Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 07
Skolefritidsordninger - Tyndt indhold
Regeringen har nu den lovtekst klar, der skal give SFO'erne en indholdsbeskrivelse. Men bortset fra at der skal være idræt og lektiehjælp, så bliver resten overladt til det kommunale selvstyre. Skuffelse i BUPL.
Af: Steffen Hagemann
SFO'erne har, siden de kom til verden som en lille tilføjelse til folkeskoleloven i 1984, altid levet en pænt ureguleret tilværelse. Der har kun været en vejledning at gå efter for de kommuner, der ville etablere en pasningsordning i forlængelse af skolen. Så derfor blev forventningerne skruet i vejret, da VK-regeringen i sit regeringsgrundlag fra 2005 bebudede en indholdsbeskrivelse for SFO'erne.
Men nu er regeringens forslag til en indholdsbeskrivelse ved at være klar, og der er umiddelbart ikke meget at glæde sig over. I hvert fald ikke hvis man havde håbet på en indholdsbeskrivelse, der skulle give SFO'erne en status svarende til den, institutioner efter serviceloven har.
For buddet på en indholdsbeskrivelse lyder i al sin enkelthed sådan her ifølge det lovforslag, der ligger klar i Undervisningsministeriet, og som Børn&Unge er kommet i besiddelse af:
"I § 40 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
"Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne, jf. § 3, stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelserne"."
I bemærkningerne til lovforslaget hedder det videre:
"Med forslaget om ændring af folkeskolelovens § 40 bliver det en del af kommunalbestyrelsens ansvar at fastsætte en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne. Beskrivelsen vil skulle indeholde retningslinjer for, hvordan skolefritidsordningerne skal medvirke til udmøntningen af den i § 19, stk. 2, i serviceloven nævnte sammenhængende børnepolitik for kommunen.
Undervisningsministeren bemyndiges derudover med forslaget til at fastsætte regler om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelserne, dvs. hvilke temaer der skal være dækket ind af mål- og indholdsbeskrivelserne for fritidsordningernes pædagogiske virksomhed. De fastlagte mål- og indholdsbeskrivelser skal respektere balancen mellem voksenorganiserede og børneinitierede aktiviteter."
Efter bemærkningerne er der et uddrag af skolestartsudvalgets rapport fra februar 2006 (omtalt i Børn&Unge nr. 8/2006). Rapporten anbefaler en mål- og indholdsbeskrivelse, men ud over de kommentarer om respekt for balancen mellem voksenorganiserede og børneinitierede aktiviteter, så er der faktisk kun to anbefalinger til indholdsbeskrivelsen. SFO'erne skal tilbyde idræt og lektiehjælp.
I Undervisningsministeriet forlyder det, at der umiddelbart ikke er planer om yderligere krav til indholdet.

Fattig Ambition. Ansvaret for resten af indholdsbeskrivelsen bliver uddelegeret til det kommunale selvstyre, og det tilfredsstiller næppe de mange SFO-pædagoger, der har efterspurgt nogle tydelige krav til indholdet, som det fremgik af rapporten "Skolefritidsordninger - mellem skole- og fritidspædagogik" fra Danmarks Evalueringsinstitut (se "At mestre hverdagen", Børn&Unge nr. 1/2006). Også Allan Baumann, faglig sekretær i BUPL's forretningsudvalg og politisk ansvarlig for SFO-området, er skuffet over det resultat, man er nået frem til i Undervisningsministeriet.
"Vi har i mange år presset på for at få en indholdsbeskrivelse, og da der så begyndte at ske noget, lå der faktisk nogle tanker om, hvad man ville. Nu er det blevet reduceret til, at kommunerne selv bestemmer på baggrund af nogle ministerielle beslutninger. Og det synes vi er en lidt fattig ambition for området. Vi synes stadig, at der er stort behov for at gøre mere ud af at have nogle fælles intentioner om, hvad man gerne vil på området," siger Allan Baumann til Børn&Unge.
Han ville ønske, at Undervisningsministeriet ville kigge lidt til det lovforslag, der er på trapperne for de øvrige dagtilbud. Der er der nemlig stillet nogle specifikke retningslinjer for fritidshjem op (se boks andet sted på siden), og de kunne også sagtens kunne gælde for SFO-området, mener Allan Baumann.
"Der beskæftiger vi os med nogle indholdsbeskrivelser og med nogle overvejelser om, hvilke ressourcer og muligheder der skal være til stede for at kunne honorere indholdet," siger Allan Baumann. Han peger på, at BUPL allerede har formuleret et bud på, hvad en indholdsbeskrivelse for SFO'er bør indeholde. Den kan findes på www.bupl.dk under emnet "pædagogik".
Allan Baumann er til gengæld godt tilfreds med, at det nye lovforslag, som det ser ud nu, cementerer pædagogens berettigelse i skolen. I bemærkningerne til lovforslaget hedder det nemlig, at "det foreslås, at kommunalbestyrelsen af pædagogiske grunde kan beslutte, at undervisningen i børnehaveklassen til og med 1., 2. eller 3. klassetrin skal samordnes i aldersintegrerede klasser, det vil sige klasser, der omfatter elever med forskellig skolealder". Og videre: "Efter forslaget vil en aldersintegreret klasse kunne omfatte elever fra børnehaveklasse til og med 1., 2. og 3. klasse i et to- til fireårigt skolestartforløb, hvor arbejdsformer og indhold, der traditionelt er fremherskende i børnehaveklassen, naturligt koordineres og integreres med arbejdsformer og indhold på de efterfølgende klassetrin."
"Det er vigtigt, at der nu også i loven er plads til, at pædagogerne kan bidrage til skolens samlede udvikling," siger Allan Baumann.
Undervisningsministeriet har også en lovtekst klar, der skal gøre børnehaveklassen obligatorisk og indføre danskundervisning for de mindste elever.


Fritidsinstitutioner

Kapitel 6
Formål for fritidshjem
§ 45. Børn i fritidshjem skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, udvikling og læring.
Det pædagogiske arbejde i fritidshjemmene skal respektere og understøtte børnenes selvvalgte aktiviteter og samtidig indeholde pædagogisk tilrettelagte aktiviteter.

Stk. 2. Fritidshjemmet skal være særligt opmærksomt på at involvere og aktivere børn, der har brug for en særlig indsats.

Stk. 3. Fritidshjemmet skal fremme børns sproglige,
æstetiske og kropslige
udtryksformer, sundhed og kendskab til naturen.

Stk. 4. Fritidshjemmet skal give børn medbestemmelse,
medansvar og forståelse for demokrati. Fritidshjemmet skal som led heri bidrage til at
udvikle børns selvstændighed, evne til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Stk. 5. Fritidshjemmet skal fremme kendskab til og samspil med andre typer af fritidstilbud, herunder idrætsforeninger og kulturtilbud.

Stk. 6. Fritidshjemmet skal i samarbejde med skoleledelse og forældre medvirke til at skabe en sammenhængende overgang mellem skolens
undervisningsdel og
fritidshjemmet. Fritidshjemmet skal give børnene mulighed for lektielæsning.

(Uddrag fra lovforslaget om dagtilbud december 2006)