Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 09
Pædagoger i skolen: 10 millioner til forsøg i skolen
Mere støtte og omsorg til børn med særlige behov. Det skulle gerne blive resultatet af et forsøg med undervisningsassistenter i skolen. Pædagoger vil være gode til det arbejde, mener BUPL.
Af: Steffen Hagemann
Undervisningsministeriet sætter nu 10 millioner kroner af til forsøg med undervisningsassistenter i folkeskolen. Men skal man nå at være en del af forsøget, er det om at være hurtigt ude. Ansøgningsfristen for at være med i forsøget er i første omgang den 17. april 2009. Når man ikke det, skal man vente helt til december for at komme i betragtning. Her bliver den anden og sidste ansøgningsrunde vurderet.
Undervisningsassistenterne skal give omsorg til børn med særlige behov og støtte til børn, der har svært ved at koncentrere sig og følge med i undervisningen.
Forsøget er formuleret på en sådan måde, at mange forskellige faggrupper kan udfylde rollen som undervisningsassistent. Lærerstuderende, pædagogstuderende, pædagogmedhjælpere, pædagoger, håndværkere, pensionister og uuddannede kan indgå, skriver Skolestyrelsen på sin hjemmeside.
Ifølge Stig G. Lund, specialkonsulent i BUPL, ligger det lige for, at det bliver pædagogerne, der får muligheden for at udvikle rollen som undervisningsassistent.
"Hvis opgaven skal løses på den bedst kvalificerede måde, må det være pædagogen med sin viden, uddannelse og profession, der vil give det bedste udbytte," påpeger han.
BUPL og Danmarks Lærerforening er blevet enige om at opfordre til, at de to fagforeninger lokalt indgår et partnerskab om undervisningsassistenter, så man er med til at søge om midler til forsøgene, samarbejder om iværksættelsen og følger en fælles ansættelsesprocedure.
"Gå sammen med den lokale lærerkreds og fortæl kommunen, at her er to faggrupper, der har et bud på, hvordan man bruger undervisningsassistenter. Så sikrer vi den højeste kvalitet," siger Stig G. Lund og understreger, at hvis ikke pædagoger og lærere byder ind på jobbene, skal andre faggrupper nok gøre det.
De to fagforbund anbefaler også, at det i forbindelse med ansøgningerne afdækkes, hvad formålet med undervisningsassistenten er, samt hvilken funktion og opgaver assistenten skal have.
Det er kommunerne, der skal ansøge om midlerne, både på et helt skolevæsens og på enkelte skolers vegne. Forsøget kræver medfinansiering, så kommunen skal være villig til selv at betale lige så meget, som de søger fra i puljen. De første kommuner får i maj 2009 besked om, hvorvidt de er udvalgt.
Kommuner, der søger i december, får først svar i marts 2010. p
Læs mere på www.skolestyrelsen.dk
Det kan skolepædagogen
BUPL og Danmarks Lærerforening er enige om, hvilke opgaver lærerstuderende, pædagoger og praktiske medhjælpere kan påtage sig i jobbet som undervisningsassistenter.
For skolepædagoger gælder:

Skolepædagogen samarbejder med læreren om at understøtte børnenes udvikling. Skolepædagogen deltager i samarbejdet om undervisningen, hvor de pædagogfaglige resurser kan styrke den konkrete opgaveløsning. Det omfatter blandt andet:
• at bistå med undervisningen i børnehaveklassen/den samordnede indskoling
• at yde omsorg for sårbare børn
• at støtte elever til at følge undervisningen
• at iagttage det enkelte barns ressourcer og potentialer - og støtte dets mulighed for at profitere af undervisningen
• at støtte børns udvikling af børns sprog og begrebsdannelse og motoriske og kropslige udvikling
• at observere børnenes indbyrdes interaktion
• at indgå i faglig dialog med lærerne om løsninger og handlemuligheder
• at tilbyde lektiehjælp, hvor dette ikke forudsætter fagdidaktisk indsigt
• at varetage pædagogiske opgaver i forbindelse med eleverne umiddelbart før og efter skoletid samt i frikvarterer og mellemtimer
• at medvirke ved tilrettelæggelse og afvikling af fælles arrangementer for eleverne

Kilde: DLF og BUPL's fælles beskrivelse af stillingskategorien "Undervisningsassistenter i folkeskolen".