Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 03
Forbudt at merindskrive uden at tjekke huset
Der skulle to års benarbejde i BUPL Fyn, to afgørelser i Statsforvaltningen og en klar udtalelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen til, før Svendborg Kommune stoppede ulovlige merindskrivninger. Erhvervs- og Byggestyrelsens afgørelse er et vigtigt redskab i kampen for bedre arbejdsmiljø, mener BUPL.
Af: Peter Bøgsted
Efter årelange forhalinger, pålæg fra Statsforvaltningen og en klokkeklar afgørelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen er Svendborg Kommune gået i gang med at undersøge, om en af kommunens institutioner, Lundby Børnehus, lever op til byggeregler og arbejdsmiljøkrav.
For tre måneder siden kom meldingen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen: Kommunen skal sætte en stopper for ulovlige mer­indskrivninger i to andre institutioner, Vindeby Børnehave og Melbyhuset.
Svendborg Kommune har nu bragt antallet af børn i de to institutioner ned til den normering, som husene oprindeligt er bygget til. Det oplyser afdelingschef i Miljø og Teknik Jan Yttersborg, som ikke vil afvise, at der stadig kan være forhold i Lundby Børnehus, som ikke lever op til bygningsreglementet.
Det er Una Storgaard fra BUPL Fyn, som har kørt byggesagsklagerne mod Svendborg Kommune for at få forholdene omkring indeklima, børnetal, pladsforhold og arbejdsmiljø gjort lovlige. I første omgang forsøgte hun at tale med kommunen for at finde en løsning. Men forgæves.
I sommeren 2009 klagede hun til Statsforvaltningen Syddanmark for at få en afgørelse i sagerne.
Statsforvaltningen har efterfølgende to gange pålagt kommunen at foretage byggesagsbehandling i de tre institu­tioner. I oktober sidste år modtog Svendborg Kommune en udtalelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, der bakker fuldt op om Statsforvaltningens afgørelser.

Arrogant holdning. Una Storgaard glæder sig over, at kommunen langt om længe har rettet ind og lovliggjort forholdene i to af institutionerne. Men hun er vred over, at det skulle koste så meget tid og så mange kræfter. Hun er også vred over, at kommunen fortsat slår sig i tøjret angående den tredje institution, Lundby Børnehave.
"Jeg er forarget over de folk i teknisk afdeling, som trækker sagerne i langdrag. Det ville i stedet klæde kommunen at have den indstilling, at forholdene skal være så gode som muligt. Det lugter af en bevidst handling, så kommunen kan spare penge. I sidste ende ville det være billigere at renovere frem for at risikere, at pædagogerne bliver syge af at gå på arbejde."
Og det er ikke første gang Una Storgaard er i infight omkring kommunale byggesager.
"BUPL Fyn har tidligere haft tilsvarende sager i Egebjerg og Gudme Kommuner, som nu er lagt sammen med Svendborg. Og det er påfaldende, at det er nogle af de samme mennesker, som sidder og laver det samme nummer om og om igen. Det har nu stået på i op mod seks-otte år, og BUPL har fået medhold hele vejen igennem," siger hun.

løftestang for arbejdsmiljø. Kim Jørgensen fra BUPL's forretningsudvalg glæder sig over afgørelsen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, som han betegner som klokkeklar.
"Styrelsens udtalelse slår fast, at sker der ændringer i anvendelse af en institution, eller laver man merindskrivninger, skal kommunen lave en ny byggesagsbehandling. Det er en vigtig, principiel sejr, der tilgodeser både børn og personale. Hvis indeklimaet ikke er i orden, der er for lidt plads, for meget støj, dårlig ventilation eller for lavt til loftet, går det ud over børnenes trivsel og udvikling. Og det giver en masse unødvendig uro, som påvirker de ansattes arbejdsmiljø negativt," siger han.
Sidste år lavede BUPL's arbejdsmiljøkunsulent Per Baunsgaard et rundspørge blandt BUPL's fagforeninger. Den viste, at halvdelen på det tidspunkt havde byggebehandlingssager kørende i en eller flere kommuner eller nye sager på vej.
BUPL's fagforeninger bør være opmærksomme på Erhvervs- og Byggestyrelsens afgørelse. Den kan måske bruges som murbrækker i nogle af sagerne, mener Kim Jørgensen.
"Afgørelsen er principiel, og derfor skal vi bruge den som løftestang til aktivt at forbedre arbejdsmiljøet, når kommunerne laver ændringer i institutionerne," siger han.

Sagen kort fortalt
• I sommeren 2009 indgiver BUPL Fyn en byggelovsklage til Statsforvaltningen Syddanmark over Svendborg Kommune. Efter fagforeningens opfattelse har kommunen overtrådt byggeloven på grund af 'manglende/mangelfuld' byggesagbehandling af tre af kommunens institutioner, der holder til på Tåsinge.
BUPL mener ikke, at de tre institutioner, Vindeby Børnehave, Lundby Børnehave og Melbyhuset, er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt indrettede. Dertil kommer, at der i to af institutionerne er indskrevet flere børn, end de er normeret og indrettet til.
• Statsforvaltningen giver BUPL medhold. Kommunerne må ikke sluse flere børn ind i institutioner uden at tage hensyn til kvadratmeter, indeklima og fysiske rammer i øvrigt. Kommunen må heller ikke give sig selv dispensation fra bygningsreglementet i forbindelse med ombygning eller indretningsmæssige forandringer.
I de tre afgørelser hedder det enslydende: 'Statsforvaltningen ophæver Svendborg Kommunes afgørelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling'. Med andre ord: Kommunen skal lave byggesagsbehandlinger.
• Svendborg Kommunen beder Statsforvaltningen om at genoverveje sagen. Det sker med henvisning til By- og Boligministeriets 'Vejledning om kommunernes byggesagsbehandling i egne byggesager på daginstitutionsområdet' fra 1998.
'Vejledningen angiver, at merindskrivning ikke er en væsentlig anvendelsesændring, og at der derfor ikke skal foretages byggesagsbehandling', skriver kommunens miljø- og teknikafdeling i sin anmodning.
• Statsforvaltningen henvender sig nu til landets øverste myndighed på området, Erhvervs- og Byggestyrelsen, for at få deres udlægning af teksten. Den kom i oktober 2010 i form af en fire sider lang skrivelse. Her står, at 'i de tilfælde, hvor en merindskrivning i en daginstitution overskrider, hvad dag­institutionen er dimensioneret til, vil der være tale om en benyttelses­ændring af daginstitutionen'. Kort sagt: Kommunen skal lave en byggesagsbehandling.
• Endvidere oplyser styrelsen, at Svendborg Kommune i foråret 2009 ansøgte om ret til at dispensere fra de bygningsmæssige krav til blandt andet opholdsrum i daginstitutioner, men fik afslag fordi, '... det i væsentlig grad kan påvirke indeklimaet med sundhedsskadelige konsekvenser til følge, såfremt der samles flere børn og ansatte i daginstitutioner end angivet i bygningsreglementets regler om indeklimaet'.
• Alligevel prøver Svendborg Kommune endnu engang. I en mail spørger miljø- og teknikafdelingen, om vejledningen fra 1998 stadig er gældende.
Det er den, lyder svaret fra Erhvervs- og Byggestyrelsens jurist, men i 2008 er bygningsreglementet blevet ændret, og det skal kommunen rette ind efter og 'følge den til enhver tid gældende lovgivning på området'.