Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 22
Børn skal have lige dele fri leg og planlægning
Pædagogerne ønsker, at deres planlagte aktiviteter og børnenes egne lege skal fylde lige meget. Men i hverdagen fylder 'fri leg' mest, viser en undersøgelse blandt pædagoger.
Af: Vibeke Bye Jensen
Børns egne lege og pædagogernes planlagte aktiviteter bør fylde lige meget i hverdagen.
Det siger pædagogerne i en undersøgelse af legens betydning blandt 268 pædagoger og ledere i 0-6-årsinstitutioner, som Børn&Unge har foretaget.
Men undersøgelsen viser også, at der er langt fra pædagogernes faglige drøm til virke­lighedens verden.
Elendig økonomi, dårlige normeringer og et højt sygefravær betyder, at den 'fri leg' fylder meget mere end pædagogernes planlagte aktiviteter.
De fleste pædagoger (46 procent) svarer i undersøgelsen, at der i gennemsnit kun er planlagte pædagogiske aktiviteter to timer om dagen. Mens 53 procent svarer, at der er 'fri leg i fire timer eller mere om dagen'.
Pædagogerne beskriver selv, hvorfor der er så langt mellem det, de gerne vil, og det, de rent faktisk kan.
"Hvis der er sygdom blandt personalet, har børnene ofte fri leg," skriver en af pæda­gogerne.
"Normeringen har betydning for planlagte aktiviteter," skriver en anden.
"I perioder er vi alt for presset grundet ferie, sygdom og afspadsering," lyder begrundelsen fra en tredje.
Dog er der også pædagoger, som ikke lader sig forstyrre af virkelighedens pres:
"Vi prioriterer at gennemføre aktiviteter næsten uanset hvad. Det er med til at højne arbejdsglæden, at vi ikke kun laver nødpasning. Nogle gange burde vi dog skære ned, da personaleressourcerne reelt ikke er til den planlagte aktivitet."

Den fri legs placering. Mens de fleste pædagoger (59 procent) mener, at planlagte aktiviteter skal fylde lige så meget som den fri leg, mener hver tredje pædagog, at fri leg'skal fylde mere end de aktiviteter, som pædagogerne finder på og planlægger.
"Den fri leg er vigtig for såvel børnene som pædagogerne. For pædagogerne er det et redskab til og en mulighed for at observere, om der sker en udvikling med børnene, i takt med at vi påvirker dem med forskellige stimuli," skriver en af pædagogerne i undersøgelsen.
"Fri leg er for mig en vigtig del af børns kreative og sociale udvikling. Det er dog meget vigtigt, at vi som pædagoger hele tiden er opmærksomme på, hvad der foregår, og hvordan børnene leger. Fri leg er ikke kun leg, det er i høj grad læring på mange planer," skriver en anden.
Kun otte procent af pædagogerne mener, at de pædagogplanlagte aktiviteter skal fylde mere end fri leg.
"Jeg mener, at der i perioder gerne må være flere planlagte aktiviteter end den fri leg og i andre perioder omvendt. Det skal bare altid være en pædagogisk overvejelse, der er taget ud fra, hvad der lige nu og her er brug for," skriver en pædagog.
En anden skriver:
"Det ideelle forhold mellem pædagogtilrettelagte aktiviteter og børns fri leg må være, at de voksne er nærværende og i stand til at tilbyde børnene det, de har brug for."
Pædagogerne tager pædagogiske hensyn, når de skal prioritere, hvad der har betydning for fordelingen af fri leg og pædagogtilrettelagte aktiviteter.
Et meget stort flertal (93 procent) mener, at hensynet til børns læring og udvikling vejer tungest i prioriteringen. Dernæst kommer hensynet til praktiske forhold som ferie, plads og redskaber. For hele 68 procents vedkommende har normeringen betydning for, hvordan fordelingen af fri leg og pædagogtilrettelagte aktiviteter er i den pædagogiske hverdag.
"Fri leg er for os noget værdifuldt. Vi ville dog ønske, at fri leg ikke så ofte var af nød, fordi vi ikke har tid, men leg, hvor vi kunne observere og derved bedre kunne sætte i gang, støtte og være med til at udvikle børnenes leg," skriver en pædagog.
"Vi mener, at en vekselvirkning mellem den fri leg og planlagte aktiviteter, der understøtter hele barnets udvikling og dannelse, er det, der skal til, for at barnet udvikler sig optimalt. Vi skaber rammerne for, at børnene kan udvikle sig i relation til andre," skriver en anden.
En tredje pædagog har et lønligt håb:
"Jeg ville gerne bruge meget mere tid på aktiviteter, blandt andet på rollelege med vores ressourcesvage børn."

Holde sig væk eller deltage. Langt de fleste pædagoger indgår i børns leg som støtte og inspiration. De fleste mener, at deres rolle er at inspirere, støtte og guide børnene, men mange vil også gerne benytte legene til at iagttage børnene. En tredjedel vil undersøge, hvad børn leger, mens lidt under en femtedel mener, at de skal holde sig på afstand.
Her er lidt forskellige perspektiver på pæda­gogernes rolle, sådan som pædagogerne selv udtrykker det:
"En pædagogs vigtigste rolle er at være overflødig. Det skal ikke være en sovepude, men kan man sætte en leg i gang og så trække sig ud af legen igen, er der gjort et fantastisk stykke arbejde."
"Den voksne kan sagtens deltage i børns fri leg, men det er barnets initiativer, der er styrende for legen. Som voksen kan man byde ind med perspektiver, under forudsætning af at det ikke er styret af egen dagsorden."
"Pædagoger skal inspirere gennem indretning og materialer."
"Som pædagog skal man både være lidt 'væk' og alligevel altid være tilgængelig for støtte. Børn skal have et frit legeliv, men vi skal yde indfølende og ansvarsfuld støtte."

Pædagogers syn på leg
I undersøgelsen foretaget af Børn&Unge i samarbejde med BUPL's politisk-økonomiske afdeling har 268 pædagoger fra 0-6-års-institutioner deltaget. Ud over de resultater, som er behandlet i artiklen, har pædagogerne også svaret på disse spørgsmål:

Hvilken slags lege sætter du i gang og hvor ofte?
Rollelege:
59% hver dag eller flere gange om ugen, 20 % en gang om måneden eller sjældnere.
Regellege:
44% hver dag eller flere gange om. ugen, 17 % en gang om måneden eller sjældnere.
Idrætslege:
39% hver dag eller flere gange om ugen, 35 % ca. en gang om ugen
Konstruktionslege:
66% hver dag eller flere gange om ugen, 19 % gør det flere gange om måneden, en gang om måneden eller sjældnere.
Spil:
46% hver dag, 29 % flere gange om ugen.
Sanglege:
76% hver dag eller flere gange om ugen, 15 % en gang om ugen.
Musiklege:
31% en gang om ugen, 44 % hver dag eller flere gange om ugen.
Fantasilege:
56% hver dag eller flere gange om ugen, 14 % flere gange om måneden, 14 % en gang om måneden eller sjældnere.

Hvor ofte indgår du i børns leg som støtte og inspiration?
65 %: meget ofte eller ofte
22 %: af og til
7 %: sjældent eller meget sjældent.

Oplever du pres fra forældre om, at der skal være flere voksentilrettelagte aktiviteter og mindre fri leg?
Nej: 72 %
Ja: 22 %.