Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 15
Valg 2011: 5 spørgsmål til partierne
Der er fuld opbakning til gode daginstitutioner, men der er ikke brug for mere kontrol med pædagogernes arbejde for at sikre kvaliteten. Der er ikke flertal for minimumsnormeringer, viser en rundspørge blandt otte politiske ordførere. Børn&Unge har stillet de otte ordførere fem spørgsmål, der er væsentlige for langt de fleste pædagoger. Svarene er redigeret. Du kan læse politikernes svar i deres fulde længde på www.bupl.dk/valg
Af: Vibeke Bye Jensen
1. Hvordan vurderer dit parti daginstitutionernes betydning i forhold til forebyggelse og Danmarks konkurrenceevne?
2. Går dit parti ind for minimumsnormeringer eller anden form for statslig styring af normeringer i daginstitutioner?
3. Er der brug for mere eller mindre kontrol med pædagogernes arbejde?
4. Er det udelukkende positivt at inkludere udsatte børn i almeninstitutionerne? Hvad skal der til, for at inklusion ikke belaster de 'normale' børn unødigt?
5. Skal daginstitutionerne (inkl. fritidsinstitutioner og SFO'ere) vedblive at være et selvstændigt felt med fokus på tryghed, dannelse m.v., eller skal de være en del af uddannelsessystemet med fokus på læring/undervisning

Louise Schack Elholm
familieordfører, Venstre
1 Daginstitutionerne har stor betydning først og fremmest for børnene og deres familier, men også for hele samfundet. Fordi vi har så gode daginstitutioner i Danmark, kan vi sikre arbejdskraft til virksomhederne. Hvis mor og far ikke er trygge ved at efterlade deres børn i daginstitution, kan de ikke fokusere på deres arbejde. Samtidig er daginstitutionerne med til at sikre, at børnene får en god start på livet. OECD vurderer, at Danmark har et af de bedste daginstitutionssystemer i OECD.

2 Kommunen skal sikre, at deres daginstitutioner fungerer bedst muligt. De skal først og fremmest tage udgangspunkt i børn og familier og deres behov. Det er positivt, at kommunerne har mulighed for at vælge specialiserede løsninger til hver enkelt institution, så løsningen passer bedst i lokalområdet. Samtidig træffes beslutningerne tæt på børn og familier, som har mulighed for at påvirke deres lokalpolitikere.

3 Venstre har støttet den massive afbureaukratisering, som er sket de senere år. Regeringen afbureaukratiserede over 100 regler sidste år, de fleste på socialområdet, og vi arbejder fortsat for mere afbureaukratisering. Men vi må også erkende, at en del af reglerne ligger i kommunerne, og dem kan kun kommunerne afbureaukratisere.
4 Det er vigtigt, at vi tager udfordringen med udsatte børn alvorligt. Udsatte børn skal samles op tidligere. Kommunerne har ansvaret for at sikre, at det sker. Vi ser alt for ofte, at kommuner lader udsatte børn klare sig selv alt for længe. Det vil være positivt med mere forebyggende behandling fra kommunernes side. Så kunne vi måske undgå, at så mange børn bliver svigtet.

5 Daginstitutioner skal først og fremmest være et trygt sted for børnene. Men den tid er forbi, hvor daginstitutioner blot var et pasningstilbud. I dag er der heldigvis langt større fokus på børns udvikling, hvilket jeg mener, at vi bør fortsætte med.

Vivi Kier
børne- og familieordfører, Konservative
1 Et godt pasningstilbud er vigtig for forældres tryghed ved at aflevere deres barn - og for børns mulighed for at begå sig blandt andre børn og for at udvikle deres sprog og andre færdigheder. Daginstitutionen og forældrene er sammen om at lægge det sociale fundament, som børnene har brug for resten af livet. De skal lære at begå sig sammen med andre voksne og børn. Men vigtigst af alt er, at daginstitutionen er et sted, hvor børnene kan udvikle sig og lægger kimen til at blive Danmarks fremtid.

2 Nej. Vi ønsker at fastholde kommunernes selvstyre.

3 Der skal selvfølgelig være tilsyn fra den enkelte kommune - ligesom eventuelle underretninger skal følges op med det samme. Men det er væsentligt, at der er tillid til det pædagogiske arbejde.

4 Jeg finder det meget vigtigt, at børn også møder børn med særlige udfordringer. Det kræver selvfølgelig, at der er en normering, der passer til de udfordringer, det enkelte barn møder med. Det er væsentligt, at børn lærer hinanden at kende på kryds og tværs af sociale skel og forskellige familiesammensætninger. På den måde bliver det at være anderledes heller ikke farligt eller unormalt.

5 Mit parti har ikke lagt sig fast på en ny model. Men jeg er personligt åben for, at SFO kan indgå i uddannelsessystemet - jeg ønsker, at lektielæsning eller lektiehjælp kunne foregå i SFO'en i højere grad, end det gør i dag.

Pernille Vigsø Bagge
børne- og familieordfører, Socialistisk Folkeparti
1 Forskningen kan dokumentere, at børn, der går i såkaldte 'højkvalitetsbørnehaver' med gode normeringer og veluddannet personale, generelt øger deres intelligens, skoleparathed og dermed deres langsigtede udbytte af skoleundervisningen. Og at udsatte børn i mindre grad modtager overførselsindkomster senere i livet og havner i kriminalitet. Vi ser gode daginstitutioner som fundamentet for videre uddannelse og vækst.

2 SF savner et mere kvalificeret grundlag at tale om normeringer på, da der er store forskelle på flere undersøgelsers resultater. Vi vil derfor gerne have afdækket, hvordan forholdene reelt er, inden vi vil diskutere minimumsnormeringer.

3 En stor del af pædagogernes tid bruges i dag på rapporteringer til kommunen. Tid, der går fra det vigtige pædagogiske arbejde med børnene. Vi vil sikre, at pædagogerne først og fremmest bruger deres ressourcer på børnene. Derfor skal dokumentations- og evalueringsarbejdet forenkles med tanke på at styrke det pædagogiske arbejde. Det kræver, at fagfolk får øget indflydelse på, hvordan det lovgivningsfastsatte arbejde med sprogstimulering, de pædagogiske læreplaner m.v. bedst tilrettelægges.
4 Vi skal blive bedre til at inkludere udsatte børn i almeninstitutioner, da alle børn profiterer af at være sammen med anderledes børn. Det kræver blandt andet, at der skal satses mere på tværfaglighed og sammenhæng i den kommunale indsats. Inklusionsindsatsen kræver høj grad af dialog mellem ledere, medarbejdere og forældre, da inklusion handler om at have fokus på at etablere stærke fællesskaber, som favner alle børn.

5 Daginstitutioner skal vedblive at være et selvstændigt felt med fokus på tryghed og dannelse og udvikling af sociale kompetencer. De spiller en væsentlig rolle i forhold til at sikre før­skolebørnene en god skolestart. Pædagoger på fritidshjem og SFO'er skal indskrives i folkeskoleloven, så deres virke i folkeskolens indskoling tydeliggøres.

Simon Emil Ammitzbøll
socialordfører, Liberal Alliance
1 Det er vigtigt, at vi har et fleksibelt arbejdsmarked for at styrke Danmarks vækst og konkurrenceevne. Hvis det skal hænge sammen med et familieliv, skal vi have fleksible daginstitutioner, som afspejler det moderne arbejdsmarked.

2 Nej. Der skal være større frihed i kommuner og daginstitutioner, som skal have vide rammer for selvforvaltning. Mindre statslig styring vil betyde, at man kan effektivisere og udnytte ressourcerne i daginstitutionerne langt bedre, så både børn, forældre og pædagoger får mere for pengene. Bureaukratiet skal væk, mens det personlige ansvar og den faglige stolthed skal tilbage.

3 Der er brug for meget mindre kontrol! Vi skal give ansvaret og tilliden tilbage til medarbejderne, og så skal vi sætte en stopper for det bureaukratiske kontroltyranni, der i dag tager alt for mange ressourcer. Pædagogerne skal primært bruge deres tid sammen med børnene - ikke bag ved et skrivebord.
4 Institutionernes medvirken i forhold til udsatte børn skal fastlægges af den enkelte kommune. Pædagogerne skal have bedre muligheder for efteruddannelse i at tackle udsatte børn.

5 Det skal fortsat være et selvstændigt felt, men samtidig skal vi styrke fagligheden i folkeskolen.

René Christensen
familieordfører, Dansk Folkeparti
1 Dansk Folkeparti og jeg mener, at daginstitutionernes betydning er stor på disse områder. Nu har vi jo et samfund, hvor børn hurtigt får deres eget liv. Med det mener jeg, at mange børn fra de er et år tilbringer mange timer i daginstitutionen. Så selvfølgelig har det stor betydning. Jeg mener faktisk også, at der sker et godt arbejde med netop dette.

2 Vi går selvfølgelig ind for, at der er det personale, der er behov for i den enkelte institution. Men der er også andre faktorer så som indretning af selve institutionen. Jeg har været i praktik i en meget stor institution, som var ny og bygget til formålet, og det var en god oplevelse at se, hvordan bygningerne har stor indflydelse på støj, muligheder for små grupper, mulighed for 'larmelege' og mulighed for fordybelse. Minimumsnormeringer vil betyde, at alle kommuner vil køre på netop det minimum, som en politisk forhandling vil give.

3 Jeg mener ikke, at vi skal kontrollere mere fra statens side. Men hvis der er kommuner, som har et behov, så er det op til den enkelte kommune.

4 Ikke udelukkende positivt, men der er mange positive elementer i at inkludere børn, som ikke er som alle andre. Det har været en fejl at tage en gruppe børn med særlige udfordringer ud af normalsystemet. Ja, bare udtrykket normalsystemet får hårene til at rejse sig. Hvis der er noget, der er normalsystemet, ja så har disse børn været i det unormale system. Selvfølgelig skal der være uddannelse til personalet og ressourcer til ekstra tiltag, som der uundgåeligt vil komme.

5 Børn har brug for at være børn, men jeg mener, at læring kan være mange ting. Brug af computer i børnehaven er det læring? Ja, det mener jeg, det er. Men det er, hvad den bliver brugt på, der er interessant. Er det læring at få læst en historie? Ja, det er det. Er det læring at få beskeder i store grupper? Ja, det er det. Jeg mener, at læring selvfølgelig skal indgå i alle aspekter, hvor børn færdes.

Mette Frederiksen
børne, social- og familieordfører, Socialdemokraterne
1 Daginstitutionerne spiller en meget vigtig og afgørende rolle i forhold til forebyggelse. God kvalitet i vores daginstitutioner er den allerbedste måde at forebygge sociale problemer på. Det er gennem gode daginstitutioner, vi kan sikre, at alle børn får lige muligheder for at opnå et godt liv med uddannelse og job. I forhold til konkurrenceevnen skal vi udnytte de menneskelige ressourcer, vi har i Danmark. Derfor er det en forudsætning, at alle børn får mulighed for at udvikle sig godt.

2 Vi vil arbejde for at finde finansiering til at forbedre normeringer på daginstitutionsområdet. Regeringen og Dansk Folkepartis besparelser og økonomiske politik har betydet, at kommunerne er urimeligt pressede. Der er desværre mange steder, hvor kommunerne har været nødsaget til at spare på daginstitutionsområdet i en sådan grad, at det er et problem. Børn, forældre og personale skal kunne være trygge ved, at normeringerne er tilstrækkelige til, at der kan udføres et ordentligt pædagogisk arbejde.

3 Der er ikke brug for mere kontrol af pædagogers arbejde. Det er selvfølgelig vigtigt, at der sker den nødvendige dokumentation og vidensopsamling. Men den primære opgave for pædagoger er at være sammen med børnene.
4 Det skaber udfordringer at inkludere udsatte børn, men det er helt nødvendigt at gøre det. Derfor skal der de nødvendige ressourcer til det - blandt andet ordentlige normeringer og veluddannet personale, som har den rette faglighed og overskuddet til at arbejde pædagogisk og udvikle børnene.

5 Socialdemokraterne går ind for, at der tænkes i helheder og i tværfaglige miljøer. Derfor synes vi ikke, der skal være en skarp opdeling mellem skole, fritidsordninger eller daginstitutioner. Fritidsordninger kan med fordel inkluderes og integreres med folkeskolen og uddannelsessystemet. Det er en fordel at lærere, pædagoger og andre faggrupper supplerer hinanden med deres fagligheder og kompetencer.

Line Barfod
børne-, social- og familieordfører,Enhedslisten
1 Børn skal have gode daginstitutioner, fordi det er godt for dem. Når vi opbygger god velfærd for alle, giver det også et stærkt samfund, der klarer sig godt i verden. Undersøgelser har igen og igen fastslået, at sørger vi for gode børneliv og rigtig gode daginstitutioner, så forebygger det en masse andre problemer senere i livet og andre steder i samfundet. Det er på høje tid, at vi igen begynder at investere i vores børn, i stedet for at der kun bliver skåret ned.

2 En minimumsnormering kan være med til at sikre gode daginstitutioner. Vi har i folketingssamling 2010-11 fremsat beslutningsforslag om at indføre minimumsnormeringer og ret til uddannelse og efteruddannelse til det pædagogiske personale for at sikre en kvalificeret børnepasning, et godt børneliv og ordentlige vilkår og rammer for børnene.

3 Vi ønsker mindre kontrol med pædagogernes arbejde. Vi har tillid til, at pædagoger, der sikres ordentlig efteruddannelse, er bedst til at vurdere børnenes behov, stimulere og give omsorg til børnene. Undersøgelser dokumenterer, at den øgede kontrol med en lang række dokumentationskrav og VKO-flertallets fortsatte nedskæringer ikke fører til kvalificerede daginstitutioner, da tiden går fra omsorgen til børnene.

4 Vi skal have et rummeligt samfund, som gør sit bedste for at inkludere alle. Børn, der stikker bare en lille smule ud fra 'det normale', skal ikke parkeres i særtilbud. Børn har forskellige behov, og derfor skal vi sikre os, at almeninstitutionerne har ressourcer til at dække de mange forskellige behov. Og at der er en mangfoldighed af forskellige dag­institutioner.

5 Børn har ret til et børneliv, som ikke kun er målrettet en karriere, men har en værdi i sig selv. Daginstitutionerne skal sikre trygge rammer for et godt børneliv, for så lærer børnene meget mere og får nemmere ved at klare skolen. Hvis der for eksempel er tid til at lytte til børnene og snakke med dem og læse med dem, så går det langt bedre med sproget og andre færdigheder.

Nadeem Farooq
socialordfører, Radikale Venstre
1 Daginstitutionerne spiller en enorm rolle. Ikke blot for forebyggelse i snæver forstand, men også for at reducere social ulighed og for at give flest mulige børn mulighed for uddannelse og en bedre tilværelse. Men forudsætningen er, at vi øger kvaliteten i vores daginstitutioner og giver pædagogerne plads og rum til at udfolde sig.

2 Vi ønsker tilstrækkeligt kvalificeret personale i daginstitutionerne, ligesom vi støtter retten til uddannelse og retten til efteruddannelse for det pædagogiske personale. Men det skal opnås ved bedre overordnede rammer og via en konstruktiv dialog med kommunalbestyrelserne. Vi tror ikke på firkantede minimumsnormeringer og øget statslig styring. Øget centralisering de senere år har ikke just vist sig at gøre pædagogernes arbejdsvilkår lettere!

3 Der er brug for mere tillid og mindre kontrol. Flere skemaer, målinger og tilsyn øger ikke kvaliteten af pædagogernes arbejde, tværtimod. I en tid med økonomisk smalhals og nedskæringer, er det utroligt vigtigt, at vi som politikere er ekstra opmærksomme på at støtte og anerkende pædagogernes fantastiske arbejde. Vi kunne begynde med at fjerne unødigt bureaukrati.

4 Jeg medgiver gerne, at inklusion er en udfordring. Men der er ingen andre lette løsninger. Det vigtigste er, at vi inkluderer på den rigtige måde, dvs. begynder tidligt og hjælper med at udfolde alle børns potentialer. På den måde kommer inklusion mere til at handle om diversitet og om forskellighed frem for en debat om, at nogle børn hiver niveauet ned.

5 Daginstitutionerne skal helt klart vedblive at være et selvstændigt felt. Fokus på leg og kreativ udfoldelse er forudsætningen for senere læring og undervisning.