Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 05
HB-MØDE
HB-MØDE
Af: Ivan Enoksen
Landevejens riddere
Kongressen bestemmer antallet. Hovedbestyrelsen sætter navne på.
Sådan er gangen i det, når BUPL sammensætter sit korps af rejsesekretærer. Traditionen blev også på anden måde holdt i hævd, da hovedbestyrelsen i sidste uge genvalgte de samme fem, som i efterhånden rigtig mange år har slidt de danske landeveje tynde i halen på vanskelige faglige sager.
Korpsets mest rutinerede kraft er Søren Winther, som er i gang med sin 25. sæson som rejsesekretær. Jan Løfstrøm har været med siden 1979. Lars Nielsen kom til midt i 80erne, mens Kjeld Christensen og Klaus Froberg, begge tidligere LDKere, fik plads på holdet i 1991, da BUPL og Landsforeningen Danske Klubfolk fusionerede.
Rejsesekretærerne vælges for to år ad gangen.

Klagenævn uden klager
Enten holder BUPLs sagsbehandling en meget høj standard, eller også er BUPLs medlemmer tålsomme mennesker. Kendsgerningen er i hvert fald, at det klagenævn, som er sat i verden for at behandle klager over dårlig sagsbehandling, ikke er i overhængende fare for at drukne i sager.
Nævnet har i perioden november 1998 - maj 2000 behandlet 11 klager, som næsten alle drejede sig om BUPLs ageren i afskedigelsessager. Seks blev af forskellige grunde henlagt, mens der blev truffet afgørelse i de resterende fem. Ikke nogen voldsom sagsmængde, når det tages i betragtning, at forbundet og fagforeningerne i løbet af de samme halvandet år tilsammen behandlede 1511 afskedigelsessager.
Trods det beskedne antal klagesager anbefaler klagenævnet i den redegørelse, som i sidste uge blev forelagt hovedbestyrelsen, at der især i de lokale fagforeninger sker en opstramning af de administrative procedurer i afskedigelsessager, ligesom det påpeges, at sagsbehandlingstiden i nogle tilfælde er for lang.
Klagenævnet er en uvildig instans. Formanden er en udefrakommende jurist, for tiden advokat Jytte Lindgaard, mens de øvrige medlemmer er BUPLere. For sidstnævnte gælder, at de hverken må være valgt som tillidsrepræsentant eller ansat i BUPL eller have familiemæssige, ægteskabelige eller lignende relationer til personer i "systemet".

Forskningsfond justerer støtteprofilen
Som tilfældet har været de seneste to år, vil BUPL og SLs fælles udviklings- og forskningsfond også de kommende to år koncentrere sine midler om at støtte projekter, der kan være med til "at konkretisere de mål, der er anført i Servicelovens og Folkeskolelovens formålsparagraffer, og som kan vise, hvilke konsekvenser det får for fagets udøvelse i fremtiden".
Selv om hovedoverskriften altså er den samme, forskydes fokus dog noget. Mens der i de forgange to år er blevet givet støtte til projekter, der tog udgangspunkt i barnets perspektiv, medbestemmelse og medansvar samt i pædagogens rolle i forhold til barnets læring og kompetenceudvikling, sættes støttekronerne nu ind på projekter, der "bidrager til at udvikle og synliggøre pædagogens faglighed, selvforståelse og profession set i relation til de samfundsmæssige krav og opgaver, pædagoger stilles overfor".
Den til dels nye støtteprofil blev sanktioneret på sidste uges hovedbestyrelse, hvor der også blev udpeget to nye medlemmer til fondens bestyrelse. Den tæller både praktikere, politikere og særligt sagkyndige. Som afløsere for universitetsfolkene Jan Kampmann og Ning de Conninck-Smith, der har siddet i bestyrelsen på et BUPL-mandat, valgtes skolepsykolog og lektor på Roskilde Universitetscenter Charlotte Højholt og professor Uffe Juul Jensen, der er leder af Institut for Filosofi ved Aarhus Universitet.