Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 12 Børn&Unge som e-paper
TEMA: YTRINGSFRIHED. Du har frihed til at ytre dig. Kend din ret til kritik
81 procent af pædagogerne og 67 procent af institutionslederne mangler viden om deres ret til at ytre sig, viser ny BUPL-undersøgelse. Guiden klæder dig på til kritik.
Af: Trine Vinther Larsen
Din mening skal frem
Offentligt ansattes deltagelse i den offentlige debat er af afgørende betydning i et demokrati. Den specialviden, som pædagoger og andre fagfolk besidder, kan kvalificere debatten og bidrage med nyttige oplysninger om de praktiske konsekvenser af politiske beslutninger.
Loven beskytter dig
Din ytringsfrihed som offentligt ansat er vidtgående og beskyttet af den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10, EU’s chartre om grundlæggende rettigheder, FN-konventionen samt Grundlovens § 77. Her står: ’Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres'.
Sådan kan du ytre dig
Beskyttelsen af offentligt ansattes ytringsfrihed gælder, når man som offentligt ansat ytrer sig på egne vegne i den offentlige debat. Du kan fremsætte dine personlige synspunkter og egne faglige beskrivelser, udtrykke en politisk holdning eller gengive faktiske forhold, som vedrører dit eget arbejdsområde. Formen kan være i tekst, tale, billeder, billedsprog, beklædning, i forbindelse med taler, møder, interviews, læserbreve, debatindlæg, kunstneriske udtryksformer og i samtaler på sociale medier.
Her går grænsen
Alle borgere er undergivet visse begrænsninger i ytringsfriheden og må således ikke fremsætte urigtige eller freds- og ærekrænkende udtalelser. Herudover er offentligt ansatte begrænset af reglerne om tavshedspligt. Det betyder, at man ikke må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger. Bestemmelserne findes blandt andet i straffeloven, persondataloven og forvaltningsloven.

Do’s and don’ts om ytringsfrihed

Du må …
● På egne vegne deltage i den offentlige debat.
● Fremsætte personlige meninger i tale og på skrift.
● Fremsætte personlige meninger, som vedrører dit eget arbejdsområde.
● Fremsætte personlige meninger i ressourcespørgsmål, eksempelvis nedskæringer.

Du må ikke …
● Fremlægge tavshedsbelagte oplysninger
● Komme med æreskrænkende udtalelser
● Være urimelig grov
● Fremsætte åbenbart urigtige oplysninger.

Værd at vide
● Loyalitetspligten i ansættelsesforholdet kan ikke medføre yderligere begrænsninger i ytringsfriheden.
● Tjenstlige udtalelser er altid underlagt arbejdsgivers bestemmelser.
● En lovligt fremsat ytring kan ikke i sig selv føre til ’negative ledelsesreaktioner’ som afskedigelse, ændringer i opgaver eller forbigåelse i forbindelse med løntillæg.
● Kritiske ytringer skal ikke fremsættes internt først, men generelt bør åbenhed og konstruktiv debat fremmes på den enkelte arbejdsplads. Det kan være fornuftigt at rejse kritikken via de interne systemer, før man går til pressen.
● I tilfælde, hvor en lovlig udtalelse fører til eksempelvis alvorlige samarbejdsvanskeligheder, kan det danne grundlag for ’negative ledelsesreaktioner’, men der er strenge krav til ledelsens bevissikkerhed.
● Reagerer ledelsen med sanktion på en lovlig udtalelse, så kontakt straks BUPL.

5 fornuftige på nettet
På internettet gælder samme regler for ytringsfrihed. Husk, at din private blog, Facebook-, Twitter- eller Instagramkonto ikke er et lukket og fortroligt forum.

❶ Vid, hvem modtagerne af dine ytringer er/kan være.

❷ Skriv kun det, du kan sige i det offentlige rum.

❸ Tænk over, hvordan du ytrer dig om din arbejdsplads.

❹ Overvej, om du skal være venner med kolleger og chef.

❺ Som blogger skal du tydeliggøre, at dine holdninger er dine egne, private meninger.

BUPL ønsker bedre beskyttelse
Justitsministeriets ’Betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblower­ordninger’ blev i april sendt i høring blandt andet i de faglige organisationer. Høringsfristen var 5. juni 2015. BUPL og FTF arbejder for bedre juridisk beskyttelse af offentligt ansatte, som bruger retten til kritik.

Kilder: Bupl.dk, Børn&Unge, ftf.dk, Justitsministeriets ’Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed’ (2006) og Personalestyrelsens pjece ’God adfærd i det offentlige’ (2007).