Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 15 Børn&Unge som e-paper
Nu bliver Nadias sag anket
Erstatningsnævnet er frifundet for at have afvist offererstatning til pædagog Nadia Jørgensen, der blev slået og truet af en 10-årig dreng. BUPL anker til Landsretten.
Af: Trine Vinther Larsen
Pædagog Nadia Jørgensen er fortsat uarbejdsdygtig, efter at hun i 2012 blev sparket og truet med kniv af en 10-årig dreng på det behandlingshjem for anbragte børn, hvor hun dengang var ansat.
Da Nadia Jørgensen ikke politi­anmeldte drengen, har Erstatningsnævnet afvist at give hende­offererstatning. Efter afvisningen stævnede BUPL Erstatningsnævnet og stillede krav om erstatning, men byretten i Næstved har netop frifundet Erstatningsnævnet. Det ærgrer BUPL, der nu anker sagen.
»Vi havde selvfølgelig håbet på at vinde sagen, men vi er ikke overraskede over at tabe den, fordi Erstatningsnævnet lige inden havde vundet tre lignende byretssager. De er alle anket til Landsretten, og vi anker også Nadia Jørgensens sag,« siger advokat i BUPL Stephanie Rana.
Fælles for sagerne er, at de voldsramte lærere og pædagoger alle er ansat til at drage omsorg for den person, der har udøvet vold imod dem, og de har alle fået nej til erstatning på grund af manglende politianmeldelse og med grundlag i en nyere praksis.
Tidligere fik pædagogisk personale og ansatte i pleje- og omsorgssektoren automatisk dispensation fra offererstatningslovens krav om politianmeldelse på grund af pædagogiske hensyn til skadevolderen. Men en praksisændring fra 2014 har skærpet kravet om politianmeldelse inden 72 timer, også for pleje- og omsorgspersonale. Kravet om politianmeldelse kan stadig fraviges, men kun hvis der er dokumenterede ’konkrete, individuelle, pædagogiske og/eller behandlingsmæssige’ forhold, som taler for det. Generelle begrundelser a la ’skadevolder var under 15 år’ eller ’det er ikke kutyme hos os’ godtages ikke længere som grundlag for ikke at politianmelde vold fra et barn, en ung eller en sindslidende.

Håber på sejr. Nadia Jørgensen anmeldte ikke den 10-årige til politiet på grund af institutionens kutyme for ikke at politianmelde voldsepisoder. Den kutyme kan netop skyldes, at der for langt de fleste børn på bostedet er konkrete og individuelle forhold, som taler imod en politianmeldelse, argumenterer BUPL
»For drengen i Nadia Jørgensens sag gælder masser af konkrete og individuelle forhold. Han kan ikke klare de mindste strukturforandringer, han skal have vante voksne, og en politiafhøring ville være direkte skadelig for drengen,« siger Stephanie Rana. I byretten redegjorde både Nadia Jørgensen og bostedets forstander for alle de individuelle hensyn til drengen, men dem valgte dommeren at se bort fra: ’Den manglende politianmeldelse (…) var begrundet i institutionens kutyme (…) Forstanderens forklaring (…) kan ikke føre til en ændret vurdering,’ lyder det i dommen.
Praksisændringen om politianmeldelse har generelt skabt forvirring om, hvorvidt man bør politianmelde vold fra et barn. En vejledning fra Justitsministeriet vejleder nu pædagoger, der ønsker dispensation, til nøje at redegøre for de særlige og individuelle forhold, der taler imod en politianmeldelse.
BUPL mener, at Nadia Jørgensens sag lever op til både den tidligere og den nye praksis for, hvornår pædagoger kan få dispensation for politianmeldelse.
»Vi håber derfor på sejr i Landsretten,« siger Stephanie Rana.
Nadia Jørgensen har ikke ønsket at udtale sig, da hun er for udmattet af det lange sagsforløb.