Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 30
Slut med dobbeltløn til eks-politikere i BUPL
TR-løngruppe lægger op til forringelser af valgte lønnede tillidsfolks vilkår, når de forlader BUPL. Forslaget skal diskuteres med medlemmerne inden endelig beslutning på kongressen i november
Af: Ivan Enoksen
Politikerne i BUPL skal have forhold, som i højere grad end i dag minder om dem, pædagoger lever under ude i praksis. Derfor skal de nuværende regler laves om. Blandt andet skal der ske en ændringer af vilkårene ved fratræden. Retten til fratrædelsesgodtgørelse skal bortfalde, hvis politikeren bliver ansat i BUPL/BUPL-A eller bliver valgt til en lønnet post hos en af BUPL's samarbejdspartnere i fagbevægelsen. Optjening af fratrædelsesgodtgørelse skal følge funktionærlovens bestemmelser, udbetales månedsvis i stedet for som et engangsbeløb og der skal ske modregning krone for krone, hvis den fratrådte har anden indtægt i den periode, fratrædelsesgodtgørelsen dækker.
Kort sagt: Et udspil, som i påkommende tilfælde vil stille valgte lønnede tillidsfolk i BUPL ringere end i dag.
De ansvarlige for udspillet afviser, at det er udtryk for populisme eller knæfald for en kritisk presse.
Længe før sagen om gyldne chef-håndtryk i forbundshuset og Bente Sorgenfreys afgang til hovedorganisationen FTF med 335.000 kroner i lommen eksploderede i et generalangreb på BUPL for usømmelig omgang med medlemmernes penge havde man gjort sig sine tanker. Det, BUPL's krise i de mørke vintermåneder i årets begyndelse førte med sig, var, at en ekstraordinær kongres pegede på, hvad det var for vilkår, der specielt skulle ses på. Opgaven fik retning.

Medlem, ej lønnet. Om bordet sidder fire medlemmer af TR-løngruppen i BUPL. Alle er praktisk arbejdende pædagoger, ingen af dem er på lønningslisten hos BUPL. Til gengæld har de deltaget i fagligt arbejde så længe, at de kender BUPL-organisationen til bunds - og dermed også de politikere, de er en slags arbejdsgivere for.
Henrik Wilken Pedersen er leder af en såkaldt DUS-ordning i Aalborg og var indtil for syv år siden medlem af hovedbestyrelsen. Jens Evald Jørgensen, leder af en 0-6 års institution i Brøndby, er også forhenværende hovedbestyrelsesmedlem. Det samme gælder Ole Haugaard, der er souschef i en SFO i Odense. Den eneste af de fire, som endnu sidder i hovedbestyrelsen, er Per Wøssner. Han arbejder som SFO-leder i Augustenborg og i øvrigt næstformand for BUPL Sønderjylland.
Deres aktuelle opgave er, sammen med Kitte Adler-Nissen fra forretningsudvalget, at komme med et forslag til et nyt regelsæt for valgte, lønnede tillidsfolk, som kan samle bred tilslutning på BUPL-kongressen i november. Et forslag, som på den ene side skal tage hensyn til kritikken af først og fremmest vilkårene ved fratræden, men som på den anden side også skal sikre, at BUPL fortsat kan rekruttere og fastholde en stab af engagerede og dygtige tillidsfolk. Hensyn skal også tages til, at der er forskel på opgaven og ansvaret, om man er pædagog eller valgt til at varetage interesserne for 57.000 medlemmer af BUPL.
"Man skal kun én gang have været med i en arbejdskonflikt og set de faglige sekretærer i sving, så ved man det," siger Ole Haugaard.

Politisk nødvendighed. Hvis det er sådan, at de faktiske forhold for tillidsvalgte og pædagoger ikke er sammenlignelige, hvorfor så regler, der efterstræber ens vilkår?
"Jeg mener ikke, at vi har oplevet eksempler på decideret misbrug, men der er nogle uhensigtmæssigheder i det eksisterende regelsæt, og de vedrører især vilkårene, når en lønnet tillidsrepræsentant af den ene eller anden grund holder op. Det er den ene grund. Den anden handler om forståelse og accept. Regelsættet skal være gennemskueligt, enkelt og i videst mulig udstrækning referere til forhold, medlemmerne selv kender til og kan identificere sig med," siger Henrik Wilken Pedersen.
"Ændringerne er en politisk nødvendighed," siger Ole Haugaard.
"Der er i medlemsskaren ingen forståelse for, at en politiker, der overgår til at blive ansat på samme arbejdsplads, kan hæve fratrædelsesgodtgørelse," siger Per Wøssner.
"Man mener, at de valgte lønnede skal have gode forhold, men der reageres, når man synes, at nogen rager til sig. Og det synes man, at nogen gør, når der hæves dobbelt løn," siger Jens Evald Jørgensen.

Forståelige forringelser. De fire medlemmer af TR-løngruppen er godt klar over, at det, de lægger op til, er ømtåleligt, fordi det indebærer forringelse af bestående forhold, noget fagbevægelsen i andre sammenhænge vender sig mod. Alligevel tror de på, at der er forståelse for nødvendigheden af de foreslåede stramninger.
"Man går ikke ind i fagpolitik for pengenes skyld. Det er politisk holdning og lysten til indflydelse, som driver værket. Så nej, jeg tror ikke, at det bliver sværere at rekruttere," siger Per Wøssner.
"Også de lønnede tillidsfolk vil blive glade for, at der bliver skabt rene linjer," siger Jens Evald Jørgensen.
"En af begrundelserne for at give relativt store fratrædelsesgodtgørelse har været, at det er svært at gå ud og finde andet arbejde efter en karriere, hvor man som tillidsmand har konfronteret arbejdsgiverne. Sådan synes jeg ikke, det er mere. Tværtimod er mange tidligere BUPL-politikere blevet ansat i lederstillinger eller har fået overordnede stillinger i de kommunale forvaltninger og andre interesseorganisationer," siger Henrik Wilken Pedersen.
Ole Haugaard er kun til dels enig.
"Der er stadigvæk kommuner, hvor det er ekstremt svært at blive ansat, hvis man har en fortid som fagforeningsmand."

Pli og selvjustits. 92 personer i forbundet og BUPL's 22 fagforeninger er på nuværende tidspunkt omfattet af regelsættet for valgte, lønnede tillidsfolk. Et spørgsmål, som TR-løngruppen ikke har taget stilling til, er, om de pågældende skal over på det nye eller kan blive på det gamle regelsæt som en personlig ordning.
Dette det formentligt mest ømtålelige spørgsmål i hele revisionsarbejdet tager TR-løngruppen stilling til, efter at generalforsamlingerne har udtalt deres mening.
Retstilstanden er klar. Kongressen er højeste myndighed og kan, hvis den vil, beslutte et clean cut, det vil sige dekretere, at alle - nuværende såvel som fremtidige politikere - henhører under det nye regelsæt.
Sagen har stor bevågenhed rundt om i BUPL-organisationen. For de ældste i gårde handler det om et tab på flere hundrede tusinde kroner, hvis de må vinke farvel til deres nuværende fratrædelsesordning. Lobbyarbejde er dog ikke forekommet.
"Selvfølgelig er interessen stor, men jeg er ikke blevet passet op af nogen," siger Per Wøssner.
"Heller ikke jeg," siger Jens Evald Jørgensen.
"Der udvises pli og selvjustits, og det er der blevet, siden jeg kom i TR-løngruppen ved dens start i 1996. Man benytter sig af de officielle kanaler, hvis man har noget."
"Jeg er fra BUPL-fagforeningen med de fleste lønnede tillidsfolk og kommer jævnligt på fagforeningskontoret, men har aldrig været under pres for at fremme nogen personlige interesser," siger Henrik Wilken Pedersen.

Læs også indstikket med TR-lønudvalgets redegørelse.


Øv indfyldelse
Hvis du vil præge de vilkår, som skal gælde for valgte lønnede tillidsfolk i BUPL, er det nu, du skal holde dig til. I de kommende uger er der i enkelte af BUPL's fagforeninger medlemsmøder om sagen, mens alle uden undtagelse behandler den på deres nært forestående generalforsamling.
Til grund for diskussionerne vil ligge en redegørelse fra den såkaldte TR-løngruppe, som har til opgave at administrere regelsættet for valgte lønnede tillidsfolk i BUPL og tager intiativ til ændringer, når den finder, at der er brug for det.
TR-lønudvalgets redegørelse, som dels beskriver det nuværende regelsæt, dels kommer med bud på ændringer, er optrykt som indstik i nærværende udgave af Børn&Unge. Læs indstikket og tag det med dig, når du skal til medlemsmøde/generalforsamling.
På baggrund af tilkendegivelserne fra generalforsamlingerne udarbejder TR-løngruppen sit egent-lige forslag, som herefter sendes til behandling og beslutning på BUPL-kongressen i november.