Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 31
Psykisk arbejdsmiljø: Stresset, syg og fyret
Stadig flere pædagoger fyres på grund af sygdom, viser BUPL's opgørelser. Stress, udbrændthed og højt sygefravær er nogle af årsagerne til de mange sygdomsafskedigelser.
Af: Trine Vinther Larsen
Først stresset, så sygemeldt og derefter afskediget. Sådan ser virkeligheden ud for stadig flere pædagoger.
Ifølge de seneste års BUPL-opgørelser over afskedigelser blandt medlemmerne begrundes langt de fleste fyringer af pædagoger med sygdom. I 2007 gjaldt dette for hver anden fyringssag.
Og mens det samlede antal afskedigelser svinger fra år til år, så stiger antallet af fyringer på grund af sygdom. Nu udgør de over halvdelen af de fyringssager, som BUPL behandler.

Årsagen til de mange sygdomsafskedigelser skal især findes i et stadig dårligere psykisk arbejdsmiljø blandt pædagoger, vurderer specialkonsulent i BUPL, Susanne Gerner.
"Vi ser flere og flere sygdomsafskedigelser blandt medlemmerne. Sagerne kan selvfølgelig også handle om fysiske skavanker, men mange sygesager har med det psykiske arbejdsmiljø at gøre. For eksempel ser vi ofte, at problemer med stress, udbrændthed eller et højt sygefravær starter med en langtidssygemelding og slutter med en afskedigelse," siger hun.
"Vil man derfor nedbringe sygefraværet og antallet af sygdomsafskedigelser, må man starte med at forebygge stress, forbedre pædagogernes psykiske arbejdsmiljø og blive bedre til at fastholde sygemeldte på arbejdspladsen," siger Susanne Gerner.

Kræver samlet indsats. BUPL har i dette efterår iværksat en samlet indsats for at nedbringe fravær og fyringer, som skyldes lang tids sygdom.
Forretningsudvalgsmedlem Lis Pedersen håber, at også kommunerne og regeringen vil gøre en aktiv indsats for at standse stigningen i både sygefravær, stress og sygdomsafskedigelser blandt pædagoger.
En undersøgelse fra FTF fra 2006 viser, at 37 procent af pædagogerne føler sig 'noget, ret meget eller virkelig meget stressede'. Og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udarbejdet en liste over stress­niveauet i 56 jobgrupper, hvorpå pædagogfaget placerer sig som det ottende mest stressede fag. Samtidig viser tal fra Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD), at pædagoger i 2006 i gennemsnit var fraværende på grund af sygdom 19,4 kalenderdage.
"Stress og sygefravær er et af de største problemer på det pædagogiske område. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at indsamle og udbrede viden om, hvordan man kan forbedre arbejdsmiljøet på institutionsplan. Vores sagsbehandlere, tillidsrepræsentanter og institutionsledere skal være aktive medspillere i processen. Men ifølge arbejdsmiljøloven skal arbejdsgiveren, altså kommunen, sikre, at medarbejderne ikke bliver syge af at gå på arbejde," fastslår Lis Pedersen.

Forebyg først. I den nye overenskomst mellem BUPL og Kommunernes Landsforening (KL), ligger der en ny aftale om et fælles personalepolitisk projekt, der skal nedbringe sygefraværet. Og regeringen har netop søsat en handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet. Men Lis Pedersen efterlyser et større fokus på forebyggelse fra arbejdsgiverne.
"Det er fint med en handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet og en målsætning om at fastholde medarbejdere på arbejdspladsen, men når en medarbejder vender tilbage efter længere tids sygemelding på grund af stress eller udbrændthed, skal man sikre, at ikke bare medarbejderen, men også arbejdspladsen er blevet behandlet. Den skal rumme en medarbejder, som måske ikke hver dag kan løbe 120 km i timen, men nogle dage kun 80," siger Lis Pedersen.

Og så savner hun, at der bliver gjort noget ved de ting, der virkelig stresser pædagogerne.
"Kommunerne lægger op til besparelser og nedskæringer på børneområdet i deres budgetter for 2009. Mens forældrene stiller stadig større krav, og kommunerne pålægger pædagogerne flere og flere opgaver, så fratager man dem ressourcerne og personalet til at udføre opgaverne," siger Lis Pedersen.

"Pædagoger er et samvittighedsfuldt folkefærd, der gerne vil udføre deres opgave til topkarakterer, og de kan ikke lide, når opgaver, de oplever som meningsløse, tager tid fra børnene. Hvis de føler, det går ud over et barn, er det svært bare at sige, 'jeg nåede ikke det, jeg skulle. Jeg nåede det, jeg kunne'. Det går de ned på i længden," siger Lis Pedersen.

Falder ud af arbejdsmarkedet. De mange, lange sygemeldinger og afskedigelser rammer ikke kun den enkelte pædagog hårdt. Det rammer også samfundsøkonomien.
En nærmere granskning af sygdomssagerne i BUPL's afskedigelsesstatistik fra 2005-undersøgelsen 'Fra faglig stolthed til sygemelding', viser, at et år efter sygemeldingen er kun en ud af fire sygdomsafskedigede tilbage i deres arbejde som pædagog. Resten stod uden for arbejdsmarkedet - de fleste var stadig sygemeldte eller ledige. 13 procent var gået på pension, to procent med efterløn, seks procent var i fleksjob, to procent under uddannelse, og syv procent var revalideret.

"Når man først er sygemeldt med stress, kan vejen tilbage til arbejdsmarkedet være meget lang. Derfor er det så vigtigt at gøre noget ved arbejdsmiljøproblemerne, længe før en medarbejder overhovedet er blevet syg. For det viser sig langt sværere at reparere skaden, når den først er sket," siger Lis Pedersen.


Hvad er stress?
Kronisk stress opstår, når vi er i pressede situationer over længere tid, hvor vi hverken kan gøre noget ved presset eller fjerne os fra det. Den kroniske stress holder kroppen i et konstant alarmberedskab. Kronisk stress kan ledsages af somatiske, psykiske og/eller sociale reaktioner. Stress kan svække immunforsvaret og kan føre til alvorlige sygdomme som hjerte-kar-sygdomme, depression eller posttraumatisk stresssyndrom (PTSD).

Hvad stresser os på jobbet?
• For store eller modstridende jobkrav
• Arbejdspres og arbejdstempo
• Modstridende eller uklare arbejdsgange
• Uklare mål eller midler
• Mange deadlines
• Manglende indflydelse på arbejdet
• Manglende støtte fra leder og kolleger
• Manglende anerkendelse og tillid
• Sociale uoverensstemmelser eller konflikter
• Dårlig stemning og dynamik i teamet eller afdelingen
• Mobning, chikane og krænkelser
• Dårlig ledelse
• Uigennemskuelige ændringer
• Utrygge ansættelsesforhold
• Vold og trusler
• Udsættelse for eller overværelse af arbejdsulykker

Kilde: Stresshåndbogen, udgivet af Det Personale­politiske Forum