Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 07 Børn&Unge som e-paper
Forliget trin for trin
Her kan du se, hvad overenskomstforhandlingerne i hovedtræk kommer til at betyde for dig og dine kolleger. Når du sidder med dette Børn&Unge, er urafstemningen om forligene i fuld gang. Du har kunnet stemme fra 16. maj, og afstemningen slutter 4. juni kl. 9. Du har enten fået en mail eller en sms med oplysninger om afstemningen. Du kan også læse mere på bupl.dk/urafstemning. BUPL anbefaler et ja.
Af: Lene Søborg
1. Reallønnen stiger
Med aftalen sikres en mærkbar stigning i reallønnen de næste tre år. Det betyder, at der bliver råd til mere, fordi lønnen stiger mere end priserne. I overenskomstperioden er der 6,82 procent til lønstigninger, som er placeret på disse tidspunkter:
2018: 1. april (efterreguleres) og 1. oktober
2019: 1. oktober
2020: 1. januar, 1. april og 1. oktober

Reallønnen skønnes at stige med 1,74 procent. Reallønnen er forskellen mellem, hvor meget priserne skønnes at stige (5,08 %), og hvor meget lønnen stiger (6,82 %) i de tre år.

En forbedret reguleringsordning sikrer, at de offentligt ansattes lønudvikling følger med de privatansattes. I lønstigningerne er indregnet de forbedringer, som reguleringsordningen ventes at give. ’Privatlønsværnet’, der bremsede en parallel lønudvikling mellem offentligt og privat ansatte, er skrottet.

2. Et vigtigt skridt mod ligeløn
I dag er der et løngab mellem kvindedominerede og mandedominerede fag med samme uddannelseslængde – et løngab, som særligt rammer pædagogfaget, hvor flertallet er kvinder. Der blev skabt en ligelønspulje på 51 millioner kroner. Puljen bruges til et grundlønsstigning til pædagoger og udmøntes 1. april 2019.

3. Seniordagene bevares
Pædagogerne har stadigvæk ret til 5 seniordage om året fra det kalenderår, hvor de fylder 58 år. Kommunernes Landsforening (KL) havde ellers krævet, at ordningen blev forringet, sådan at pædagoger og andre kommunalt ansatte først langt senere kunne benytte sig af den.
Det blev samtidig aftalt, at parterne skal undersøge behovet for seniorpolitiske initiativer, som kan få seniorer til at arbejde længere, og som samtidig understøtter et langt, godt arbejdsliv.

4. Ny og forbedret ferieaftale
Den nye ferieaftale betyder, at ferie optjenes og afholdes på samme tid i stedet for forskudt, som det er nu. Nyansatte kan dermed holde ferie allerede første år i ansættelsen.
Den 6. ferieuge fortsætter som hidtil. Den optjenes og afholdes forskudt med bevarelse af nuværende rettigheder.
Reglerne gælder fra 1. september 2020.

5. Bedre aftale om fravær af familiemæssige årsager
Retten til løn under orlov, hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden 32. uge efter fødslen, forbedres. Nu får begge forældre ret til fravær med løn i indtil 14 uger efter barnets død eller bortadoption.
Retten til omsorgsdage udvides til også at omfatte plejeforældre, som barnet har adresse hos.
Retten til fravær med løn ved fertilitetsbehandlinger udvides til at gælde alle ansatte, der undersøges og/eller behandles for barnløshed, der skyldes sygelige forhold.
Ændringerne træder i kraft 1. april 2019.

6. Flere penge til fyrede
Tryghedspuljen bevares – og den fik tilført flere midler. Beløbet til ansatte, som fyres på grund af fx besparelser og organisationsændringer, sættes op fra max 10.000 kr. til max 20.000 kr. Pengene kan bruges til kompetencegivende uddannelse.

7. Afdækning af lærernes arbejdstid
Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation (LC) skal frem mod OK-forhandlingerne i 2021 indgå i en forpligtende afdækning og et forhandlingsforløb om arbejdstid og andre initiativer, der fremmer god undervisning.

8. Højere tillæg og fokus på professionen
Da de fælles forhandlinger var på plads – dem, som punkt 1-7 er et resultat af – forhandlede hvert forbund deres særlige krav. Her er de væsentligste resultater af BUPL’s forhandlinger. De skal lægges oven de øvrige resultater!

LØN OG TILLÆG
• Alle pædagoguddannede får et grundlønstillæg på 1.600 kr. om året.
• Pædagoger i særlige stillinger får et grundlønstillæg på 1.600 kroner om året. Deres pensionsbidrag forhøjes fra 15,40 % til 15,42 %.
• Pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område får deres grundlønstillæg forhøjet fra knap 5.500 kroner om året til ca. 6.700 om året. Deres pensionsbidrag forhøjes fra 14,97 % til 15,01 %.
• Reglerne for skolepædagogers deltagelse i lejerskoler bliver de samme som lærernes.

SÆRLIGT TIL LEDERNE
• Ledernes pensionsbidrag forhøjes fra 16,02 % til 16,44 %. BUPL og KL er enige om en indsats, der skal fremme interessen for ledelse blandt pædagoger.

SÆRLIGT TIL STUDERENDE
• De studerendes løn forhøjes med 0,35 procent. Studerende, der på grund af et handicap er på nedsat tid, får fremover fuld løn.

FOKUS PÅ PROFESSIONEN
• BUPL og KL søsætter initiativer, der kan udvikle og styrke arbejdet med den pædagogiske læreplan på 0-6 års området.
• BUPL’s og KL’s samarbejde om at indsamle viden og gode erfaringer med pædagogernes arbejde i folkeskolen fortsætter.
• Den Kommunale Kompetencefond fortsætter, så pædagoger igen kan søge og få tilskud til videreuddannelse.


Forligets samlede værdi er 8,1 %.