Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 02
OK 2008: Tillidsfolk vandt første spil
Delforlig gør blandt andet TR-jobbet til et lønnet arbejde. Forhandlingsøvelsen har givet OK 2008 en sen, besværlig, men også opløftende start.
Af: Ivan Enoksen
Emnekredsen var valgt ud fra et ønske om at give overenskomstforhandlingerne en gelinde og tillidsskabende start. Helt sådan artede tingene sig nu ikke. Forhandlingen, der på forhånd var tænkt som en dans på roser, blev i realiteternes verden til en ni timer lang sejtrækker.

Mørket havde forlængst sænket sig over København, da hovedforhandlerne Anders Bondo Christensen fra Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) og Mads Lebech fra Kommunernes Landsforening (KL) fredag den 11. januar ved 22-tiden med deres navnetræk beseglede det første delforlig ved OK2008.
Et delforlig, hvis betydeligste landvinding - set fra lønmodtagersiden - er, at tillidsrepræsentanter i den kommunale verden for fremtiden er garanteret vederlag for deres indsats.

Det nye er, at kommunerne med delforliget erklærer sig enig i, at enhver, der er valgt til det, er tillidsrepræsentant af gavn, og at der med hvervet derfor altid følger et funktionslønstillæg. Fastlæggelse af tillæggets størrelse beror på en lokalaftale. Med forliget er også aftalt en forlængelse af tillidsrepræsentanternes individuelle opsigelsesvarsel og en tydeliggørelse af retten til at vælge fællestillidsrepræsentanter.

Vilje. Forbundsformand Henning Pedersen, der som medlem af KTO's forhandlingsudvalg deltog i forhandlingerne, erklærer sig moderat tilfreds med det samlede resultat, men er en kende foruroliget over, at det skulle være så svært at nå et forlig på et forholdsvis ukontroversielt område.
"Det tyder på, at de fortsatte forhandlinger bliver særdeles vanskelige, men det er godt, at det trods alt lykkedes at blive enige. Det viser, at der er en vilje på begge sider til at opnå resultater, og det har ikke mindst betydning under indtryk af den voldsomme fokusering - særligt i medierne - på en mulig storkonflikt og et politisk indgreb. Jo mere vi kan aftale undervejs i forhandlingsforløbet, jo større indflydelse har vi på indholdet - også hvis det skulle ende med en konflikt," siger Henning Pedersen.
Eller, kan det tilføjes, hvis det kommer dertil, at forligsmanden skal udforme et mæglingsforslag. I så fald vil der blive skelet til, hvad parterne allerede er enedes om.

Bureaukrati. En medvirkende årsag til, at fredagens forhandling blev både besværlig og langstrakt var et krav fra arbejdsgiversiden om, at de ansatte 12 måneder før ferieårets start, altså den 1. maj året før, skal varsle, hvis de ønsker den sjette ferieuge udbetalt i kontanter.
Arbejdsgivernes argument var, at det ville lette deres plan- og budgetlægning. KTO, som fandt kravet både bureaukratisk og ufordelagtigt for de ansatte, kæmpede længe imod, og opnåede da også, inden man parterne fandt en forståelse, at sikre, at varslet blev på seks og ikke 12 måneder. Hvis manglende afholdelse af den sjette ferieuge kan tilskrives arbejdsgiveren, skal der ske kontant afregning, mens den i alle andre tilfælde overføres til næste ferieår.

Næste KTO-forhandling er 25. januar, hvor temaerne er seniorordninger, kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager.
Dagen forinden - den 24. januar - holder BUPL's hovedbestyrelse ekstraordinær rådslagning.


Delforlig nummer 1
• Funktionsløn til alle TR.
• Hver enkelt TR's opsigelsesvarsel forlænges med tre måneder.
• Regulering og forhøjelse af arbejdsgivernes bidrag til blandt andet uddannelse af TR.
• Ret til valg af fællestillids-
repræsentanter
• Små medlemsgrupper - tilsammen over fem medarbejdere - kan også vælge TR.
• Den ansatte skal senest seks måneder før ferieårets start meddele, hvis 6. ferieuge ønskes udbetalt kontant.

Læs mere på www.bupl.dk/ok08, www.kto.dk og www.kl.dk


Vidste du at
• Hver tredje person i arbejde i Danmark er offentlig ansat.
• To ud af tre af de offentlige ansatte arbejder i en af landets 98 kommuner.
• De fem største kommunale ansættelsesområder er med antal beskæftigede og lønsum i parentes: SOSU (100.008/22,8 mia. kr.), lærere (77,183/26,7 mia. kr.), pædagoger i daginstitutioner (63.693/17,9 mia. kr.), pædagogmedhjælpere (52,611/6,3 mia. kr.) og kontor- og edb-personale (49,717/12,1 mia. kr.)
• 541.801. Det er det antal kommunalt ansatte, der forhandles overenskomster og aftaler for ved OK 08
• 200 overenskomster og aftaler skal fornys.
• Lokalt aftalt løn udgør 6,2 procent af den samlede løn.


Uorganiserede strømmer til BUPL
Hvis man skal tage varsel efter reaktionerne hos de uorganiserede eller halvvejs organiserede pædagoger, det vil sige dem, der kun er medlem af arbejdsløshedskassen, så ender overenskomstforhandlingerne denne gang i en konflikt.

Ved fristens udløb 1. januar havde et stort, men endnu ikke opgjort antal pædagoger og klubfolk, som forinden ikke var medlemmer, meldt sig ind og dermed sikret sig ret til strejkeunderstøttelse fra BUPL i tilfælde af konflikt. Antallet af ny- eller genindmeldte er væsentligt større, end det var forud for overenskomstfornyelsen i 2005. Dengang blev der heller ikke talt nær så meget om konflikt, som der gør denne gang.
Normalt oplever BUPL et fald i medlemstallet i årets sidste kvartal. I januar 2007 var der således 500 medlemmer færre end i oktober 2006. Januar i år er medlemstallet på samme niveau som i oktober 2007, og så er BUPL's medlemsafdeling endda ikke færdige med at registrere de nytilkomne.