Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 11
Pejlemærker skal højne kvaliteten
Task Forcen om Fremtidens Dagtilbud anbefaler en pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion. Bedre forældresamarbejde, evaluering og ledelse skal også sikre højere kvalitet i dagtilbuddene.
Af: Vibeke Bye Jensen
De har været på besøg i 11 dagtilbud – gode dagtilbud, hvor pædagogerne arbejder målrettet og reflekteret og med planlagte og strukturerede aktiviteter. Og sådan mener ’Task Force om Fremtidens Dagtilbud’, at alle dagtilbud i Danmark skal arbejde. Task Forcen har på en konference i maj fremlagt de fire pejlemærker eller anbefalinger, som den mener, kan forbedre de danske vuggestuer og børnehaver.
Overskriften er, at der skal arbejdes med læring og inklusion. Og for at højne kvaliteten er den første anbefaling, at der skal arbejdes med en reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis, så fokus flyttes fra pasning til pædagogik.
Ved fremlæggelsen sagde en af Task Forcens medlemmer, pædagog Irene Davidsen, leder af Børnehuset Ørnebo i Ishøj, at det er særligt vigtigt, at en daginstitution har en tydelig pædagogik.
»En klar pædagogisk retning, som der er reflekteret over, skal drive værket. Og så at personalet kan og vil noget,« sagde hun.

Forældre, evaluering og ledelse. Et målrettet forældresamarbejde er også med til at højne kvaliteten, vurderer Task Forcen. Konkret anbefaler Task Forcen, at man i arbejdet med børnene har en klar arbejdsdeling mellem forældre og personale, at man har fokus på, at forældre kan bidrage, og at de forældre, som har brug for det, skal tilbydes den rette støtte.
Det blev ved fremlæggelsen underbygget af medlem af Task Forcen Lars Sloth, børne- og kulturdirektør i Thisted Kommune:
»Jo bedre samarbejde, der er mellem forældre og personale, jo bedre trives børnene, og grundlaget for læring og inklusion opti­meres,« sagde han.
For at få en stærk evalueringskultur i dagtilbuddene og i kommunerne, mener Task Forcen, at supervision og professionel feedback er vigtig. At man bliver bevidst om, hvilken dokumentation, der er brug for og til hvad. Og at de analyse- og evalueringsredskaber, man vælger, er med til at fremme systematikken.
Agi Csonka, direktør for Danmarks Evalueringsinstitut - EVA og medlem af Task Forcen, mener, at dokumentation og evaluering ofte er blevet betragtet som noget, der tager tiden fra ’de varme hænder’. Men på konferencen understregede hun betydningen af at tage sig tiden til det.
»Evaluering og dokumentation er svært at få tid til og ikke så sært, for det er en svær disciplin. Men når det lykkes, sker der et fag­ligt løft,« sagde hun.
Ifølge Kirsten Jørgensen, chefkonsulent i Kommunernes Landsforening og medlem af Task Forcen, er det dertil nødvendigt med professionel og tydeligt lederskab for at nå de ambitiøse mål.
»For de skal følges af de nødvendige handlinger, og det kræver ledelse,« sagde hun.

Mål kræver midler. I forbindelse med afrapporteringen fra Task Forcen blev der efterlyst politisk handling i forhold til ressourcerne, hvis dagtilbuddene skal kunne leve op til de mange krav og målsætninger.
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) sagde på konferencen, at mini­steriet i løbet af efteråret vil igangsætte et udviklingsprogram, som skal specificere, hvordan der kan arbejdes videre med anbefalingerne.
I BUPL mener formand Henning Pedersen, at pejlemærkerne er fornuftige, fordi der nu endelig kommer fokus på vigtigheden af pædagogikken på småbørnsområdet. Men han mener også, at de mange anbefalinger kræver mere end et udviklingsprogram. Samfundet skal vise vilje til at ville investere i de små børns liv. Derfor anbefaler BUPL, at mi­nisteren indkalder organisationer og personer med viden om 0-6-års-området til at diskutere en koordineret indsats, inden der sættes nye initiativer i gang.
»Ministeren har bebudet, at der i efteråret 2012 dels skal ske en revision af rammerne om daginstitutionerne, dels at der skal igangsættes et udviklingsarbejde med en tilhørende udviklingspulje. BUPL går ind i dette og vil i den kommende tid diskutere de konkrete initiativer for fremtidens dagtilbud med politikerne,« siger Henning Pedersen.

Sådan bliver kvaliteten bedre:
’Task Force om Fremtidens Dagtilbud’ har fremlagt fire såkaldte pejlemærker for, hvordan den mener, at der opnås højere kvalitet i danske dagtilbud. Som overordnet målsætning skal indsatsen rettes mod læring og inklusion. Det indebærer, at der skal arbejdes med:
1. En reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis.
2. Målrettet forældresamarbejde.
3. En stærk evalueringskultur.
4. Professionelt og tydeligt lederskab.

Du finder Task Forcens rapporter på
www.uvm.dk. På siden kan du også læse mere om Task Forcens arbejde og se web-tv fra konferencen den 21. maj på Nationalmuseet, hvor Task Forcen fremlagde sine pejlemærker.