Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 17
OK 2008: Spørgsmål og svar om konflikten - Hvem, hvad og hvor
Telefonerne i BUPL's medlemsafdeling gløder rødt for tiden. Her er de fem spørgsmål, som flest medlemmer ringer for at få svar på. De handler især om det ekstra konfliktkontingent på 300 kroner om måneden, som stort set alle medlemmer siden 1. april betaler i støtte til de strejkende.
Af: Trine Vinther Larsen
TOP 5
1. Hvorfor skal jeg betale konfliktkontingent, når jeg ikke er omfattet af konflikten?
Det skal du, fordi alle BUPL's medlemmer i princippet er i konflikt og ikke kun dem på barrikaderne. Kontingentet betales af alle, ligesom de strejkende strejker for en bedre løn og arbejdsvilkår for alle medlemmer.
De eneste medlemmer, der ikke opkræves konfliktkontingent, er medlemmer der af en eller anden grund har nedsat kontingent, for eksempel pensionister og efterlønnere.

2. Hvor længe skal jeg betale konfliktkontingent?
Det er BUPL's hovedbestyrelse, der bestemmer sig for, hvor længe medlemmerne skal betale konfliktkontingentet. Det vil naturligvis afhænge af hvor lang tid konflikten varer.

3. Hvad nu hvis konflikten afblæses, får jeg så mine penge tilbage?
Konfliktkontingentet tilbagebetales. Beløbet vil automatisk blive modregnet i en kommende kontingentopkrævning, formentligt i forbindelse med at der opkræves kontingent for juni måned.


4. Hvorfor er jeg opkrævet konfliktkontingent, jeg er jo på barsel?
Alle medlemmer, der ikke har nedsat kontingent, er opkrævet. Du kan derfor ansøge om at få kontingentet nedsat, hvis du for eksempel er på barsel. Du skal dog være opmærksom på, at kontingtet til BUPL ikke nedsættes, før du oplever en reel nedgang i din sædvanlige indtægt. Normalt har en pædagog fuld løn det første halve år af barslen, og i den periode skal der betales fuldt kontingent til BUPL.

5. Hvad koster konfliktkontingentet, og hvad får jeg i ydelse, hvis jeg kommer i strejke? Hvem har fastsat beløbene?
BUPL's hovedbestyrelse har fastsat såvel konfliktkontingentet som den konfliktydelse, du kan få. Du skal betale 300 kroner i konfliktkontingent. Alle strejkende får fuld løn under konflikten.
Hvis du lockoutes, er satsen 703 kroner pr. dag.Kilde: BUPL's medlemsafdeling.


...og de 41 andre ?


Hvornår går konflikten i gang?
BUPL's medlemmer strejker fra døgnets begyndelse søndag den 19. maj.

Hvor er der konflikt?
BUPL's hovedbestyrelse har i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2008 udtaget følgende kommuner til konflikt:
Frederiksberg, Høje-Taastrup, Rudersdal, Guldborgsund, Odense, Esbjerg, Horsens, Holstebro, Hjørring,
Bornholm, Gladsaxe, Egedal, Kalundborg, Kolding,
Århus (0-6 års institutionerne)

Hvor mange skal strejke?
Cirka 13.000 medlemmer, som arbejder i strejkekommunerne, skal strejke. Det svarer til 23,7 procent.

Hvem skal strejke?
• Det skal pædagogisk personale, som er ansat ved kommunale og selvejende daginstitutioner, skolefritidsordninger og klubber beliggende i strejkekommunerne.
• Kun pædagogisk personale, der er omfattet af KL og BUPL's "overenskomst for uddannet personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber
mv.", skal strejke.
• Ikke-uddannet pædagogisk personale, der er omfattet af overenskomsten mellem KL og BUPL, skal også strejke.
• Konflikten omfatter både overenskomstansatte ledere (herunder også for eksempel områdeledere), souschefer, stedfortrædere, afdelingsledere, assistenter og støttepædagoger.
• Deltidsansatte på supplerende dagpenge er også omfattet af overenskomsten og skal strejke.
• Efterlønsmodtagere der arbejder på deltid efter BUPL's overenskomst og som har pensionistmedlemsskab af BUPL har rettigheder og pligter svarende til, hvad der gælder for aktive medlemmer. De skal derfor også strejke.
• Ansatte i jobrotation eller i job med løntilskud, hvis de arbejder på en institution inden for BUPL's overenskomstområde.


Hvem skal ikke strejke?
• Konflikten omfatter ikke BUPL-medlemmer som er ansat på dagcentre eller i kommunale beboerhuse/aktivitetshuse.

• Reglementsansatte og tjenestemænd samt pædagogstuderende i lønnet praktik skal heller ikke strejke.

• Private institutioner i strejkekommunerne er trods tiltrædelsesoverenskomst ikke omfattet af konflikten.

• Personer i arbejdsprøvning, virksomhedspraktik og for revalidering, der hverken modtager hel eller delvis løn, skal ikke i konflikt. BUPL anbefaler, at arbejdsprøvningen afbrydes, eller at der sker overflytning til ikke konfliktramt arbejde.


Er vikarbureau-ansatte vikarer omfattet af konflikten?
Nej. Vikarbureau-ansatte BUPL-medlemmer, som er udsendt til en institution, der er konfliktramt, er ikke omfattet af overenskomsten mellem BUPL og KL. Disse vikarer er derfor heller ikke omfattet af konflikten.

Hvor møder jeg op på første strejkedag?
Din lokale fagforening fortæller dig, hvor og hvornår du skal møde op. Ofte vil mødestedet være dit lokale fagforeningskontor. Herigennem orienteres også om lokale aktiviteter, begivenheder under strejken og kriterierne for fremmøde, som besluttes lokalt.


Må jeg afholde omsorgsdage under strejke?
Nej. Omsorgsdage må ikke påbegyndes under konflikt. Heller ikke hvis det er aftalt forud for konflikten.Skal jeg fortælle arbejdsgiveren, om jeg skal strejke?
Det har du ikke pligt til. Din kommune eller leder har ikke ret til at vide, om du er medlem af BUPL og dermed omfattet af en kommende konflikt. Et fagforeningsmedlemskab er personfølsomme oplysninger.

Kan jeg få befordringsfradag for kørsel fra og til fagforeningen under konflikt?
Nej, du kan ikke trække sådanne udgifter fra i skat. Fagforeningen betragtes i denne forbindelse ikke som en arbejdsplads, og der er ikke tale om et ansættelsesforhold mellem medlem og fagforening.

Hvad sker der, hvis jeg undlader at betale strejkekontingent?
Ifølge BUPL's love kan man ikke unddrage sig de forpligtelser, som man som medlem har været med til at påføre BUPL under "kamptiltag".
På et hovedbestyrelsesmøde er det bestemt, at manglende betaling får konsekvenser.

Hvad skal jeg have med til fagforeningen for at få beregnet konfliktunderstøttelse?
Der skal foreligge en dokumentation for beskæftigelse og beskæftigelsesgraden, og dokumentationen skal selvfølgelig afsløre et løntab. Det kan for eksempel en lønseddel fra konfliktperioden gøre.

For hvilke dage udbetales konfliktunderstøttelse?
Konfliktunderstøttelsen vil blive udbetalt for hele konfliktdage.

Hvor meget får fleksjobbere i konfliktunderstøttelse?
Ansatte i fleksjob skal have fuld konfliktunderstøttelse, selvom de for eksempel kun arbejder 15 timer om ugen. De er stillet som andre fuldtidsbeskæftigede medlemmer. De skal derfor have konfliktunderstøttelse svarende til 37 timer.

Betaler jeg ATP og arbejdsmarkedsbidrag af konfliktunderstøttelsen?
Nej.

Må en strejkende pædagog passe sit eget barn, hvis barnets institution også er ramt af strejke?
Som udgangspunkt er det den lokale fagforening, der opstiller kriterier for pædagogernes fremmøde under en konflikt, så svar på spørgsmålet findes lokalt.

Må jeg bijobbe under konflikten?
Ja, du vil fortsat kunne udføre din eventuelle bibeskæftigelse under konflikten. Dette gælder dog ikke, hvis bibeskæftigelsen udføres som led i hovedstillingen eller ligger inden for det konfliktramte område.

Hvad nu hvis jeg har første arbejdsdag under konflikten?
Du bliver straks omfattet af en konflikt, hvis du før konflikten har indgået en aftale med din arbejdsgiver om at tiltræde en stilling under konflikten.

Hvad sker der med mit ansættelsesforhold under en konflikt?
Formelt set er dit ansættelsesforhold suspenderet, når en konflikt indledes. Det er aftalt mellem BUPL og KL, at arbejdsgiveren skal genansætte dig, når konflikten slutter. Og omvendt er det aftalt, at du skal lade dig genansætte ved konfliktens ophør.

Hvordan er et fritstillet eller tjenestefritaget medlem stillet før konflikten?
Hvis et medlem bliver fritstillet eller tjenestefritaget, inden konflikten iværksættes, så vil fritstillingen og tjenestefritagelsen fortsætte som et aftalt vilkår, men arbejdsgivers lønforpligtelse vil ophøre under konflikten. Der vil i stedet være ret til konfliktunderstøttelse.

Optjener jeg anciennitet under strejke?
Nej. Dit arbejdsforhold betragtes som suspenderet under en strejke eller en lockout, og derfor optjener du hverken løn- eller ansættelsesanciennitet.

Får jeg pension under konflikt?
Nej. Under en konflikt bliver ansættelsesforholdet betragtet som suspenderet, og der bliver derfor ikke indbetalt pensionsbidrag fra din arbejdsgiver for den periode, konflikten varer.

Må jeg afspadsere under en strejke?
Nej. Heller ikke selvom afspadseringen er aftalt med arbejdsgiver forud for strejken.

Må jeg holde barnets første sygedag under en strejke?
Nej. Under en konflikt kan du ikke benytte dig af retten til frihed med løn i forbindelse med barnets første sygedag.


Hvor kan jeg følge med?
Nyhederne kan du læse med det samme på
www.bupl.dk Baggrund, reportager og analyser finder du i Børn&Unge.


Hvem må sympati-strejke?
Ved en sympatikonflikt forstås en konflikt, der iværksættes for at støtte parterne i en lovlig arbejdskonflikt på et andet overenskomstområde. Sympatikonflikt kan iværksættes både af
den organisation, som har iværksat hovedkonflikten og af en anden organisation.
En sympatikonflikt skal varsles af forbundet med fire ugers varsel.

Får jeg strejkeunderstøttelse fra dag et?
Ja, når du trækkes i løn dækker BUPL dit løntab.

Kan jeg trække strejkekontingentet fra i skat?
Ja, konfliktkontingentet er fradragsberettiget i lighed med det almindelige fagforeningskontingent.


Skal der i institutioner med større dyrehold laves nødberedskab?
Nej. BUPL's hovedaftale indeholder en bestemmelse om, at parterne kan indgå en aftale, der som minimum sikrer et nødvendigt beredskab inden for livsvigtige områder. Som udgangspunkt er det BUPL's opfattelse, at der ikke vil være behov for et nødberedskab på BUPL's område. Heller ikke i institutioner, hvor der opholder sig dyr, eksempelvis en fritidsklub.
BUPL og KL har indgået en rammeaftale om nødberedskab hvorefter de lokale parter kan indgå en konkret aftale om nødberedskab for den enkelte institution.

Må jeg deltage i uddannelse under en strejke?
Nej. Et medlem, der deltager i en uddannelse eller er på kursus, hvor arbejdsgiver dækker lønudgifterne, har som udgangspunkt pligt til at afbryde uddannelsen/kurset ved konfliktens iværksættelse - medmindre medlemmet aftaler noget andet med arbejdsgiver og den lokale fagforening.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg under strejken?
Overenskomstansattes sygefravær under strejke bliver ikke medregnet i opgørelsen over sygedage og du skal ikke melde det til din arbejdsgiver, men til din lokale fagforening, som beslutter retningslinjerne for, om og hvor tit du skal ringe ind med mere. Er du stadig syg efter konfliktens afslutning, skal du melde det til din arbejdsgiver, så du kan få løn under sygdom. Under konflikten får du konflikt-understøttelse. Langtids- og deltidssygemeldte har under konflikten ikke ret til sygedagpenge, men til konfliktunderstøttelse.


Er jeg også i konflikt, selvom jeg er på barsel/forældreorlov?
Du har ret til at gå på barselsorlov otte uger før forventet fødsel, selvom du er i konflikt. Du modtager dog ikke løn fra din arbejdsgiver, så længe strejken løber, men vil i stedet modtaget strejkeunderstøttelse i perioden otte til fire uger før forventet fødsel. Herefter overgår du til dagpenge suppleret med strejkeunderstøttelse. Det sidste gælder også, hvis du er på forældreorlov under strejken.

Må jeg holde orlov under en strejke?
Nej. Du kan ikke få bevilliget orlov, hvis du er omfattet af en konflikt, og du kan heller ikke påbegynde orlov under en konflikt. Du bevarer dog retten til orlov, hvis du har påbegyndt den senest samtidig med konflikten, men er der aftalt løn under orlov, må du undvære lønnen under konflikten, hvor du i stedet får strejkeunderstøttelse.

Kan jeg melde mig ud af BUPL under strejken?
Nej. Medlemmer af BUPL kan ikke udmeldes af BUPL, når anmodningen om udmeldelse er modtaget i BUPL efter afsendelse af konfliktvarslet den 3. marts 2008.
Der er dog følgende undtagelser:
• Ved overgang til nyt arbejde uden for BUPL's område.
• Ved overgang til pension/efterløn - dog først fra det tidspunkt, hvor pensionsalderen eller efterlønstidspunktet indtræder.

Hvornår kan jeg igen melde mig ud af BUPL?
Det kan du først, når der er indgået en ny overenskomst.

Hvor mange nye medlemmer har meldt sig ind i BUPL op til konflikten?
Medlemstallet er i perioden med overenskomstforhandlinger fra december 2007 og til april 2008 steget med cirka 1500 medlemmer. I perioden er det normalt, at medlemstallet daler lidt for så at stige igen, når de nyuddannede pædagoger meldes ind. Årsager til stigning af medlemstallet er næppe udelukkende overenskomstforhandlingerne. Der kan være flere grunde til stigningen:
• Der har ikke været det sædvanlige antal udmeldelser.
• Der er flere af de nyuddannede end det, vi har set i de senere år, der har meldt sig i fagforening.
• Der er nogle af de hidtil uorganiserede/fejlorganiserede, der har taget skridt til at blive meldt ind i BUPL.
• BUPL er igang med et fastholdelses- og rekrutteringsprojekt og har øget fokus på seminarieindsatsen.

Hvordan afsluttes en strejke?
Det kan ske ved, at parterne genoptager forhandlingerne og når frem til et forlig. Det kan også ske ved, at et flertal i Folketinget stopper konflikten ved lov. Eller at BUPL opgiver strejken.

Er et lovindgreb sandsynligt, og hvad er den fagretslige konsekvens af dette?
Hvis det kommer til et indgreb, vil det ikke være første gang, det sker. Historien er tværtimod rig på tilsidesættelser af den såkaldt frie forhandlingsret. Konsekvensen af et indgreb vil være, at de strejkende skal vende tilbage til arbejdet fra den dato, som fastsættes i loven. Hvis de ikke gør det, anses den fortsatte arbejdsnedlæggelse for overenskomststridig, og de strejkende vil blive pålagt bod.


Hvor kan jeg få svar på flere spørgsmål?
På BUPL.dk kan du finde en liste over endnu flere "ofte stillede spørgsmål" - og svarene. Her kan du også downloade BUPL's "Konflikt ABC" - en alfabetisk oversigt over de generelle forhold i forbindelse med en overenskomstmæssig konflikt. Har du andre sprøgsmål, som du hverken her i bladet eller på bupl.dk kan finde svar på, kan du henvende dig til din lokale fagforening. Find den og telefonnummer dertil på bagsiden af dette blad.


Sådan kan du bruge www.bupl.dk under konflikten
BUPL's hjemmeside giver det store overblik over overenskomstforhandlingerne. Her finder du blandt andet nyheder, reportager fra konflikten rundt om i landet, spørgsmål og svar om reglerne plus undersøgelser og meninger om pædagogers lønniveau. Se www.bupl.dk/rigtigloen

SMS-tjenesten 1919 leverer de vigtigste nyheder direkte til din mobiltelefon,
så snart de indtræffer. Tilmeld dig ved at sende en SMS med teksten "BUPL" til nummeret 1919.

Vi har brug for dig. Indsend dine strejkeoplevelser på e-mail og MMS. På BUPL's hjemmeside offentliggør vi løbende lyd, billeder, video og tekst fra konflikten. Send foto og/eller videoklip med mere via e-mail: foto@bupl.dk eller direkte fra mobilen via MMS med teksten "strejke" til nummeret 1919.


Det gør BUPL's politikere under konflikten:
BUPL's kampagne "Rigtig løn = rigtige pædagoger" videreføres under konflikten. Målgruppen er regeringen, folketinget, borgmestre, forældre og pædagoger.
BUPL's forretningsudvalg tager på bustur rundt til strejkekommunerne for at vise opbakning til pædagogerne, og der er planlagt en række happenings og aktiviteter, som I kan læse om på hjemmesiden undervejs.
BUPL's hovedbestyrelse har bevilget en ramme på
10 millioner kroner til finansiering af aktiviteter og kommunikation op til og i forbindelse med konflikten. Beløbet skal også dække udgifter til lokaleleje i forbindelse med medlemsmøder under strejken.