Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 43
Leder: Børns fritid har værdi
Der er ingen tvivl om, at vi har brug for både dokumentation og samarbejde for at imødegå regeringens snævertsynede dagsorden på børn- og unge-området.
Af: Allan Baumann medlem af forretningsudvalget
- Fritid er ikke blot den tid, der er til overs, når skoledagen er færdig. Fritiden har en selvstændig værdi og betydning for børns opvækst i dag, og det skal ligge til grund for en indholdsbeskrivelse for fritidsinstitutionerne.
Det er kernen i BUPL's politik på fritidsområdet, og det er magtpåliggende for os ikke alene at fastholde, men udvikle denne synsvinkel på arbejdet i SFO, fritidshjem og klubber.

I dette nummer af Børn&Unge fremhæver formanden for Ungdomsringen nødvendigheden af, at klubberne fungerer i en helhed sammen med skole, forvaltning og forældre. Artiklen fokuserer på evalueringen af et socialministerielt udviklingsprojet på klubområdet, og det essentielle er, at klubberne har et særligt potentiale i forhold til de udsatte større børn og unge. For dem - og andre unge - er klubben ikke alene et frirum, men et udviklingsrum. Udfoldelsen af den pædagogiske faglighed kan også her gøre en forskel i børn og unges liv!

Diskussionen om fritidsinstitutionerne kan imidlertid ikke begrænses til Danmark. Pædagogikken er påvirket af globale strømninger og interesser, og bl.a. rapporterne fra OECD/PISA spiller også ind på vore forhold. Rapporterne er beregninger og sammenligninger mellem landene, og de er med til at sætte dagsordenen for faglighedsdebatten.
I denne uge er der kommet en ny rapport, som - igen - viser, at de danske skolebørn er sakket bagud fagligt i forhold til de lande, vi sammenligner os med. Det giver - igen - grobund for, at man fokuserer på en enkelt del af børn og unges liv i stedet for at se på helheden og på børnenes kompetencer udover de faglige.

Tendensen er forlænget skoledag og dermed afkortning af børns fritid. Det vil ikke alene forringe pædagogers mulighed for fuldtidsbeskæftigelse, men også udhule opfattelsen af fritidspædagogikkens værdi.
Der er ingen tvivl om, at vi har brug for både dokumentation og samarbejde for at imødegå regeringens snævertsynede dagsorden på børn- og ungeområdet. Også derfor er det meget positivt, at vi nu har fået en konstruktiv dialog med Danmarks Lærerforening, så det ser meget lysere ud for et pædagog-lærersamarbejde, der bygger på variation og mangfoldighed, ligeværdighed og gensidig anerkendelse.

Den danske tradition er, at institutionerne er til for børnene og de unge. Institutionerne skal imødekomme deres interesser og behov, og som pædagoger har vi blik for både det enkelte barn og for fællesskabet.
Med den gældende individualisering og med vægt på erhvervslivets krav og forventninger indsnævres rummet for børn og unges udvikling af personlige og sociale kompetencer. Børn har ret til undervisning, fritid og leg - og alle dele er betydningsfulde. Det vil BUPL fortsat både argumentere og arbejde for.