Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 13
OK 02 - Hård kamp om meget lidt
Mæglingsforslaget afsætter 1,87 procent af lønsummen til Ny Løn. Det er 0,02 procent mere det end matematiske midtpunkt mellem arbejds-givernes krav og KTO's tilbud.
Af: Ivan Enoksen
Da forhandlingerne om nye kommunale overenskomster den 5. februar brød sammen, var man nået til enighed om det meste. På nær én undtagelse: Arbejdsgiverne krævede 2,2 procent af lønsummen til forlodsfinansiering af Ny Løn, mens forhandlingssammenslutningen KTO ikke ville gå højere end 1,5 procent.
Det matematiske kompromis mellem de to tal - 1,85 procent - blev ikke fundet. Forligsmand Mette Lene Christensen overtog ledelsen af forhandlingerne, og efter tre runder i Forligsinstitutionen, hvoraf den sidste varede 28 timer, kunne hun torsdag den 21. marts klokken 17.10 oplyse, at hendes mæglingsforslag indebærer en forlodsfinansiering på 1,87 procent. Altså bare 0,02 procent mere end det, parterne var kommet til, hvis de havde slået halv skade.
Da forligsmanden ikke afslører sine bevæggrunde, bliver det aldrig opklaret, hvordan hun nåede frem til de 1,87 procent. Nærliggende er det dog at antage, at hun har taget udgangspunkt i afstanden mellem 2,2 og 1,7 procent, delt den med en faktor to og så rundet lidt op til arbejdsgivernes fordel.
Antagelsen bestyrkes af, at mæglingsforslaget i det hele taget lægger sig tæt op ad det, parterne var blevet enige om på Københavns Rådhus, mens de endnu selv havde den fulde kontrol over forhandlingerne.
Overenskomstrammen på 9,27 procent er således uændret. Og det er midlernes anvendelse stort set også. Generelle lønstigninger tager 5,5 procent, to ekstra feriedage koster 0,8 procent, forlodsfinansiering af Ny Løn lægger beslag på 1,87 procent, til specielle formål går 1,05 procent, mens der bruges 0,05 procent på at garantere lønudviklingen for medarbejdergrupper, som ikke får så meget Ny Løn som andre.

Forligsen kostede. Visse omkostninger har det haft for lønmodtagerne, at det blev forligsmanden, der endte med at strikke forliget sammen.
"Hegnet" om de generelle lønstigninger genfindes ikke i mæglingsforslaget, og råderummet for opmanden, der som noget nyt kan tilkaldes, hvis man ikke kan blive enig i en Ny Løn forhandling, er blevet snævrere.
En enkelt forbedring er der dog også. Den såkaldte "vende bunke" bestemmelse fastslår, at hver enkelt medarbejder har krav på at få vurderet sine lønforhold én gang årligt. Det oprindeligt aftalte var, at bunken skulle vendes hvert andet år.
De andre opstramninger i Ny Løn ordningen fastholder mæglingsforslaget uændret.
Det gælder det paritetisk nedsatte nævn til behandling af uenigheder, det gælder reglen om, at forhandlingerne skal være i gang senest seks uger efter at en forhandling er begæret og det gælder aftalen om, at kommunerne skal til at levere nogle bedre lønstatistikker.

Strid om reallønnen. Om lønmodtagersidens hovedkrav - generelle løn-stigninger af en sådan størrelse, at reallønnen sikres og udbygges i den tre-årige overenskomstperiode - er opfyldt, strides der om.
KTO's eget regnestykke ser sådan her ud: Overenskomstrammen plus reguleringsordningen vil i perioden udmønte lønstigninger på 9,27 procent. Heraf skyldes alene de 5,5 procent generelle lønstigninger. Da Det Økonomiske Råd skønner en stigning i forbrugerprisindekset på 5,1 procent, vil der for alle ske en forbedring af reallønnen.
Andre anfører, at Det Økonomiske Råds skøn forudsætter en historisk lav inflation, og den tror de ikke på.
Mæglingsforslagets præcise indhold fremgår af den pjece, alle stemmeberettigede medlemmer, allerede har modtaget fra BUPL. Materialet findes også på http://www.bupl.dk. Her findes tillige alle de bilag, som af pladshensyn ikke er medtaget i pjecen.

Søsterforbund anbefaler et JA
Som BUPL's hovedbestyrelse anbefaler også de politiske ledelser i de øvrige pædagogforbund et ja til mæglingsforslaget
Den varmeste anbefaling kommer fra Socialpædagogernes Landsforbund. Her står en énstemmig hovedbestyrelse bag opfordringen til medlemmerne om at stemme ja.
Pædagogisk Medhjælper Forbunds hovedbestyrelse var knap så begejstret, men anbefalede dog med stemmerne 22 for og 7 imod medlemmerne at stemme for. Vurderingen hos PMF'erne er, at en konflikt i den aktuelle situation ikke vil kunne forbedre resultatet.
Forbundet af Offentligt Ansatte, som er hjemsted for dagplejere, pædagogiske konsulenter, ledende dagplejepædagoger og medlemmerne af den københavnske Landsforeningen for Socialpædagoger, har haft sit repræsentantskab til at tage stilling til mæglingsforslaget.
Bortset fra et enkelt stemte alle 193 medlemmer af repræsentantskabet for at anbefale et ja.
Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening har indtaget det stik modsatte standpunkt, idet den enstemmige opfordring herfra er, at lærerne skal stemme nej til mæglingsforslaget.
Nej-opfordringer er der også kommet fra Dansk Magisterforening og DJØF.
Dansk Sygeplejeråd har indkaldt sin kongres, efter at hovedbestyrelsen med kun én stemmes flertal - 10 mod 9 - valgte at anbefale mæglingsforslaget.