Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 08
TEMA. PRIVATE INSTITUTIONER: Se de væsentligste forskelle på institutionstyper
Af: Tanja Lærke Larsen
KOMMUNALE

Antal: 4.116 daginstitutioner med 432.303 børn.
Etablering og godkendelse: Etableres og drives af kommunen, som er herre over lukninger, sammenlægninger etc.
Arbejdsgiver: Kommunalbestyrelsen.
Pladsforsyning: Ja, institutionens pladser tæller med i kommunens samlede pladsforsyning.
Kommunal anvisningsret: Ja, kommunen anviser og træffer afgørelse om optagelse af børn i institutionen.
Pædagogiske krav: Skal leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser, og er forpligtet til at udarbejde pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderinger.
Tilsyn fra kommunen: Underlagt kommunalt tilsyn.
Forældrebestyrelse:Forældrene skal have adgang til at oprette en forældrebestyrelse for den enkelte institution.
Overenskomst: Omfattet af overenskomst mellem BUPL og KL.
Forældres egenbetaling: Kan højst tage en forældrebetaling, som svarer til 25 % af udgifterne ved ophold i dagtilbud bortset fra ejendomsudgifter.
Tilskud: Kommunen skal dække mindst 75 % af de budgetterede brutto- og driftsudgifter for det enkelte dagtilbud eller for dagtilbud af samme type i kommunen.
Mulighed for profit: Nej, der må ikke trækkes et eventuelt overskud ud.
Mulighed for konkurs: Går ikke konkurs, men kan lukkes af kommunen.


SELVEJENDE

Antal: 1.164 daginstitutioner med 87.307 børn.
Etablering og godkendelse:Etableres af en privat leverandør, for eksempel en forening, en fond, et menighedsråd eller et boligselskab. Skal indgå driftsaftale med kommunen for at etablere sig, og kommunen har mulighed for at opsige driftsaftalen.
Arbejdsgiver: Bestyrelsen i institutionen.
Pladsforsyning: Ja, institutionens pladser tæller med i kommunens samlede pladsforsyning.
Kommunal anvisningsret: Måske. Kommunen beslutter, om den selvejende daginstitution selv træffer afgørelse om optagelse i institutionen, eller om det er kommunens ansvar.
Pædagogiske krav: Skal leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser, og er forpligtet til at udarbejde pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderinger.
Tilsyn fra kommunen: Underlagt kommunalt tilsyn.
Forældrebestyrelse:Kan vælge mellem at have en institutionsbestyrelse med et flertal af forældre eller at have både en institutionsbestyrelse og en forældrebestyrelse..
Overenskomst: Omfattet af overenskomst mellem BUPL og KL.
Forældres egenbetaling: Kan højst tage en forældrebetaling, som svarer til 25 % af udgifterne ved ophold i dagtilbud bortset fra ejendomsudgifter.
Tilskud: Kommunen skal dække mindst 75 % af de budgetterede brutto- og driftsudgifter for det enkelte dagtilbud eller for dagtilbud af samme type i kommunen. Hvis den selvejende institution ønsker selv at tage sig af administrationen, gives der et administrationstilskud.
Mulighed for profit: Nej, der må ikke trækkes et eventuelt overskud ud. En selvejende institution ejer sig selv, hvilket vil sige, at der ikke er nogen, der er berettiget til et eventuelt økonomisk overskud.
Mulighed for konkurs: Går ikke konkurs, men kan lukkes af kommunen.

UDLICITERET

Antal: I Danmark er der pt. ingen udliciterede daginstitutioner.
Etablering og godkendelse: En privat leverandør, for eksempel en koncern, skal vinde et udbud og skrive kontrakt med kommunen. Institutionen bliver drevet på baggrund af aftalen med kommunen.
Arbejdsgiver: Leverandøren.
Pladsforsyning: Ja, institutionens pladser tæller med i kommunens samlede pladsforsyning.
Kommunal anvisningsret: Ja, institutionen er en del af den kommunale forsyning, og derfor anviser kommunen som udgangspunkt pladser i institutionen.
Pædagogiske krav: Skal leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser, og er forpligtet til at udarbejde pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderinger.
Tilsyn fra kommunen: Underlagt kommunalt tilsyn.
Forældrebestyrelse:Forældrene skal være sikret en indflydelse, der svarer til forældreindflydelsen i selvejende institutioner.
Overenskomst: Kan skrives ind i udbudsmaterialet.
Forældres egenbetaling: Her er reglerne ikke helt klare, men som udgangspunkt betaler forældrene det samme som i en kommunal institution.
Tilskud: Som udgangspunkt modtager leverandøren betaling i henhold til kontrakten.
Mulighed for profit: Ja, leverandøren af en udliciteret institution har lov til at trække et overskud ud af driften, og muligheden for profit er netop grunden til, at leverandøren går ind på markedet.
Mulighed for konkurs: Muligt.

PRIVAT

Antal: 405 daginstitutioner med 14.933 børn.
Etablering og godkendelse: Etableres af en privat leverandør, for eksempel en forening, pædagoger eller forældre. Kommunen skal godkende institutionen, hvis den lever op til kommunens godkendelseskriterier. Institutionen indgår ikke driftsaftale med kommunen og har dermed større selvbestemmelse, så længe lovgivningen bliver overholdt.
Arbejdsgiver: Bestyrelsen i institutionen.
Pladsforsyning: Nej, institutionens pladser tæller ikke med i kommunens forsyning. Men hvis privatinstitutionen lukker, har kommunen ansvar for at skaffe pladser til institutionens tidligere børn.
Kommunal anvisningsret: Nej, institutionen bestemmer selv, hvor mange børn der optages og sørger selv for at tiltrække børn. Institutionen må ikke udelukke bestemte grupper eller typer af børn uden en faglig grund.
Pædagogiske krav: Skal leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser og er forpligtet til at udarbejde pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderinger.
Tilsyn fra kommunen: Underlagt kommunalt tilsyn.
Forældrebestyrelse: Forældrene skal være sikret en indflydelse, der svarer til forældreindflydelsen i selvejende institutioner.
Overenskomst: Er ikke omfattet af overenskomst mellem BUPL og KL, men institutionen har mulighed for at tegne overenskomst med paraplyorganisationer.
Forældres egenbetaling: Kan frit fastsætte forældrebetalingen, fordi forældrene selv vælger, om deres børn skal optages i den private institution eller ej.
Tilskud: Får et kommunalt tilskud pr. barn regnet ud i forhold til, hvilke udgifter kommunen har til pasning af børn på tilsvarende alderstrin. Kommunen giver også tilskud til at dække ejendomsudgifter samt et administrationsbidrag.
Mulighed for profit: Ja, privatinstitutionens ejere har lov til at trække et overskud ud af driften, men kun hvis det fremgår af institutionens vedtægter, som skal godkendes af kommunen.
Mulighed for konkurs: Muligt.

Kilder: Undervisningsministeriet, Vejledning til Dagtilbudsloven, Danmarks Statistik, BUPL, DLO, UdviklingsForum.