklubber til SFO 2 indenfor de senere år.
• Fire kommuner (10 %) har planer om at ændre fritidsklubber til SFO 2.
• 43 kommuner (90 %) af 48 svarkommuner, der svarede på dette spørgsmål, har fritidsklubber.
• I 13 kommuner (30 %) er fritidsklubben underlagt skolens leder.
• 3 kommuner (7 %) har kun fritidshjem
• 7 kommuner (14 %) har både fritidshjem og SFO.