Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 38
Pædagoger er kun halvt hos børne - Mange nye tidsrøvere
BUPL Nordjylland kalder undersøgelsen af aalborgensiske pædagogers tidsforbrug et uvidenskabeligt billede på de mange nye krav, der bliver stillet til pædagogerne, uden at de får mere tid til at løse dem. Det går ud over børnene, fordi det øgede arbejdspres ikke har udløst bedre normeringer
Af: Vibeke Bye Jensen
Pædagoger bruger kun halvdelen af tiden hos børnene. Det viser en undersøgelse, som BUPL Nordjylland har
foretaget i Aalborg Kommunes daginstitutioner. Pædagogerne bruger i gennemsnit 18 timer og 45 minutter om ugen på "andet arbejde", for at leve op til kommunens krav om budgetstyring, virksomhedsplaner, forebyggende
arbejde og om samarbejde med skolen og andre faggrupper. Og til forældrenes forventninger om synlighed, samarbejde og hjælp til opdragelsen. Børn&Unge har besøgt et par af de
aalborgensiske institutioner og fremlægger tallene, som dokumenterer det, mange pædagoger længe har vidst:
De har ikke tid nok til det væsentlige, nemlig at være sammen med børnene

Pædagoger er ikke nok sammen med børnene, fordi de bruger tiden til at drikke kaffe, holde pauser og gå til et hav af møder med hinanden. Sådan har fordommene været i årevis. Men nu viser en undersøgelse fra BUPL Nordjylland, at det slet ikke er tilfældet. Godt nok bruger pædagogerne kun lidt under halvdelen af deres arbejdstid sammen med børnene, men resten af tiden halser de afsted for at klare de mange nye krav fra kommunen. Og forventninger fra tidens mere krævende forældre, der vil have hjælp med opdragelsen, have kvalitet og synlighed i pædagogikken, og som vil kende mål, visioner og planer for det videre arbejde.
BUPL Nordjyllands undersøgelse af, hvad pædagoger bruger tiden til i Aalborg Kommunes børnehaver, viser, at pædagogerne bruger 18 timer og 45 minutter på forældrekontakt og forældresamarbejde, samarbejde med andre institutioner og skolen, på at dokumentere deres arbejde, på administration, lønsumsstyring, Ny Løn, studerende, perspektivplaner (det hedder virksomhedsplanerne i Aalborg), på indberetninger af børn, der skal have ekstra støtte og på samarbejde med psykologer og talepædagoger.
Nogle af arbejdsopgaverne fra kommunens forvaltning og politikere er nye, og nogle har altid været der. Atter andre kommer af forældrenes ændrede syn på pædagogerne, som dem der tager sig af opdragelsen. Og nogle er opstået af pædagogernes egne ønsker om at levere kvalitet. Tilsammen giver det mere arbejde væk fra børnene.
Samtidig med at opgaverne er blevet flere, er timerne til at klare dem blevet færre. Siden 1986 er arbejdstiden faldet, der er kommet flere børn ind i institutionerne og pædagogerne har fået mere ferie. Altsammen uden at der er blevet ansat flere pædagoger. I mange kommuner er der direkte blevet skåret i normeringerne i stedet.

Nødvendige tidsrøvere. Tonny Andersen, faglig sekretær i BUPL Nordjylland, mener, at undersøgelsen viser et ganske vist uvidenskabeligt, men alligevel dækkende billede af, hvordan daginstitutionerne i dag fungerer. Og han havde håbet, at Aalborg Kommune havde grebet chancen, nu hvor børnetallet er faldende, til at give pædagogerne bedre muligheder for at være mere sammen med børnene.
»Men det er desværre ikke de toner, vi hører fra Aalborg Kommune. Og heller ikke fra andre kommuner, hvor pædagogernes arbejdsforhold er de samme. Der er jo ingen tvivl om, at opgaverne er nødvendige og vigtige at få løst, men tiden til at få det gjort, går altså fra børnene,« siger han.
Lise Steen, der er ansat i BUPL, har udført undersøgelsen. Hun synes, at det er chokerende, at pædagogerne bruger halvdelen af tiden til andet end at være sammen med børnene.
»Men det viser jo bare, at der er lagt mange opgaver på pædagogernes skuldre, langt flere end de har mulighed for at klare med den tid, de har til rådighed. Hvis vi for eksempel ser på lærerne, er der jo ingen, der mener, at de skal undervise børnene samtidig med, at de snakker med forældre, forbereder sig og har møder med samarbejdspartnere. Men mange politikere må jo mene, at pædagoger sagtens kan klare deres administrative og praktiske opgaver med et barn i hånden,« siger hun.
Undersøgelsens resultater er fremkommet ved at spørge ledere og pædagoger i Aalborgs institutioner, hvor lang tid de skønner, at de bruger på de forskellige opgaver. BUPL har modtaget og bearbejdet besvarelser på 200 spørgeskemaer, hvilket dækker 43 procent af alle kommunens institutioner. Som supplement har Lise Steen interviewet fire børnehavepædagoger fra hver af de store distrikter i Aalborg samt én fra en vuggestue og én fra en 0-6 års institution.

Sådan bruges tiden
* Pædagoger bruger i gennemsnit 18 timer og 45 minutter om ugen på opgaver, der ikke direkte involverer børn. Det giver pædagogen 18 timer og 15 minutter om ugen, hvor hun kan koncentrere sig om samvær, omsorg, opdragelse og udvikling af børnene.
* I år 2002 bruger ledere i gennemsnit 27 timer og 45 minutter om ugen på ledelse, mens der i 1995 blev brugt 18 timer og 45 minutter på ledelsesopgaver. Det betyder, at ni timer er forsvundet fra tiden med børnene.
Mange steder er lederen helt taget ud af børnenormeringen, men virkeligheden er, at hun ofte må være i børnegrupperne for at få dagen til at hænge sammen. 84 procent af lederne er i gennemsnit 11 timer om ugen "på stuen", mens 16 procent er der under 5 timer.
* Pædagogerne oplever, at omfanget af forældresamarbejdet er steget, og at karakteren af kontakten med forældrene har ændret sig. Forældrene betragter pædagogerne som eksperter og forventer, at de kan få råd og vejledning om opdragelsen, og de bruger mere tid i institutionen.
53 procent af pædagogerne bruger 5 timer og 5 minutter om ugen på forældresamarbejdet. 31 procent bruger under 3 timer om ugen, og 16 procent bruger over 9 timer om ugen på forældrene.
* Virksomhedsplanen - eller perspektivplanen, som det hedder i Aalborg - bruger 50 procent af pædagogerne under 15 minutter på om ugen, mens den anden halvdel bruger 32 minutter.
* Pædagogerne oplever, at der er et stigende antal børn med behov for ekstra støtte eller en særlig indsats. Det har dels givet flere samarbejdspartnere og dels givet et udvidet samarbejde med andre faggrupper. Den enkelte pædagog bruger lige under 3 timer om ugen på at samarbejde med andre pædagoger eller andre faggrupper om børnene.
* Det øgede krav om kvalitet i det pædagogiske arbejde betyder, at pædagogerne i højere grad må sørge for at holde deres viden ajour og udvikle deres evner til at synliggøre arbejdet. Det betyder, at de bruger mere tid på at læse faglitteratur og få efter- og videreuddannelse.
81 procent af pædagogerne bruger i gennemsnit 57 minutter om ugen på egen uddannelse, 19 procent bruger 15 minutter om ugen og 1 procent bruger 2 1/2 time på at dygtiggøre sig.
* Pædagoger bruger også tid på at introducere nye medarbejdere til arbejdet. 76 procent bruger 48 minutter om ugen til dette arbejde, mens 23 procent bruger under 15 minutter og kun 1 procent bruger over 2 timer om ugen.
* I forbindelse med en ændring af bekendtgørelsen om uddannelse af pædagoger i 1998 er leder og praktikvejleder blevet pålagt flere opgaver i forbindelse med de studerende. De skal i et samarbejde med seminariet målformulere, midtvejsevaluere og bedømme den studerende. Selv om de fleste pædagoger synes, at det er inspirerende at have studerende, belaster det institutionen ressourcemæssigt. 51 procent af pædagogerne bruger 2 timer og 5 minutter om ugen på samarbejde med seminarium og studerende, 47 procent bruger under 1 time og 1 procent bruger over 4 timer om ugen.
* For at udvikle og tilrettelægge det pædagogiske arbejde bliver der holdt personalemøder og stuemøder, nogle får supervision, og der bliver holdt medarbejdersamtaler. En del af møderne holdes uden for arbejdstid, men skal afspadseres.
68 procent bruger i gennemsnit 2 1/2 time om ugen på mødevirksomhed, 31 procent bruger 1 1/2 time og 1 procent bruger 5 timer.
* Det praktiske arbejde som administration, oprydning, rengøring og indkøb kan i nogen udstrækning gøres sammen med børnene, men det betyder alligevel, at pædagogen ikke er fuldt og helt koncentreret om børnene. 62 procent bruger i gennemsnit 4 timer om ugen på praktisk arbejde, 22 procent bruger under 1 time og 16 procent bruger over 8 timer.
* Pædagoger har fået flere feriedage og omsorgsdage. Det har belastet timeforbruget med 4 timer om ugen i gennemsnit pr. institution. En reduktion af timetallet, som der ikke er givet personalekompensation for. Pædagogers 5 ugers ferie og sygefravær er der ikke taget højde for i undersøgelsen.