Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 15 Børn&Unge som e-paper
TEMA: Kolleger byder pædagogerne velkommen
Sygeplejerskernes, fysioterapeuternes og social- og sundhedsassistenternes fagforbund byder pædagoger velkommen i ældresektoren.
Af: Mikkel Prytz
Karen Stæhr, sektorformand for social- og sundhedsområdet i FOA
Vigtigt at drøfte arbejdsopgaverne
Vi har ingen problemer med pædagoger i ældresektoren, når blot vi får drøftet, hvilke arbejdsopgaver de skal varetage. Pædagoger indgår i ældresektoren i samarbejde med de øvrige medarbejdere, og de må ikke skubbe medarbejdere med sundhedsfaglig viden ud,
for dem er der behov for.
Nu, hvor børnetallet falder, leder de pædagogiske fagforeninger naturligt nok efter nyt land. Det vigtige er, at arbejdspladsen gør sig klart, når den søger ny medarbejder, hvilken fagperson der søges til en stilling. Det kan være en pædagog, en sekretær, en social- og sundhedsassistent eller en ergoterapeut. Det kræver en ordentlig dialog i MED-udvalg og med tillidsrepræsentanterne om, hvilke opgaver den nye medarbejder skal udføre.
Der er brug for pædagogiske og social­pædagogiske tilgange i ældresektoren, men pædagoger er ikke ene om at eje de ord og de opgaver. Det er kompetencer, som også social-og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter bliver uddannet i. Det vigtige er, at opgaverne i ældresektoren bliver løst i samspil, og at de forskellige faggrupper diskuterer, hvor de kan bidrage med kompetencer og viden til gavn for borgerne. Jeg ville blive ked af, hvis vi fik en situation som den mellem sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, hvor vi konstant må diskutere, om der er monopol på arbejdet.«

Dorte Steenberg, 2. næstformand i Dansk Sygeplejeråd
Erfaringerne er positive
Samarbejde mellem forskellige faggrupper på ældreområdet kan kun bidrage til at løfte det arbejde og den kvalitet, som borgere og patienter oplever. Der er forskellige behov blandt de ældre, og min grundholdning er, at det samarbejde kan pædagoger og sygeplejersker godt finde ud af.
Erfaringerne er positive de steder, hvor man har gjort sig erfaringer med pædagoger i ældresektoren, eksempelvis når pædagoger arbejder med demente ældre. Vores holdning til pædagoger på plejeområdet er positiv, men man skal selvfølgelig sikre sig, at der er den rigtige kombination af pædagoger og ansatte med sundhedsfaglige kompetencer.
Når der har været konflikter mellem sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, handler det om to grupper, der arbejder inden for samme fagområde. Jeg ser ingen problemer imellem pædagoger og sygeplejersker, fordi vi er to forskellige faggrupper med forskellige kompetencer. Med respekt for vores forskellige fagligheder mener jeg, at pædagoger kan bidrage positivt til arbejdet.«

Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter
Der er brug for pædagogiske kompetencer
Det er rigtig godt med fokus på forskellige faggrupper på ældreområdet. Særligt på demensområdet er der behov for forskellige kompetencer, og de er ikke til stede alle steder i dag. Det er min erfaring, at en tværfagligt sammensat behandler- og plejegruppe er en fordel, fordi de enkelte faggrupper komplementerer hinanden med forskellige kompetencer.
Forsøg fra Nationalt Videnscenter for Demens viser, at hård fysisk træning giver forbedret fysik, større mental ro og bedre hukommelse. Fysisk træning er vigtig, og på det niveau er pædagogiske kompetencer relevante. Både træning og dagligdags aktiviteter kan tilrettelægges med en pædagogisk vinkel for et bedre resultat, så jeg er overbevist om, at der er brug for pædagogiske kompetencer i ældreplejen.
Jeg er ikke nervøs for, at en pædagog eksempelvis står for den daglige træning af ældre, for pædagogen vil ikke kunne tilrettelægge træningen på egen hånd, ligesom en fysioterapeut ikke vil kunne tilrettelægge pædagogiske aktiviteter for de ældre.
Fysioterapeuter er vant til at arbejde sammen med andre faggrupper på ældreområdet, både sygeplejersker, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter. Den træning, som vi har planlagt, ser vi ofte andet personale følge op på, og det er helt i orden. Det vigtige er, at det er en fysioterapeut, som superviserer og tilrettelægger træningen. Det vil en pædagog ikke have den rette viden om.«

Pædagoger, ældre og demens - Derfor er det aktuelt lige nu
2011
Regeringen beslutter med finanslovsaftalen for 2011 at nedsætte en kommission, som skal undersøge, hvordan livskvalitet og selvbestemmelse kan understøttes hos beboere på plejehjem og i plejeboliger.
2012
Kommissionen bemærker blandt andet, at plejehjemsbeboere har behov for mere social kontakt og flere aktiviteter. Ældre Sagen foreslår i et høringssvar, at der ’bliver ansat flere pædagoger eller andet personale med pædagogiske kompetencer i plejehjem’.
2013
Sundhedsstyrelsen udgiver nye retningslinjer for udredning og behandling af demens. En af anbefalingerne er, at pleje og omsorg af personer med demens forankres i tværfaglige team bestående af blandt andet pædagogisk personale.
2015
Regeringen beslutter, at der skal udarbejdes en ny demenshandlingsplan. Målsætningerne er bl.a., at ’behandling og pleje af mennesker med demens skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og værdier’, og at ’pårørende skal inddrages aktivt’.
2016
I efteråret skal Folketinget diskutere en demenshandlingsplan. I det faglige oplæg til planen er der blandt andet fokus på pædagogiske metoder og pædagogiske aktiviteter. Handlingsplanen ventes offentliggjort i oktober.