Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 14
Boye glemte løfte
Reglementsansatte pædagoger i Odense blev idømt bøde for at strejke på trods af et løfte fra borgmester og KL-formand Anker Boye om, at de ikke ville blive forfulgt i sagen
Af: Peter Bøgsted
Det er en mærkelig sag. Vi kan ikke gøre andet end tage dommen til efterretning og så drage den lære, at man tilsyneladende ikke kan tage et udsagn fra formanden for Kommunernes Landsforening (KL) for troende, men må sørge for at have det på skrift og med underskrifter fra KL's bestyrelse."
Det konstaterer formanden for BUPL Fyn, Lars Søgaard Jensen, efter at knapt 30 reglementsansatte pædagoger i Odense Kommune er blevet idømt en bøde ved Den Kommunale Tjenestemandsret for deres deltagelse i en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i efteråret 2001, mens de overenskomstansatte slap for videre tiltale. Sagen er beskrevet i nummer 9/2003.
Arbejdsnedlæggelsen var pædagogernes reaktion på, at kommunen ensidigt havde fastsat en slutdato for forhandlingerne om Ny Løn, og da den blev overskredet erklærede forhandlingerne afsluttet, selv om de langt fra var det. Altså et overenskomstbrud som svar på kommunens overenskomstbrud. Tvisten blev landet, troede BUPL, på et fællesmøde mellem kommunen og BUPL den 14. november 2001, da man indgik en aftale om at genoptage de afbrudte lønforhandlinger, mod at de strejkende gik på arbejde igen den følgende dag. Og ingen af parterne ville gå videre med sagen.
Aftalen blev ledsaget af et løfte fra borgmester og daværende formand for KL, Anker Boye (S), om at den gjaldt samtlige pædagoger, der havde deltaget i strejken. Altså også de reglementsansatte. Det skete under en telefonsamtale mellem Boye, som under fællesmødet befandt sig andetsteds i landet, og Lisbeth Schmidt Jespersen, der var formand for BUPL Fyn, da begivenhederne fandt sted. En samtale, som blev overhørt af flere BUPL-repræsentanter på fællesmødet via medhør.

Ikke på tryk. Den del af aftalen kom imidlertid aldrig på tryk, da Odense Kommunes repræsentant, Anders Haugkrog, ikke ville medtage en sætning om løftet til de reglementsansatte i referatet, fordi det ikke var fremsat direkte på fællesmødet. Odense Kommune sendte derefter en indberetning til Kommunernes Landsforening, og sagen gik sin gang.
Under retsmødet i Tjenestemandsretten sagde Lisbeth Schmidt Jespersen, at hun havde haft fuld tillid til aftalen, da hun havde tilsagnet fra Anker Boye selv, som jo udover at være borgmester også var formand for KL. Hun understregede, at det netop var vigtigt for BUPL, at medlemmerne blev stillet lige, da en af årsagerne til vreden og arbejdsnedlæggelsen var, at de oplevede Odense Kommunes håndtering af Ny Løn-forhandlingerne som forskelsbehandling.
Anker Boye benægtede ikke direkte aftalen i retten, men sagde, at han havde svært ved at huske den nøjagtige ordlyd, og at han var gået for vidt, hvis han havde udtrykt, at kommunen ikke ville forfølge de reglementsansatte ved Den Kommunale Tjenestemandsret. Anker Boye fortalte, at hans manglende hukommelse formentlig skyldtes det pres, han havde været under i perioden, fordi der samtidig var kommunal valgkamp.
Udstyret med både livrem og seler argumenterede KL's advokat, at Anker Boye på trods af rollen som formand for KL ikke havde den nødvendige kompetence til at indgå en sådan aftale, og at der desuden ikke var bevis for, at den eksisterede.
Netop det sidste var afgørende for retsformandens dom i sagen. Han indledte med at sige, at han ikke ville lægge vægt på, om det ene vidne var mere troværdigt end det andet, da det er en kendt sag, at man kan forstå noget forskelligt udfra samtaler; især når de refereres flere år efter, de har fundet sted.
Men, konstaterede han, hvis aftalen skulle have været gældende, burde den have været med i fællesmødereferatet og underskrevet af den, der besad kompetencen til at videreføre sagen, nemlig KL-repræsentanten. Da dette skriftlige bevis ikke forelå, afgjorde han derfor, at de reglementsansatte ville blive idømt en bøde efter de takster, der var gældende, da arbejdsnedlæggelsen fandt sted.