Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 26
Nye love på kongressen
Et slankere forretningsudvalg. Slet ingen rejsesekretærer. Og aktivt medlemskab af BUPL for pædagoger, som er ansat i organisationen. Det er tre nye lovforslag, som skal til behandling på kongressen til november. Et fjerde ændringsforslag handler om antallet af suppleanter til
hovedbestyrelsen.
Af: Ivan Enoksen
Forretningsudvalget skal slankes, og korpset af rejsesekretærer skal helt væk. Det er indholdet af to ændringsforslag til BUPL's love, som skal behandles på BUPL's kongres 20.- 22. november i år.
Bag forslaget om at reducere forretningsudvalgets i dag syv medlemmer til fem står BUPL Storkøbenhavn, mens det er faglig sekretær Brigitte Christensen fra samme fagforening, der som enkeltperson foreslår at afskaffe den rejsesekretærfunktion, der ellers har været del af BUPL's politiske struktur siden 1976.
Det syv medlemmer store forretningsudvalg er en nyere skabelse, indført som den er i forbindelse med fusionen mellem Børne- & Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) og Landsforeningen Danske Klubfolk (LDK) i 1991. Før da bestod forbundsledelsen af blot fem medlemmer.

Forskudt magtbalance. BUPL Storkøbenhavn begrunder forslaget om et slankere forretningsudvalg med, at dets syv medlemmer fylder uforholdsmæssigt meget i hovedbestyrelsen, og dermed kan de forrykke den politiske balance - ikke mindst efter at antallet af fagforeningsvalgte repræsentanter er faldet fra 32 til 23. Det skete i 2006, da de dengang 22 fagforeninger blev lagt sammen til de nuværende 12.
Allerede på sammenlægningstidspunktet var det på tale også at skære ned på forretningsudvalget og gå fra syv til fem medlemmer. Et forslag herom, fremsat af hovedbestyrelsen, samlede endda flertal på den ekstraordinære, såkaldte strukturkongres den 30. marts 2006. Når forslaget alligevel faldt til jorden, var det fordi, ændringer af BUPL's love skal vedtages ikke bare med flertal, men med 2/3 flertal. Og det manglede forslaget 27 stemmer i at opnå.

Formanden for BUPL Storkøbenhavn, Michael Egelund, ser slankningen af forretningsudvalget som en sen, men logisk følge af strukturændringen i 2006. Ud over at genskabe balancen mellem centrum og periferi - læs forbunds- og fagforeningsrepræsentanter - har forslaget også et andet sigte. Nemlig at finde besparelser i forbundet.
"Overenskomststrejken har efterladt et stort hul i vores økonomi. Det skal der gøres noget ved, og det kan dette forslag være et bidrag til," siger Michael Egelund.

Mærkelig størrelse. Faglig sekretær Brigitte Christensen begrunder sit ønske om at få skrevet rejsesekretærerne, hvoraf der er fem, ud af BUPL's love med, at deres funktion 'har overlevet sig selv', hedder det i lovændringsforslaget.
Den konsulentbistand, som rejsesekretærerne står for, kan, anfører hun blandt andet, klares af de nye og større fagforeninger selv. Og dertil mener hun, at det hører fortiden til, at rejsesekretærerne udpeges af hovedbestyrelsen og pr. automatik er delegerede til kongressen.

"Det er jo ikke fordi, jeg synes, at de ikke foretager sig vigtige ting, men jeg mener, at selve konstruktionen med rejsesekretærer er en lidt mærkelig størrelse. På forrige kongres lovede vi hinanden, at vi skulle i gang med at se på alle dele af vores organisation, og hertil hører for mig, at vi forholder os til, om vi skal have rejsesekretærer som del af den politiske struktur," siger Brigitte Christensen.

For evigt medlem. Et tredje lovændringsforslag, som også skal behandles på kongressen, kommer fra BUPL Nordsjælland. Forslaget indebærer en udvidelse af kredsen, som kan være aktive medlemmer af organisationen, til også at omfatte pædagoger, der ansættes eller udpeges til at varetage opgaver i BUPL. Som det er i dag er de henvist til at melde sig ind i en af de fagforeninger, som har indgået overenskomst med BUPL.
'Det forekommer uhensigtsmæssigt,' anfører forslagsstillerne i lovændringsforslaget, 'at medlemmer, der skal ansættes til at beskæftige sig med for eksempel pædagogiske problemstillinger, ikke fortsat kan være medlemmer af BUPL'.

Flere suppleanter. Et fjerde ændringsforslag, som var indsendt inden fristens udløb 1. juli, står BUPL MidtVestjylland for. Forslaget fra BUPL MidtVestjylland går ud på, at fagforeningerne skal have mulighed for at vælge flere end to suppleanter til hovedbestyrelsen.
Dette forslag indebærer ikke en egentlig ændring af BUPL's love, men en ændring af den standardvedtægt, som gælder for samtlige fagforeninger. Derfor skal forslaget blot opnå almindeligt flertal, for at blive vedtaget på kongressen, mens egentlige lovændringsforslag kræver et kvalificeret flertal på 2/3.Fire forslag til lovændringer
. Forretningsudvalget reduceres fra syv til fem medlemmer
. Funktionen som rejsesekretær afskaffes
. Pædagoger, der bliver ansat i BUPL-organisationen, kan
bevare aktivt medlemskab af BUPL
. De lokale fagforeninger kan vælge flere end to suppleanter
til hovedbestyrelsen


Hovedbestyrelsen drøfter på sit møde 20.-21. august alle fire forslag. Derefter overgår de til behandling på de lokale generalforsamlinger, inden der på kongressen sidst i november tages endelig stilling til dem.
Generalforsamlingerne finder sted i de lokale fagforeninger i perioden 15. september til 15. oktober 2008.