Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 23
PBU topper
Pædagogernes pensionskasse er blevet bedre til at tjene penge.
I 2001 - et virkeligt rædselsår for pensionssparerne generelt - opnåede PBU et af branchens højeste afkast. Billig administration bidrager stort til den forbedrede status
Af: Ivan Enoksen
Støt og roligt er Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) ved at overvinde følgerne af tidligere tiders fejlslagne dispositioner. Forvaltningen af de betroede midler kaster mere af sig, udgifterne til administration falder, konsolideringen forbedres, og det gør mulighederne for at tjene endnu flere penge dermed også.
PBU's akilleshæl - en for svag konsolidering - har i en årrække dikteret stor forsigtighed, når pensionsmidlerne skulle anbringes. De er hovedsageligt blevet sat i obligationer. Her er afkastet sikkert, men også relativt beskedent. Med den forbedrede konsolidering er der skabt rum for en mere offensiv investeringspolitik.
»Det var da skønt, at vi kom ud af rædselsåret 2001 med et positivt afkast, men det virkelig store var, at vi samtidig bevægede os mod en mere hensigtsmæssig sammensætning af vores investeringsportefølje,« siger PBU-direktør Leif Brask Rasmussen. Han henviser til, at pensionskassen fik mere tilbage fra sine investeringer end de stort set alle andre i branchen, samtidig med at aktiebeholdningen gik op fra 8 til 15 procent af den samlede portefølje.
Andelen er i løbet af de første fem måneder af 2002 blevet udvidet yderligere. Det typiske for branchen var indtil for et år siden, at aktierne fyldte 40-60 procent af porteføljen. Siden er den faldet noget.

Billig i drift. Som investeringsobjekt betragtet er aktier interessante, fordi de kan producere flotte afkast, men det kræver gode økonomiske muskler at begive sig ind på aktiemarkedet, for det kan pludselig gå den gale vej. Og det gjorde det i 2001, da et i forvejen trægt aktiemarked gik helt i sort som følge af terrorangrebet på World Trade Center.
En lang række, hvis ikke flertallet af pensionskasser og pensionsforsikringsselskaber kom således ud af 2001 med negativt afkast. Pensionsopsparernes indeståender blev simpelthen mindre værd. Så galt gik det ikke medlemmerne af PBU. Kassen fik, ikke mindst på grund af den store obligationsbeholdning, sine investeringer forrentet med 3,9 procent, hvilket blandt de indtil nu offentliggjorte 2001-regnskaber er branchens tredje bedste resultat.
På plussiden tæller også, at PBU er meget billigere i drift, end da man havde Kommunernes Pensionsforsikring (KP) til at passe butikken for sig. Den årlige omkostning til administration er per medlem faldet fra 831 til 569 kroner, efter at PBU har etableret eget sekretariat og har fået eksterne operatører til at tage sig af ejendomsadministrationen, medlemsarbejdet og formueplejen.
Det i forhold til andre pensionskasser rimeligt gode afkast gjorde, sammen med besparelsen på administrationen, at PBU i 2001 fik forbedret sin konsolidering fra 7 til 8,1 procent. Den stiger til 10,5 procent, når PBU overgår til et nyt sæt regnskabsregler, som baserer sig på markedsværdier. Konsolideringen er udtryk for den "frie" kapital, en pensionskasse råder over. Med fri kapital menes midler, som ikke allerede er lovet til medlemmerne i form af pensionsløfter, og som heller ikke er lovpligtig egenkapital.

Godt på vej. På generalforsamlingen tirsdag i sidste uge tillod forbundsformand Bente Sorgenfrey, der er næstformand for PBU, sig da også at udtrykke en vis forsigtig optimisme på PBU's vegne.
»PBU har i dag et sundere og stærkere fundament. Dog vil jeg understrege, at selv om situationen de seneste år har forbedret sig væsentligt, så bør fundamentet stadig udbygges. Med de opnåede resultater har vi dog fået en basis, som giver grundlag for, at vi kan udvikle en konkurrencedygtig og moderne pensionsordning,« fastslog Bente Sorgenfrey, som konkretiserede disse fire målsætninger for det videre arbejde:
Et afkast på niveau med branchens, en omkostningsbevidst og effektiv administration, enkelhed og kollektivitet i pensionsordningerne samt åben dialog og en høj grad af medlemsindflydelse på kassens styrelse.

Ny formand indsat
PBU har fået ny formand. I stedet for Johs. Poulsen, tidligere SF'er og nuværende radikalt kommunalbestyrelsesmedlem i Herning, har Kommunernes Landsforening indsat Ole Albæk, som er 1. viceborgmester i Hirtshals Kommune i Nordjylland.
Og jo, ordet "indsat" er det rette. Magtdelingen i PBU er nemlig den, at arbejdsgiverne har formandsposten og selv afgør, hvem de vil have siddende på den. Sådan har det været siden PBU's etablering i 1976, og sådan er det i allerfleste pensionskasser af PBU's slags.
Om det i al fremtid bliver ved med at være på den måde, er dog et åbent spørgsmål. Tendensen synes nemlig at gå mod pensionskasse-bestyrelser med flere direkte valgte medlemmer. PBU satte i 1997 antallet af dem op fra én til tre, og på generalforsamlingen i sidste uge blev der argumenteret for, at den nugældende magtdeling skal ændres til fordel for medlemmerne og til ugunst for arbejdsgiverne.
Manden bag synspunktet, Thorstein Grubb, delegeret fra Vestsjællands Amt, blev nyvalgt til bestyrelsen. Kirsten Abildgaard og Ole Steen Larsen, delegerede fra henholdsvis Afd. 6 og Viborg Amt, blev genvalgt - og sidstnævnte blev efter generalforsamlingen udpeget til den nyoprettede post som 2. næstformand.
De af KL udpegede medlemmer af bestyrelsen er Ole Albæk og Majken Nevermann, byrådsmedlem i Nykøbing-Rørvig Kommune.
BUPL-repræsentanter i bestyrelsen er forbundsformand Bente Sorgenfrey (1. næstformand) og forretningsudvalgsmedlem Lars Udengaard. Claus Teilgaard, som er udpeget af Landsforeningen for Socialpædagoger, sidder som observatør i bestyrelsen.

Fakta om PBU
Status per 31. december 2001.
Medlemmer: 72.630, hvoraf 2240 er pensionister.
Aktiver: 16,5 milliarder kroner mod 14,9 milliarder i år 2000
Aktivernes sammensætning: Danske obligationer 44 procent, udenlandske obligationer 10 procent, indeksobligationer 20 procent, aktier 15 procent, ejendomme 9 procent og øvrige aktiver 2 procent
Afkast i procent: 3,9